Gå til indhold

Artikel: Personlig assistance til personer med flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har taget stilling til, hvordan kommunerne skal vurdere, om en person har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, der samlet set kan medføre ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid. Overvejelserne vil kunne hjælpe kommunerne i tilsvarende vurderinger.

Af chefkonsulent Kristine Drisdal Hansen

Ledige, lønmodtagere og selvstændige kan i visse situationer få personlig assistance, hvis de på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand i forbindelse med deres beskæftigelse. Der kan dog ikke ydes personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse 28-19 samlet praksis om vurderingen af, hvornår et erhverv er uforeneligt med en persons funktionsnedsættelse i forhold til at få tilskud til personlig assistance.

Principmeddelelsen fastslår blandt andet, at hvis en handicappet person har et behov for personlig assistance ud over 20/37 af arbejdstiden, kan der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til personlig assistance, medmindre den handicappede er omfattet af de særlige regler, der giver mulighed for tilskud til personlig assistance op til fuld tid.

I principafgørelsen har Ankestyrelsen ikke taget stilling til, hvordan kommunerne skal vurdere, om en person har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, der samlet set kan medføre ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid.

Ankestyrelsen har imidlertid taget stilling til dette spørgsmål i en administrativt afgjort sag. Ankestyrelsen påtænker at behandle spørgsmålet principielt i en principmeddelelse, når der viser sig en egnet sag.

Overvejelserne, der ligger til grund for den administrativt afgjorte sag, vil dog kunne hjælpe kommunerne i tilsvarende vurderinger. Derfor bliver de gennemgået i det følgende.

Ankestyrelsens overvejelser fra sagen kan hjælpe kommuner

Kommunerne skal vurdere, om personen har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, når de tager stilling til, om en person med handicap kan få tilskud til personlig assistance ud over 20/37 af arbejdstiden.

Fakta om funktionsnedsættelse og tilskud:

En person kan have én meget betydelig funktionsnedsættelse, der kan medføre tilskud op til fuld tid. Det kan være en funktionsnedsættelse, der påvirker vitale funktioner eller på anden måde påvirker den generelle funktionsevne. Funktionsnedsættelsen skal være varig.

En person kan også have flere funktionsnedsættelser, der tilsammen kan medføre tilskud op til fuld tid. Funktionsnedsættelserne kan være begrundet i samme eller i forskellige diagnoser. Flere funktionsnedsættelser kan medføre tilskud op til fuld tid, hvis de hver især er væsentlige og varige og tilsammen udgør en meget betydelig funktionsnedsættelse. Der skal altså været tale om, at flere arbejdsmæssige funktioner er nedsat. 

Kriterierne, som kommunerne skal anvende for at vurdere, om en person har en såkaldt ”varig og betydelig” eller en ”meget betydelig” funktionsnedsættelse, er ikke nærmere beskrevet i regler eller forarbejder.

Det eneste eksempel er, at døvblinde vil være berettiget til assistance op til fuld tid.

Det fremgår heller ikke direkte, at funktionsnedsættelserne, hvis der er flere, skal være varige og betydelige. Det fremgår desuden ikke, at den meget betydelige funktionsnedsættelse skal være varig. Men da bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de øvrige bestemmelser om retten til tilskud til personlig assistance, vurderer Ankestyrelsen, at de funktionsnedsættelser, der giver adgang til tilskud op til fuld tid, også skal være varige og betydelige.

Det fremgår af bestemmelsen, at både personer, der har mere end én funktionsnedsættelse, og personer, der har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan få tilskud til personlig assistance op til fuld tid. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det må være udtryk for, at disse personer må anses for at være lige påvirket af deres handicap.

På det grundlag vurderer Ankestyrelsen, at de ”flere funktionsnedsættelser”, der samlet kan medføre ret til personlig assistance op til fuld tid, tilsammen skal udgøre en væsentlig funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsens kriterier for personlig assistance op til fuld tid

Efter Ankestyrelsens opfattelse kan der bruges følgende kriterier for personlig assistance op til fuld tid:

  • Én varig og meget betydelig funktionsnedsættelse, eller
  • Flere varige og betydelige funktionsnedsættelser, der tilsammen medfører en meget betydelig funktionsnedsættelse.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det ikke betyder noget, om de ”flere funktionsnedsættelser” stammer fra én eller flere diagnoser, da det er funktionsniveauet, der vurderes.

Når kommunen skal vurdere, om én eller flere funktionsnedsættelser samlet set er meget betydelige, skal kommunen se på, hvilke af den handicappedes funktioner, der generelt er påvirket. Kommunen skal ikke se på, hvilken betydning påvirkningen har i forhold til det konkrete arbejde.

Funktionsnedsættelsens påvirkning i forhold til det konkrete arbejde har betydning i forbindelse med vurderingen af, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, men altså ikke ved vurderingen af, om funktionsnedsættelsen samlet set er meget betydelig.

Der er efter Ankestyrelsens opfattelse tale om flere funktionsnedsættelser, hvis flere arbejdsmæssige funktioner er nedsat i et omfang, så den samlede nedsættelse konkret vurderes som meget betydelig. De nedsatte funktioner kan for eksempel være:

  • Gående og stående funktioner
  • Manuelle funktioner
  • Kognitive funktioner
  • Kommunikative funktioner
  • Sociale funktioner.

Ifølge Ankestyrelsen er der tale om én meget betydelig funktionsnedsættelse, hvis funktionsnedsættelsen påvirker vitale funktioner varigt og betydeligt. Det vil for eksempel efter en konkret vurdering være tilfældet ved åndedrætsbesvær, hjerteproblemer, anfald, der påvirker bevidstheden (for eksempel epilepsi, besvimelsesanfald eller narkolepsi) eller lignende indgribende påvirkning af de generelle funktioner, der konkret vurderes som meget betydelig.

Gældende ret:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af den 7. juli 2009.

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

§ 6. ...

Stk. 2. Den personlige assistent skal bistå personen med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Stk. 4. …

§ 7. ….

Stk. 2. ...

Stk. 3. Tilskud kan ydes for assistance i gennemsnitlig indtil 20 timer pr. uge for en bestemt periode eller indtil videre. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 5, stk. 2, kan der ydes tilskud op til fuld tid. En person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. ...

Stk. 5.

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., nr. 817 af 26. juni 2013

§ 13. Den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

Stk. 2.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Stk. 2. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Historisk:

Før den 1. juli 2007 havde § 4 følgende ordlyd:

”§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af

1) 

synsnedsættelse er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2) 

alvorligt hørehandicap har særligt behov for bistand ved udførelsen af erhverv m.v., herunder tolkebistand,

3) 

meget betydeligt nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand ved udførelse af arbejdsfunktioner, eller

4) 

handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand i forbindelse med udøvelse af erhverv m.v. ”

Reglen om tilskud op til fuld tid til personer med mere end én funktionsnedsættelse eller en meget betydelig funktionsnedsættelse blev indført 1. januar 2001.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at

”der er fra en handicaporganisation blevet gjort opmærksom på, at begrænsningen på 20 timer er en barriere for bl.a. døvblinde, hvoraf ca. 15 personer på landsplan er i beskæftigelse, der har behov for støtte i forholdet 1:1. Hidtil har de modtaget støtte efter servicelovens § 79, men da der er tale om støtte i forbindelse med arbejde findes dette ikke at være i overensstemmelse med princippet om sektoransvarlighed.

Det foreslås, at der efter en konkret vurdering bliver mulighed for at yde tilskud svarende til arbejdstiden, til personer, der lider af mere end ét af de i § 4 nævnte handicap eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap. Det vil være afgørende for støtte, at den handicappede selv kan udføre det indholdsmæssige i arbejdsopgaverne. ”

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring