Gå til indhold

Artikler om Børn

Her kan du se artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for børneområdet.

Artikel: Handleplaner til anbragte børn og unge

19.02.2020

I en del sager sker det, at kommunerne først får lavet de lovpligtige handleplaner til anbragte børn og unge efter, kommunerne har truffet en afgørelse om anbringelse. Det viser en undersøgelse, Ankestyrelsen har lavet for Social- og Indenrigsministeriet. Undersøgelsen viser også, at kommunerne støder på udfordringer, både når de laver handleplanerne, og når de anvender dem i opfølgningen.

Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

04.12.2019

Ankestyrelsen udgiver som noget nyt Børnesagsbarometret. Det er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den første rapport er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Anbringelser uden samtykke

04.12.2019

Flere børn bliver anbragt uden for hjemmet uden samtykke til trods for, at det samlede antal af børn, der anbringes uden for hjemmet i Danmark, generelt er faldende. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen handler om anbringelser af børn og unge uden samtykke. Den viser blandt andet, at forældrenes oplevelse af sagsbehandlingen og samarbejdet med kommunen op til anbringelsen har afgørende betydning for, om forældrene samtykker til anbringelsen.

Børn anbragt på døgninstitutioner trives dårligere end børn anbragt på opholdssteder

04.12.2019

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at døgninstitutioner står over for udfordringer i forhold til at sikre god trivsel for de børn og unge, der bor der. I undersøgelsen har vi talt med børnene og de unge selv og spurgt dem om, hvad der har betydning for deres trivsel på anbringelsesstedet. Udfordringerne for døgninstitutionerne kan være med til at forklare de forskelle, der kan ses i trivslen blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder.

Anbringelser fra fødegangen er en indgribende foranstaltning

04.12.2019

Når hensynet til barnets øjeblikkelige behov betyder, at en afgørelse ikke kan afvente et møde i børn og unge-udvalget, kan et nyfødt barn anbringes fra fødegangen. Ankestyrelsens har udsendt en principmeddelelse 15-17 om denne vurdering.

Artikel: Nyt katalog skal hjælpe kommuner i sager om æresrelaterede konflikter

17.07.2019

Ankestyrelsen har lavet et inspirationskatalog om god praksis i sager om æresrelaterede konflikter. Det skal hjælpe sagsbehandlere og andet frontpersonale i sager, hvor et barn eller en voksen er udsat for en æresrelateret konflikt.

Artikel: Videreførte anbringelser og tilknytningsundersøgelser

18.06.2019

Den børnesagkyndige helhedsvurdering kan volde vanskeligheder og rejse tvivl - både i kommunerne og blandt sagkyndige eksperter.

Artikel: Opfølgning på afgørelser om børn og unge

24.04.2019

Mange kommuner er heldigvis rigtig gode til at følge op på Ankestyrelsens afgørelser om børn og unge. Men vi oplever også, at kommuner ikke følger vores afgørelser, og derfor systematiserer vi nu opfølgningen på den slags sager.

Artikel: Voksenrådgivning og voksengrupper for adopterede

13.12.2018

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning til adoptivfamilier og undervisning til fagpersoner. Nu er vi klar med to nye tilbud: rådgivning og samtalegrupper for adopterede voksne over 18 år.

Familieydelser og bidrag

10.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om familieydelser og bidrag

Ægteskab og skilsmisse

10.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om ægteskab og skilsmisse

Adoption

10.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoption

Faderskab

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Faderskab

Forældremyndighed og samvær

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Forældremyndighed og samvær

Underretninger

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om underretninger om børn og unge

Sager om børn og unge

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Sager om børn og unge

Nyt fra Ankestyrelsen

05.06.2018

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Artikel: Anbringelse uden for hjemmet – sådan forløber sagen

18.04.2018

Det er meget indgribende overfor en familie, når et barn bliver anbragt uden for hjemmet uden samtykke. Derfor bliver mange klager behandlet af domstolene, efter at Ankestyrelsen har behandlet sagen. Læs her om regler og procedurer.

Artikel: Kravene til adoption uden samtykke

14.03.2018

Hvordan dokumenterer kommunen tilknytningen, når en plejefamilie vil adoptere et barn uden de biologiske forældres samtykke?

Artikel: Læring og dialog med kommunerne om adoption

11.12.2017

Det er ikke så tit, at den enkelte kommune har en sag om adoption. Derfor har Ankestyrelsen fået til opgave via gratis læringsteambesøg at udbrede kendskabet til adoption som et alternativ til langvarig anbringelse.

Artikel: Ny forskning i adoption og adoptionens betydning

11.12.2017

En del af Ankestyrelsens arbejde med adoption er at rådgive voksne adopterede og familier, der adopterer. Til det arbejde har vi brug for viden, og den får vi blandt andet fra forskning på området. Her præsenterer vi to nye forskningsprojekter, som vi har været tovholder for.

Artikel: Hvornår skal børn og unge-udvalget tage stilling til ændring af anbringelsessted?

18.09.2017

Nogle gange er det nødvendigt, at et barn eller en ung, som er anbragt uden for hjemmet, skifter anbringelsessted. Her har det betydning, om årsagen til skiftet er en udefra kommende begivenhed i forhold til anbringelsesstedet, eller om ændringen sker på grund af barnets eller den unges forhold.

Artikel: Når far og mor ikke vil lade deres anbragte barn konfirmere, kan kommunen give lov

20.03.2017

Kommunen kan afgøre anbragte børns eller unges personlige forhold, for eksempel konfirmation, dåb eller navngivning. Men afgørelsen skal være nødvendig af hensyn til formålet med anbringelsen.

Artikel: Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke

16.11.2016

En række betingelser skal være opfyldt, før nyfødte børn kan anbringes uden for hjemmet uden samtykke.

Artikel: Inspirationsmateriale til tidligt og forebyggende arbejde med børn og unge

16.11.2016

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen udgivet inspirationsmateriale, der vejleder kommunale sagsbehandlere. Vejledningen gælder arbejdet med tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i sårbare og udsatte situationer.

Artikel: Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane

27.05.2016

Den såkaldte chikanepakke trådte i kraft i oktober 2015, og nu har Ankestyrelsen afgjort de første klagesager. I denne artikel gennemgår vi de fire nye lovændringer, som har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden.

Artikel: Perioden for overvåget samvær kan løbe længere, end anbringelsen er fastsat til

27.05.2016

En ny dom slår fast, at den hidtidige praksis for at fastsætte perioder for overvåget samvær kan fortsætte.

Artikel: Anbringelse af unge på eget værelse – et godt alternativ

13.04.2016

Både kommunerne og de unge selv ser fordele ved at anbringe unge i egen bolig. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse om anbringelse på eget værelse. Undersøgelsen peger også på, at anbringelsesformen kan give problemer med misbrug og ensomhed.

Artikel: Børnegrupper for adopterede børn er en succes

08.03.2016

Ankestyrelsen har i 2015 startet et helt nyt tilbud til adopterede børn: Samtalegrupper, hvor børn og unge lærer sig selv og ligesindede at kende med hjælp fra to adoptionskonsulenter. De første erfaringer er meget positive.

Artikel: Underretninger om 42.484 børn i 2014

08.03.2016

Kommunerne modtog 64.652 underretninger om udsatte børn i de sidste ni måneder af 2014. I alt handlede underretningerne om 42.484 børn. Dette og meget andet kan du læse i Ankestyrelsens første årsstatistik om underretninger om børn og unge.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring