Gå til indhold

Ny afgørelseskompetence til Ankestyrelsen i sager om adoption uden samtykke

Den 1. juli 2019 er ansvaret for at afgøre sager om adoption uden samtykke overgået til Ankestyrelsen. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at samle opgaver og afgørelseskompetence hos Ankestyrelsen.

Af chefkonsulent Ellen Bleeg

Med lovændringen er det også blevet muligt at gå i gang med at matche en godkendt adoptant og udsluse barnet til midlertidig placering allerede, når fristen for at indbringe Ankestyrelsens afgørelse til domstolene er udløbet.

Forud for lovændringen skulle Statsforvaltningen efter Ankestyrelsen endeligt afgøre spørgsmålet om adoption, og afgørelsen skulle gennem en domstolsprøvelse, før matchning af barnet til godkendt adoptant kunne begynde. Det betyder, at perioden, hvor barnet er i en uafklaret venteposition, reduceres betragteligt, ligesom barnet tidligere i sit liv kan blive knyttet til en godkendt adoptant. Det skaber bedre muligheder for en tryg og stabil opvækst.

Ankestyrelsen udsteder en endelig adoptionsbevilling, når fristen for at indbringe Ankestyrelsens afgørelse for domstolene er udløbet. Hvis sagen bliver indbragt for domstolene, kan den endelige adoptionsbevilling først udstedes, når der er faldet endelig dom i sagen. Matchning og udslusning til midlertidig placering går imidlertid i gang, selvom sagen indbringes for domstolene.

Ankestyrelsen har afgjort 12 sager i 2019

Siden lovændringen har Ankestyrelsen i 10 sager truffet afgjort, at barnet kan adopteres uden samtykke. Halvdelen af sagerne handler om adoption til en godkendt adoptant, og den anden halvdel handler om adoption til plejefamilien.

Derudover har Ankestyrelsen hjemvist en sag, fordi kommunen ikke har inddraget faren i den obligatoriske samtale om samtykke og retsvirkningerne af adoption uden samtykke. I en anden sag har vi givet afslag på bortadoption, fordi børnene ikke har fast bopæl i Danmark.

Byretten har stadfæstet fem af Ankestyrelsens afgørelser fra 2019

Byretten har efterprøvet fem af Ankestyrelsens afgørelser. Alle afgørelser er blevet stadfæstet. Fire af sagerne handler om bortadoption til en godkendt adoptant, og en enkelt sag handler om bortadoption til plejefamilien. Sagerne verserer nu ved landsretten.

Afslag på, at den midlertidige placering afventer domstolsafgørelse

I en af sagerne bad forældrene om, at placeringen af barnet afventede domstolsafgørelsen (opsættende virkning). Det gav byretten afslag på. Det betyder, at afgørelsen kan gennemføres, uanset at den ikke er endeligt afsluttet ved domstolene.

Retten skriver blandt andet, at hensynet til barnet må veje tungt, og at det fortsat er muligt for de biologiske forældre at have fast samvær med barnet efter reglerne i forældreansvarsloven.

Retten udtaler endelig, at midlertidig placering af barnet under sagens behandling ikke er uforenelig med Danmarks internationale forpligtelser i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Tilknytningskravet

I en anden sag er byretten enig med Ankestyrelsen i, at det er muligt for et barn på 3 ½ år at danne så tæt tilknytning og forbundethed til sin plejefamilie, at betingelserne for adoption uden samtykke til plejefamilien er opfyldt. Sagen verserer ved landsretten.

Ønsket om at forkorte sagsbehandlingstiden ser ud til at virke efter hensigten

Vi kan på baggrund af de første sager efter lovændringen konstatere, at det ønskede formål med lovændringen om at forkorte sagsbehandlingstiden ser ud til at være opfyldt.

Tidligere skulle sagen også forbi Familieretshuset og gennem domstolssystemet, før man kunne begynde matchning af barnet til godkendt adoptant. Sagsbehandlingstiden i Familieretshuset lå gennemsnitligt på 19 uger. Hertil kom så behandling af sagen ved domstolene.  I dag starter processen med matchning til godkendt adoptant allerede, når fristen for at indbringe Ankestyrelsens afgørelse for domstolene er udløbet.

Ankestyrelsen træffer som udgangspunkt afgørelse inden otte uger, fra vi har modtaget sagen fra kommunen.  

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring