Gå til indhold

Artikel: Børnebidragsområdet er blevet forenklet og effektiviseret

De tidligere fem Statsforvaltninger blev den 1. juli 2013 sammenlagt til én myndighed. Samtidig blev der gennemført regelforenklinger på det familieretlige område og omkostningsdækkende egenbetaling i visse familieretlige sager. I den politiske aftale indgik også yderligere regelforenklinger og effektiviseringer på Statsforvaltningens forskellige faglige områder. De er nu gennemført ved både en lovændring og af administrative forskrifter og praksis på børnebidragsområdet.

Af chefkonsulent Tanja Skriver Frandsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2014.

Ifølge aftalen om den nye struktur for Statsforvaltningerne skulle der - udover de allerede vedtagne regelforenklinger – forenkles og effektiviseres for syv mio. kr. årligt på Statsforvaltningernes faglige områder. Fem af de syv mio. kr. skulle findes på de områder, hvor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er hvervgiver for Statsforvaltningen.

Ændringer i børnebidragsloven

Det er så sket ved ændringer i lov om børns forsørgelse – også kaldet børnebidragsloven.

Desuden er pengene fundet ved ændringer i de administrative forskrifter og i praksis på børnebidragsområdet.

I slutningen af denne artikel kan du finde en oversigt over ændringerne. Denne artikel vil koncentrere sig om en af de væsentligste ændringer, nemlig at muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % er afskaffet.

Muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % er afskaffet

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, fastsættes bidraget som udgangspunkt til normalbidraget. Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2014 er på henholdsvis 1.124 kr. og 146 kr. – i alt 1.270 kr. om måneden. Størrelsen af normalbidraget reguleres hvert år den 1. januar.

Har bidragsbetaleren gode økonomiske forhold, kan der efter en konkret vurdering fastsættes et højere bidrag.

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, har i en længere årrække – i skemaform – fastsat vejledende retningslinjer for fastsættelse af normalbidraget + 25 %, +50 %, + 100 %, + 200 % og + 300 %. Størrelsen af procenttillægget afhænger af bidragsbetalerens indtægt og antallet af børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for.

Der er også mulighed for at fastsætte normalbidraget + 400 %, men da dette sjældent sker, er der ikke fastsat vejledende retningslinjer herfor.

De vejledende retningslinjer for perioden fra 1. januar til 1. juli 2014 er:

Børnebidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2014

Normalbidraget

+

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

5 børn

25 %

ca. 410.000 kr.

ca. 430.000 kr.

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 600.000 kr.

50 %

ca. 430.000 kr.

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 600.000 kr.

ca. 690.000 kr

100 %

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 600.000 kr.

ca. 690.000 kr.

ca. 810.000 kr

200 %

ca. 600.000 kr.

ca. 800.000 kr.

ca. 900.000 kr.

ca. 1,0 mio. kr.

ca. 1,1 mio. kr.

300 %

ca. 1,2 mio. kr.

ca. 1,4 mio. kr.

ca. 1,7 mio. kr.

ca. 1,9 mio. kr.

ca. 2,0 mio. kr.

 

Den 1. juli 2014 er mulighed for at fastsætte et forhøjet bidrag til normalbidraget + 25 % og normalbidraget + 50 % afskaffet.

De vejledende retningslinjer ser herefter sådan ud:

Børnebidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2014

Normalbidraget

+

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

5 børn

100 %

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 600.000 kr.

ca. 690.000 kr.

ca. 810.000 kr.

200 %

ca. 600.000 kr.

ca. 800.000 kr.

ca. 900.000 kr.

ca. 1,0 mio. kr.

ca. 1,1 mio. kr.

300 %

ca. 1,2 mio. kr.

ca. 1,4 mio. kr.

ca. 1,7 mio. kr.

ca. 1,9 mio. kr.

ca. 2,0 mio. kr.

Skemaet skal forstås sådan, at hvis en bidragsbetaler med forsørgelsespligt over for ét barn har en årlig indkomst på ca. 550.000 kr., vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat til normalbidraget + 100 %. Det er fordi, indkomsten er højere end de ca. 470.000 kr., som er angivet i skemaet, men under de ca. 600.000 kr., som fremgår af næste indkomstbeløb.

Bidraget kan nedsættes

Det betyder, at bidragsbetaleren, som betaler normalbidraget + 25 % eller normalbidraget + 50 %, kan søge om nedsættelse af bidraget til normalbidraget. Hvis bidragsbetalerens indkomst er den samme, som da bidraget blev fastsat, vil bidraget herefter blive nedsat til normalbidraget.

Bidraget reguleres ikke automatisk, og en nedsættelse af bidraget forudsætter en ansøgning om nedsættelse fra bidragsbetaleren.

Dette betyder også, at bidragsmodtageren, som modtager normalbidraget + 50 % (1.832 kr. om måneden), kan miste forhøjelsen på + 50 %, svarende til 562 kr. om måneden. Bidraget er per barn, så beløbet er dobbelt så stort, hvis parterne har to børn.

Muligheden for at fastsætte et forhøjet bidrag til normalbidraget + 100 % er ikke ændret den 1. juli 2014.

Afskaffelsen af normalbidraget + 25 % og normalbidraget + 50 % er altså ikke kombineret med, at der i flere tilfælde efter den 1. juli 2014 vil kunne fastsættes normalbidraget + 100 %.

Det betyder, at der er bidragsbetalere, som kan få nedsat det bidrag, som de betaler til barnets forsørgelse. Ændringen betyder også, at der fremover vil være flere bidragsbetalere, som ikke betaler et forhøjet børnebidrag. 

Udgangspunktet er, at en ændring af et bidrag har virkning for fremtiden, det vil sige fra første forfaldsdag efter Statsforvaltningens afgørelse. Ændringen indebærer altså i udgangspunktet ikke, at bidragsmodtageren skal betale forhøjet bidrag tilbage, som er modtaget forud for Statsforvaltningens afgørelse om at nedsætte bidraget.

Adgangen til at fastsætte et forhøjet børnebidrag er også afskaffet. Det betyder, at et konfirmationsbidrag altid fastsættes til tre gange normalbidragets grundbeløb. Et konfirmationsbidrag kunne tidligere efter praksis afhængig af størrelsen af bidragsbetalerens indkomst fastsættes som et forhøjet bidrag til fire eller fem gange normalbidragets grundbeløb.

Ændringen til lov om børns forsørgelse kan ses på retsinformation.

Her på ast.dk finder du den nye bekendtgørelse, den nye vejledning og det nye cirkulære.


De faktiske ændringer

Ændringerne, som er sket fra den 1. juli 2014, består i: 

  • At der ved afgørelser om børnebidrag kun tages hensyn til barnets bedste og til bidragsbetalerens indkomstforhold, og at bidragsmodtagerens og barnets indkomst således ikke længere har betydning, og således at der ikke længere skal tages hensyn til bidragsbetalerens erhvervsevne.
  • At der ikke kan fastsættes lavere bidrag end normalbidraget til børn, der bor eller opholder sig i Danmark. I 2014 udgør normalbidraget 1.270 kr. om måneden.
  • At antallet af bidragstrin i de årlige vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag reduceres ved at afskaffe muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 %. Bidragets størrelse vil fremover kunne fastsættes til normalbidraget, normalbidraget + 100 %, normalbidraget + 200 %, normalbidraget + 300 % (og i sjældne tilfælde + 400 %, som efter praksis er maksimum).
  • At muligheden for at fravige reglen om, at et løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag forfalder månedsvis, afskaffes.
  • At ansøgningsfristen ved ansøgning om børnebidrag forkortes fra 6 til 2 måneder, og at praksis om fradrag i børnebidraget for udgifter til barnets forsørgelse ændres sådan, at der kun gives fradrag for uopsættelige faste udgifter til barnets institution (daginstitution og evt. privatskole), som er betalt af bidragsbetaleren.
  • At der ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag, og at bidragets størrelse således altid er tre gange normalbidragets grundbeløb (svarende til 3.372 kr. i 2014).
  • At ansøgningsfristen i relation til konfirmations- og beklædningsbidrag skærpes således, at ansøgning om konfirmationsbidrag tidligst kan indgives 3 måneder før og senest 1 dag før konfirmationen. Ansøgning om fastsættelse af beklædningsbidrag kan indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år, til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.
  • At behandlingen af sager om navngivningsbidrag, herunder ved dåb, forenkles ved at flytte navngivningsbidrag til lovens § 19, således at navngivningsbidrag fremover behandles på samme måde som fødselsbidrag og bidrag til morens underhold i 2 måneder før og en måned efter fødslen (barselsbidrag).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring