Gå til indhold

Børn anbragt på døgninstitutioner trives dårligere end børn anbragt på opholdssteder

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at døgninstitutioner står over for udfordringer i forhold til at sikre god trivsel for de børn og unge, der bor der. I undersøgelsen har vi talt med børnene og de unge selv og spurgt dem om, hvad der har betydning for deres trivsel på anbringelsesstedet. Udfordringerne for døgninstitutionerne kan være med til at forklare de forskelle, der kan ses i trivslen blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder.

Af fuldmægtig Maj Bjerre og Mia Thuelund Hansen

Relationen til de voksne på anbringelsesstedet er afgørende for trivslen

Undersøgelsen viser, at nære relationer er afgørende for børnenes oplevelse af deres trivsel. Børn og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder fortæller, at én-til-én-kontakten mellem barnet og voksne på anbringelsesstedet er afgørende for relationen mellem barn og voksen. Derudover er det afgørende, at relationen varer ved. I forhold til børn på opholdssteder, oplever børn på døgninstitutioner i mindre grad, at de voksne holder af dem.

Børn på døgninstitutioner skal forholde sig til flere medarbejdere end børn på opholdssteder, og de skal også forholde sig til flere nye medarbejdere. Det kan være én af flere forklaringer på, at børn på døgninstitutioner ikke oplever en lige så tæt tilknytning til de voksne, som børn på opholdssteder gør.   

Jævnaldrende har betydning for oplevelsen af at knytte venskaber

Børn på døgninstitutioner oplever i mindre grad end børn på opholdssteder at komme godt ud af det med hinanden, og de føler sig også mere ensomme. I den forbindelse fremhæver børnene, at venskaber er vigtige, for at de kan have det godt. De fremhæver også, at det er væsentligt, at der er jævnaldrene børn på anbringelsesstedet. Men børn på døgninstitutioner oplever oftere end børn på opholdssteder at bo sammen med børn, der er en del ældre eller yngre end dem selv.   

Hjælp til at holde kontakten til familien er vigtig for børnene

I undersøgelsen giver børnene udtryk for, at det er positivt, når de voksne på anbringelsesstedet hjælper med kontakten til barnets familie. Børn anbragt på døgninstitutioner oplever i mindre grad end børn anbragt på opholdssteder at få hjælp til at holde kontakten med deres familie.

Anbringelsesstedernes fysiske rammer har også indflydelse på trivslen

Medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder beskriver, at det kan være vanskeligt at være placeret i nærheden af en by, hvor børnene eksempelvis er tættere på deres tidligere nærmiljø, som ofte kan have negative konsekvenser for barnets trivsel. Døgninstitutioner kan således have sværere ved at skabe trivsel, fordi de i højere grad end opholdssteder er placeret i nærheden af en by.

Baggrund for undersøgelsen og datagrundlag

Ankestyrelsens undersøgelse tager udgangspunkt i Rambølls trivselsundersøgelse fra 2018 blandt børn, der er anbragt uden for hjemmet.

Ankestyrelsens undersøgelse belyser, hvad der har betydning for trivslen på anbringelsesstedet ifølge børn og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner. Derudover præsenterer undersøgelsen mulige forklaringer på, at børn anbragt på døgninstitutioner i mindre grad oplever at trives i forhold til børn anbragt på opholdssteder.

Undersøgelsen består af:

  • Data fra trivselsundersøgelsen fra 2018 gennemført af Rambøll
  • Interview med 15 børn og 12 medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner.
  • En spørgeskemaundersøgelse til ledere af landets opholdssteder og døgninstitutioner

Du kan læse mere om, hvad der ifølge børn og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder påvirker børnenes trivsel, og hvad der kan forklare forskellen i trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder.

Hent publikation

Sidst opdateret 19.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring