Gå til indhold

Forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud

Skal der ske fradrag i integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen, hvis en borger møder for sent i sit beskæftigelsestilbud? Svaret er som udgangspunkt ja, men det er dog alligevel ikke i alle situationer, at det er tilfældet. I visse tilfælde skal forsinkelse ikke betragtes som en udeblivelse fra tilbud.

Af fuldmægtig Heidi Roager Andersen

En borger, der modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har mødepligt i sit tilbud. Hvis borgeren er udeblevet helt eller delvist fra tilbuddet uden rimelig grund, skal der ske fradrag i hjælpen. Det står i aktivlovens regler om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne.

Borgeren har pligt til at deltage i tilbuddet i det fulde tidsrum, som fremgår af ”Min Plan”, brev fra tilbudsstedet eller lignende dokumentation om mødetid, som er blevet sendt til borgeren.

Forsinkelser er som udgangspunkt også udeblivelser, da borgeren i de tilfælde ikke har deltaget i tilbuddet i det fulde tidsrum, som man er forpligtet til. Det er dog ikke alle forsinkelser, der er en delvis udeblivelse. Det betyder, at kommunen ikke kan fradrage i ydelsen i alle tilfælde, hvor en borger er mødt for sent i sit tilbud.

Det er en konkret vurdering, om en eller flere forsinkelser skal anses for en delvis udeblivelse fra et tilbud, der medfører fradrag i hjælpen.

Nedenfor gennemgår vi de elementer, der kan indgå i vurderingen af, om forsinkelser er en delvis udeblivelse fra tilbuddet, hvorefter der skal ske fradrag i hjælpen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvornår skal der ikke ske fradrag for udeblivelse fra tilbud på grund af forsinkelse?

Har en borger været forsinket og er mødt for sent i sit beskæftigelsestilbud, kan disse elementer indgå i kommunens vurdering af, om der skal ske fradrag (sanktion) efter aktivlovens regler:

  • Er der tale om en enkeltstående forsinkelse, eller er borgeren ofte forsinket. Her skal kommunen tage stilling til hyppigheden af borgerens forsinkelser.
  • Forhindrer forsinkelsen gennemførelse af tilbuddet den pågældende dag. Her skal kommunen tage stilling til, om forsinkelsen forhindrer, at borgeren kan gennemføre tilbuddet den pågældende dag.
  • Er forsinkelsen i større eller mindre grad borgerens egen skyld. Her skal kommunen tage stilling til årsagen til forsinkelsen.

Nedenfor bliver de enkelte elementer gennemgået nærmere.

Enkeltstående eller hyppige forsinkelser

Det er relevant først at undersøge, om der er tale om en enkelt forsinkelse, eller om borgeren ofte er forsinket.

Hvis der er tale om hyppige eller gentagne forsinkelser set over en sammenhængende periode, vil det tale for, at forsinkelserne udgør delvise udeblivelser. I de tilfælde skal der foretages fradrag for hele den dag, hvor borgeren har været forsinket.

Hvis en borger en enkelt gang har sovet for længe eller er forsinket for eksempel på grund af offentlig transport, skal der ikke ske fradrag i hjælpen. I sådanne tilfælde kan kommunen foretage en konkret vurdering af, om det i øvrigt er en mødestabil borger, der en enkelt gang er forsinket.

Hvis borgeren ofte er forsinket, og dermed er mødt for sent i sit tilbud gentagne gange, kan selv mindre forsinkelser udgøre delvise udeblivelser. I vurderingen af, om der er tale om hyppige forsinkelser, kan for eksempel antallet af forsinkelser, set i forhold til hvor ofte borgeren har mødepligt i tilbuddet, indgå. Det vil derfor være relevant for kommunen at inddrage borgerens mødehistorik over en periode i vurderingen af, om en mindre forsinkelse er en delvis udeblivelse.

Det afhænger af en konkret vurdering, om borgeren kan anses for at være forsinket ofte, eller om der alene er tale om en enkeltstående forsinkelse, der ikke umiddelbart er borgerens skyld. Hvis der er tale om en enkeltstående forsinkelse, der ikke umiddelbart er borgerens skyld, skal kommunen ikke foretage fradrag i hjælpen.

Forsinkelsen forhindrer gennemførelse af tilbuddet

Hvis en forsinkelse medfører, at aktiviteten i tilbuddet den konkrete dag ikke kan gennemføres, er der tale om en delvis udeblivelse fra tilbuddet, uanset hvad årsagen og omfanget af forsinkelsen er.

Det er en konkret vurdering, om en forsinkelse gør, at et tilbud ikke kan gennemføres som planlagt. Det vil sige, at borgeren ikke kan få dét ud af tilbuddet, som er formålet.

Der kan være tilfælde, hvor formålet med den daglige aktivitet i tilbuddet går tabt, selv ved en forsinkelse på blot et par minutter. En mindre forsinkelse kan derfor også godt udgøre en delvis udeblivelse. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis en borger er oplyst om, at der ikke er adgang til lokalet på tilbudsstedet efter mødetidspunktet.

En enkelt mindre forsinkelse vil i de fleste tilfælde dog tale for, at der ikke skal ske fradrag i hjælpen for denne dag.

Årsag til forsinkelse

Det er borgerens ansvar at sørge for, at mødetiden i et tilbud overholdes. Det kan indgå i vurderingen, om borgeren kunne have gjort noget for at undgå at blive forsinket. Det vil sige, at borgeren er forpligtet til for eksempel at holde sig orienteret om buskøreplaner eller lignende og reagere på ændrede forhold, sådan at borgeren kan overholde sin mødetid i tilbuddet.

Som nævnt vil tilfælde af forsinkelse, hvor en borger har haft problemer med offentlig transport eller lignende, tale for, at der ikke skal foretages fradrag i hjælpen. Det vil sige tilfælde, hvor forsinkelser i øvrigt ikke er udtryk for borgerens generelle mødeadfærd, og hvor borgeren som udgangspunkt er mødestabil.  En enkelt forsinkelse på grund af for eksempel busforsinkelser skal derfor ikke medføre fradrag.

Oplyser en borger derimod, at man har stået i kø på apoteket på vej til tilbuddet, skal der som udgangspunkt ske fradrag i hjælpen, da der her vil være tale om en forsinkelse, som borgeren selv er skyld i.

Afgørelsen skal begrundes

Når kommunen får oplysninger fra tilbudsstedet om, at en borger er mødt for sent, skal kommunen forsøge at indhente oplysninger om, hvad forsinkelsen skyldes. Det kan være i forbindelse med en partshøring forud for en eventuel afgørelse om fradrag.

Når kommunen senere træffer afgørelse om fradrag i en borgers ydelse for delvis udeblivelse fra et tilbud, som er sket ved et for sent fremmøde (forsinkelse), skal kommunen konkret begrunde, hvorfor der er tale om en delvis udeblivelse.

Det skal således fremgå af kommunens afgørelse, om der:

  • Ikke er kommet bemærkninger fra borgeren om forsinkelsen
  • Er tale om gentagne forsinkelser
  • Er tale om forsinkelser, som borgeren bærer risikoen for
  • Er tale om, at forsinkelsen har medført, at borgeren i det konkrete tilfælde ikke kunne gennemføre tilbuddet den pågældende dag.

REGLERNE:

Reglerne om fradrag for udeblivelse – helt eller delvist – fra et beskæftigelsestilbud findes i:

  • Lov om aktiv socialpolitik, lov nr. 455 af 10. juni 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, § 36

  • Vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nr. 10013 af 13. oktober 2016, 3. afsnit om sanktioner.

Sidst opdateret 18.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring