Gå til indhold

Artikel: Nyt katalog skal hjælpe kommuner i sager om æresrelaterede konflikter

Ankestyrelsen har lavet et inspirationskatalog om god praksis i sager om æresrelaterede konflikter. Det skal hjælpe sagsbehandlere og andet frontpersonale i sager, hvor et barn eller en voksen er udsat for en æresrelateret konflikt.

Af fuldmægtig Matilde Clausen

Sager om æresrelaterede konflikter er ofte komplekse. Den enkelte sagsbehandler vil formentlig sjældent opleve at støde på problematikken, og så kan det være svært at vide, hvordan man reagerer hensigtsmæssigt i situationen. Ankestyrelsen har derfor i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) lavet et inspirationskatalog, der beskriver god praksis i sager, hvor æresrelaterede konflikter er på spil. Det guider blandt andet sagsbehandlere igennem seks eksempler på sagsforløb - skridt for skridt.

Hvad er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?

En æresrelateret konflikt knytter sig til en families opfattelse af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Det handler ofte om piger og kvinders seksualitet, men drenge og mænd kan også være centrum for æresrelaterede konflikter. Æreskodekset gælder kun i nogle familier, og det er ikke knyttet til bestemte religioner eller kulturer.

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter, handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan for eksempel være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.

Inspirationskataloget indeholder også en tjekliste med gode råd og opmærksomhedspunkter til sagsbehandlere. Endelig indeholder kataloget en liste med kontaktoplysninger på myndigheder og organisationer, hvor det er muligt at hente viden og faglig sparring.

Søg faglig sparring

Et af de centrale budskaber i kataloget er, at sagsbehandlere altid skal søge faglig sparring. Det gælder både, hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om en æresrelateret konflikt, hvis der er en mistanke, og hvis der er konkret viden om konflikten. Både sagsbehandlere, der har meget lidt kendskab til området og dem, der har mere erfaring, kan have gavn af faglig sparring. Sparringen er relevant hele vejen igennem sagsforløbet og ikke kun ved opstarten. Det kan blandt andet være med til at kvalificere en bekymring, og det kan sikre, at sagsbehandleren er opmærksom på forhold og handlemuligheder, der kan blive afgørende i sagen.

Inddrag familien - men gør det med omtanke

Noget af det, kommunerne er særligt usikre på, når der er tale om æresrelaterede konflikter, er inddragelsen af familien. Da det ofte er et eller flere familiemedlemmer, der står bag konflikten, kan det være skadeligt for den, konflikten går ud over, hvis familien inddrages for meget eller for tidligt.

Hvis sagen handler om et barn under 18 år, har forældremyndighedsindehavere som udgangspunkt ret til at få alle oplysninger. Det er dog muligt for eksempel at undtage oplysninger fra en aktindsigt eller anonymisere et anbringelsessted, hvis barnets sikkerhed er truet. Når borgeren er over 18 år, skal kommunen have samtykke til at inddrage andre personer i sagen.

Baggrund for kataloget

Inspirationskataloget er bestilt af SIRI.

Det supplerer SIRIs håndbog og metodehæfte om æresrelaterede konflikter fra 2018

Kataloget er lavet ud fra en gennemgang af 15 sager om æresrelaterede konflikter, interview med medarbejdere fra voksen- og børneområdet i tre kommuner, politi, specialiserede tilbud og ekspertinterview med Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) og Etnisk Ung. Kataloget har også været i høring hos Rigspolitiet og de nationale sikkerhedskonsulenter.

Læs mere

Se inspirationskataloget på Ankestyrelsens hjemmeside

Læs mere om æresrelaterede konflikter, find relevant lovgivning og se andre udgivelser om emnet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Mere information om æresrelaterede konflikter

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring