Gå til indhold

Retningslinjer

Ankestyrelsens behandling af adoptionssager med mistanke om uregelmæssige eller ulovlige forhold.

Du kan læse Ankestyrelsens retningslinjer for behandlingen af disse sager her.
Handicaptilgængelig version: 

Her kan du læse de tidligere retningslinjer fra 2019.

Ankestyrelsens undersøgelser af sager om mistanke om uregelmæssige eller ulovlige forhold har tre formål:

1. At bistå den adopterede
Ankestyrelsen vil bistå adopterede, der har mistanke, om at der kan være uregelmæssigheder eller ulovlige forhold i deres adoption med at få indblik i deres egen adoptionssag og viden om, hvorvidt den ser ud til at være behandlet i overensstemmelse med de regler og praksis, der var for formidlingen fra afgiverlandet på formidlingstidspunktet.

Ankestyrelsen kan alene gennemgå de tilgængelige dokumenter og derigennem oplyse om, hvordan den enkelte adoption eller formidling forholder sig til regler og praksis på tidspunktet for adoptionen.

Det vil i praksis udmønte sig i en beskrivelse af sagens omstændigheder sammenholdt med en beskrivelse af de generelle oplysninger, som Ankestyrelsen er i besiddelse af, om formidlingen fra det pågældende afgiverland.

2.At oplyse offentligheden
Ankestyrelsen vil oplyse offentligheden om resultatet af de generelle undersøgelser af mistanker om uregelmæssigheder eller ulovlige forhold i formidlingssamarbejder, som Ankestyrelsen har foretaget. Formålet er at give alle adopterede mulighed for at få øget indsigt i adoptionsformidlingen fra det afgiverland, de er adopteret fra.

Ankestyrelsen vil oplyse om relevante undersøgelser på Ankestyrelsens hjemmeside og i tilsynets årsberetning.

3. At føre tilsyn med DIA
Ankestyrelsen fører tilsyn med DIAs formidlingsarbejde og har gjort det siden DIAs etablering i 2015. Tilsynsforpligtelsen er nærmere beskrevet i DIAs akkrediteringsvilkår. De gældende akkrediteringsvilkår kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvad Ankestyrelsen ikke gør
Ankestyrelsen kan ikke selvstændigt undersøge eller gennemse adoptionsdokumenter i et afgiverland. Ankestyrelsen kan forsøge at etablere et samarbejde med relevante myndigheder i afgiverlande, men har ikke kompetence til at kræve, at de pågældende afgiverlandes myndigheder samarbejder om at belyse en konkret adoptionssag eller et samarbejde nærmere.

Hvor kan du som adopteret ellers få hjælp?
Har du som adopteret ikke mistanke om uregelmæssigheder i din adoptionssag, men ønsker mere viden om din sag eller adoption kan du henvende dig til den formidlende organisation, DIA. DIA varetager en root search-funktion, som bl.a. indeholder:

• Aktindsigt i egen adoptionssag
• Vejledning om tilbagerejse til afgiverlandet
• Vejledning om kontaktetablering
• Vejledning om søgen efter yderligere oplysninger.

Du kan også søge hjælp til eventuelle psykiske problemstillinger relateret til adoptionen ved Ankestyrelsens PAS-tilbud. PAS-tilbuddet henvender sig både til adoptivfamilien og til den voksne adopterede: Ankestyrelsens PAS-tilbud.

Sidst opdateret 05.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring