Gå til indhold

Artikler om Børn

Her kan du se artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for børneområdet.

Artikel: Socialtilsynet kan ikke fastsætte vilkår om at fravige godkendelsen af et tilbud

27.11.2015

Ankestyrelsen har i en principafgørelse slået fast, at § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn ikke har hjemmel i loven. Det er derfor ikke muligt at fastsætte vilkår om at fravige en godkendelse af et tilbud. Det drejer sig for eksempel om generel godkendelse af plejefamilier og opholdssteder. Det gælder både, når vilkåret udvider og indskrænker godkendelsen. En ansøgning om eksempelvis udvidelse af målgruppen skal i stedet behandles som en ansøgning om ændring af godkendelsen. Socialtilsynene skal gennemgå alle sager, hvor der allerede er truffet afgørelse om vilkår om fravigelse af godkendelsen.

Artikel: Børn og unge-udvalgene får større kompetence

27.11.2015

Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget.

Artikel: Ikke gebyr for ansøgning om børnebidrag

10.11.2015

Der skal ikke betales gebyr, når der bliver søgt om børnebidrag efter hjemgivelsen af et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, og hvor kommunen har været indtrådt i retten til børnebidraget.

Artikel: Ankestyrelsen ændrer praksis: Børnebidrag skal kun medregnes, hvis det betales

10.11.2015

Det har hidtil været praksis, at udgiften til et børnebidrag er blevet medregnet, når en borgers rådighedsbeløb skulle beregnes – uanset om beløbet blev betalt eller ej. Den praksis ændrer en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Artikel: Kommunen skal undersøge civilstand ved ønske om giftemål

10.11.2015

Det er vigtigt, at kommunen undersøger parternes civilstand, når kommunen skal undersøge, om to personer opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Det skyldes ikke mindst, at et bigamisk ægteskab er ulovligt i Danmark, og at den, der indgår et ægteskab og som i forvejen er gift, kan straffes med fængsel.

Artikel: Mulighed for at blive længere hos plejefamilien

23.06.2015

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse, så 18-årig kunne blive hos sin plejefamilie.

Artikler: Børnegrupper for adopterede

20.04.2015

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning og undervisning til adoptivfamilier. Nu er vi klar med et tilbud, som, så vidt vi ved, er det første af sin art: Samtalegrupper for adopterede børn.

Artikel:100-års-eftersyn af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold

19.03.2015

I slutningen af januar 2015 udgav Retsvirknings-lovsudvalget sin betænkning ”ægtefællers økonomiske forhold”. Den handler blandt andet om, hvordan ægtefæller deler formuen ved separation, skilsmisse og død. Udvalget foreslår for eksempel, at der skal skelnes mellem kortere- og længerevarende ægteskaber, og at arv og gaver til den ene ægtefælle ikke skal indgå i delingen.

Artikel: Anbragte børn skal have tid til at indstille sig på at komme hjem

19.03.2015

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en hjemgivelsesperiode, også når det er retten, der bestemmer, at en anbringelse af et barn uden for hjemmet skal ophøre. Kun i helt særlige tilfælde skal kommunalbestyrelsen ikke fastsætte en hjemgivelsesperiode.

Artikel:Styrket fokus på indsatsen for kriminalitetstruede unge

02.02.2015

En del af Ankestyrelsens arbejde er at medvirke til, at kommuner og andre instanser får viden og støtte til at træffe de rigtige afgørelser på det rigtige tidspunkt. Det sker blandt andet ved, at vi tilbyder undervisning og temadage.

Artikel: Uensartet praksis i sager om videreført anbringelse

02.02.2015

Ankestyrelsen har som led i den løbende praksiskoordinering og vejledningsforpligtelse gennemgået en række sager om videreført anbringelse. De sager vi har gennemgået er alle konkrete afgørelser, som vi har haft til almindelig klagesagsbehandling. Vores gennemgang af afgørelserne viser, at et generelt problem er, at barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet ofte ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Artikel:Lægerne skal lade statsforvaltningen afgøre eventuel fertilitetsbehandling, hvis de er i tvivl om forældreevnen

13.11.2014

Siden januar 2007 har Ankestyrelsen behandlet sager om afslag på fertilitetsbehandling. Denne artikel fortæller gennem seks eksempler om Ankestyrelsens praksis og giver et indblik i, hvornår man kan nægte et par behandling med kunstig befrugtning, fordi der er tvivl om deres evne til at tage sig af et barn.

Artikel:Andelen af spædbørn, der bliver anbragt uden for hjemmet, stiger

13.11.2014

Fra 2012 til 2013 steg andelen af kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige fra 6 procent til 8 procent af det samlede antal afgørelser.

Artikel: Børnebidragsområdet er blevet forenklet og effektiviseret

07.10.2014

De tidligere fem Statsforvaltninger blev den 1. juli 2013 sammenlagt til én myndighed. Samtidig blev der gennemført regelforenklinger på det familieretlige område og omkostningsdækkende egenbetaling i visse familieretlige sager. I den politiske aftale indgik også yderligere regelforenklinger og effektiviseringer på Statsforvaltningens forskellige faglige områder. De er nu gennemført ved både en lovændring og af administrative forskrifter og praksis på børnebidragsområdet.

Artikel:Nu kan du blive gift på toppen af Storebæltsbroen eller midt ude i Kattegat

18.06.2014

Borgmestre kan nu vie uden for deres egen kommune og dermed også vie utraditionelle steder udenfor kommunegrænsen. Det er resultatet af en lovændring i ægteskabsloven, der træder i kraft den 1. juli.

Artikel:Bedre samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne i særligt konfliktfyldte sager

13.05.2014

Et systematiseret samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne er vigtigt for børn og forældre i de såkaldt særligt konfliktfylde sager – f.eks. svære samværssager eller sager om forældremyndighed og bopæl. Ankestyrelsen hjælper samarbejdet på vej med en ”køreplan” for sagsbehandlere, der behandler en sag, hvor både Statsforvaltningen og kommunen er inddraget. Køreplanen er tænkt som et praktisk arbejdsredskab for sagsbehandlerne.

Artikel:Kommunerne kan blive bedre til at styrke indsatsen over for unge kriminelle

09.04.2014

I tre undersøgelser fra perioden 2010 til 2013 har Ankestyrelsen gennemgået og vurderet kommunernes opfølgning i 863 sager om børn og unge, der er mistænkt for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I halvdelen af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at kommunernes opfølgning har været i overensstemmelse med lovgivningen. I lidt under halvdelen af sagerne har kommunernes afgørelse således ikke fuldt ud været i overensstemmelse med lovgivningen.

Artikel:Hver tredje plejefamilie er motiveret for at adoptere deres plejebørn

10.03.2014

En ny undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet, viser, at hver tredje plejefamilie vil adoptere deres plejebarn, hvis de har mulighed for det.

Artikel:Surrogatmoderskab – en usikker affære

10.03.2014

Når en graviditet sker på anden måde end ved et seksuelt forhold, opstår der ofte særlige spørgsmål om, hvem der er barnets retlige forældre – om det er de genetiske forældre eller de sociale forældre. Et surrogatmoderskab kan derfor have indvirkning på barnets retsstilling.

Artikel:”Netværk” er for bred en betegnelse i afgørelser om børn og unges samvær

10.03.2014

I en ny principafgørelse gør Ankestyrelsen rede for en ny praksis i afgørelser om børns og unges samvær med deres netværk under en anbringelse uden for hjemmet. Ankestyrelsen anbefaler generelt, at børn og unge-udvalget specificerer, hvilke personer, der er omfattet af afgørelsen om samvær.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring