Gå til indhold

Artikel:Styrket fokus på indsatsen for kriminalitetstruede unge

En del af Ankestyrelsens arbejde er at medvirke til, at kommuner og andre instanser får viden og støtte til at træffe de rigtige afgørelser på det rigtige tidspunkt. Det sker blandt andet ved, at vi tilbyder undervisning og temadage.

Af Lone Adler og Ellen Lundsgaard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, januar 2015.

I disse dage afholder Ankestyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen og VISO fem temadage om kriminalitetstruede børn og unge. Der er en temadag i hver region for regionens kommuner.

Temadage 2015

Ankestyrelsen har gennemgået et mindre antal sager fra hver region. På temadagene foretager vi en faglig vurdering af kommunernes indsats med særlig fokus på tidlig indsats og inddragelse af netværket for kriminalitetstruede børn og unge. Den enkelte temadag tager afsæt i regionens resultater og vil omfatte de udfordringer, som kommunerne oplever i deres arbejde med kriminalitetstruede unge.

I form af oplæg og workshops vil vi berøre emner som systematisk risikovurdering og evidensbaserede programmer om tidlig indsats og afdækning og inddragelse af familie og netværk. Desuden vil en plan for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet være et emne, som vi drøfter. Der vil også være mulighed for erfaringsudveksling om de nye regler om netværkssamråd.

Der lægges op til en praksisnær dialog på temamøderne med vægt på lærings- og erfaringsudveksling også om generelle retningslinjer og arbejdets tilrettelæggelse.

Temadagene er således målrettet politikere, ledere og sagsbehandlere i kommunen.

Temadage 2014

Gennemgangen af sager er en fortsættelse af den gennemgang Ankestyrelsen de seneste tre år har foretaget af 300 repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne om børn og unge, der var mistænkt for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Og temadagene i 2015 følger op på de temadage, der blev afholdt i 2014.

På baggrund af stikprøverne har Ankestyrelsen hvert år udarbejdet en rapport, som viser kommunernes indsats over for børn og unge, der har været mistænkt for at begå kriminalitet.

På temadagene i maj 2014, som Ankestyrelsen afholdt i samarbejde med VISO og Socialstyrelsen, gennemgik Ankestyrelsen resultatet af undersøgelserne om kommunernes indsats på området for unge kriminelle. Ankestyrelsen anbefalede blandt andet, at 

  • kommunen afdækker barnets/den unges og familiens samlede vanskeligheder og behov
  • kommunen handler hurtigt og iværksætter de nødvendige foranstaltninger
  • løbende vurderer barnets/den unges og familiens behov og om de iværksatte foranstaltninger er tilstrækkelige
  • inddrager barnet/den unge og dennes netværk i sagsforløbet.

VISO og repræsentanter fra Thisted og Vejle Kommuner fortalte om forebyggelsesplaner ved ungdomskriminalitet og henviste blandt andet til, at indsatsen bør være 

  • tidlig
  • helhedsorienteret
  • tværsektoriel og sammenhængende 

Desuden bør planen indeholde en kortlægning af målgruppen og eksisterende tilbud samt en opstilling af konkrete mål for indsatsen.

Begge kommuner fremhævede det positive samarbejde med VISO, som de oplevede som fagligt og konstruktivt. De fandt, at VISO havde hjulpet dem med at udarbejde en mere konkret forebyggelsesplan, ligesom de havde fået udarbejdet forskellige redskaber til brug for vurderingen af unge kriminelle.

Socialstyrelsen orienterede om nye initiativer til forebyggelse af ungdomskriminalitet, herunder netværkssamråd, aftale om god opførsel, mentorer i frivillige organisationer, forlængelse af VISO’s rådgivning om ungdomskriminalitet, forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljøer og fortalte om udfordringer og løsninger med problematiske ungegrupper.

Endelig præsenterede Socialstyrelsen værktøjet systematisk risikovurdering og det dertilhørende handlekatalog og SFI redegjorde for evalueringen af ressource- og risikoskemaet.

Temadagene viste generelt, at der var et behov for fokus på særligt tre områder:

  • Tidlig indsats herunder inddragelse af netværk
  • Grupper
  • Udslusningstilbud til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller været anbragt i varetægtssurrogat

I en artikel i Nyt fra Ankestyrelsen fra marts 2014 kan du læse mere om undersøgelserne og finde links til rapporterne.

Artikel om undersøgelserne. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring