Gå til indhold

Artikel: Underretninger om 42.484 børn i 2014

Kommunerne modtog 64.652 underretninger om udsatte børn i de sidste ni måneder af 2014. I alt handlede underretningerne om 42.484 børn. Dette og meget andet kan du læse i Ankestyrelsens første årsstatistik om underretninger om børn og unge.

Af student Emma Steffensen Bach

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, 2016.

En del af Ankestyrelsens opgave er at samle tal og statistik om velfærdsudviklingen i Danmark. Det er noget, som politikere, kommuner, interesseorganisationer, journalister og borgere kan bruge, og som ligger tilgængeligt på hjemmesiden.

Første årsstatistik om underretninger

Årsstatistikker er en del af Ankestyrelsens arbejde, og seneste nye emne er underretninger om udsatte børn og unge.

Kommunernes opgave med at indberette til Ankestyrelsen på underretningsområdet begyndte den 1. april 2014, og det har resulteret i den første årsstatistik for underretninger.

Ankestyrelsen har siden 2006 udgivet ni årsstatistikker om anbragte børn og unge

For begge statistikker er det tanken, at tallene bliver opdateret kvartalsvist et halvt år bagudrettet. Det vil sige, at tallene for 3. kvartal 2015 forventes offentliggjort i 2. kvartal 2016. Tal for 4. kvartal 2015 og årets samlede tal offentliggøres med årsrapporterne, der udkommer sidst på året.

Skole og sundhedsvæsen underretter mest

Til underretningsstatistikken indberetter kommunerne både

  • oplysninger om indholdet af en underretning
  • hvem, der har underrettet og
  • de aktiviteter, der igangsættes på baggrund af underretningen.

Kommunerne modtog fra den 1. april til udgangen af 2014 64.652 underretninger om udsatte børn. En del af underretningerne handlede dog om det samme barn. I alt var der underretninger om 42.484 børn.

Der var stor spredning i underretningshyppigheden fordelt på kommuner. Mens nogle kommuner modtog underretninger for mere end 60 børn per 1.000 børn, modtog andre for mindre end 10 børn per 1.000 børn i kommunen.

Det var skolen og sundhedsvæsenet, der underrettede mest. Underretningerne handlede især om omsorgssvigt overfor barnet.  

35 procents fald i afgørelser fra 2010 til 2014

Anbringelsesstatistikken handler om afgørelser om anbringelser af børn og unge.

Kommunerne indberetter både oplysninger om

  • selve afgørelsen
  • opfølgninger under anbringelsen og
  • ophør af anbringelsen, for eksempel hjemgivelse, anden årsag til ophør eller skift til anden kommune.

En anbringelse ophører automatisk, når den unge fylder atten år.

Kommunerne afgjorde i 2014 i alt 2.048 sager om anbringelse af 0-17-årige uden for hjemmet. I 2010 traf kommunerne afgørelse om anbringelse af 3.154 børn. Faldet i antal afgørelser fra 2010 til 2014 var altså 35 procent.

Ved udgangen af 2014 var 11.127 børn i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. I 2010 var 12.681 børn anbragt - et fald fra 2010 til 2014 på 12 procent.

Flest børn bliver anbragt i plejefamilier, og i 2014 var 37 procent af de nye anbringelser i en plejefamilie.

Kommunerne kan tjekke egne tal

Til at sikre kvaliteten i statistikkerne gennemfører Ankestyrelsen løbende validering af datamaterialet i samarbejde med kommunerne. Blandt andet udsender vi kvartalslister til kommunerne om de indberetninger, vi har modtaget. Kommunerne har således mulighed for at gennemse deres egne indberetninger og tilføje eventuelle mangler.

Målet er at få så retvisende data som muligt, da statistikkerne blandt andet bruges i forbindelse med ændring af lovgivningen og nye initiativer på børne- og ungeområdet.

Leg selv med statistikkerne

Begge statistikker er udgivet som årsrapporter.

Se alle statistikker

Tal fra Ankestyrelsen er vores dataportal. Her finder du blandt andet:

  • Anbragte børn og unge ved udgangen af året (2007-2014)
  • Kommunale afgørelser og iværksættelser af anbringelser af 0-17-årige
  • Oplysninger om 18-22-årige med døgnophold i efterværn
  • Kvartalstal på anbringelsesområdet for det seneste år.

Du kan også se Ankestyrelsens øvrige statistikker fordelt på kommuner og/eller regioner. Det er muligt selv at sammensætte tallene på kryds og tværs og få dem præsenteret grafisk.

Tal fra Ankestyrelsen

Lær mere om anbringelsesstatistikken 2014

Læs mere om underretningsstatistikken 2014 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring