Sociale links

Nyhedsbrev om førtidspension

I nyhedsbrevet gennemgår vi reglerne for, hvornår en opholdskommune kan få refunderet sine udgifter til førtidspension fra en tidligere opholdskommune. Vi kommer også ind på, hvorfor vi har ophævet to principmeddelelser.

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.

Akter

På web-ankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” vil brugeren, ud fra specifikt valg af sagsområde, blive guidet til at vedlægge de rette alle akter.

Skema til supplerende oplysninger

Alle med et CVR-nummer. kan sende supplerende oplysninger til Ankestyrelsen. Det er en god idé at angive et eksisterende sagsnummer eller CPR-nummer.

Sammenhængen mellem kurserne i 2020 om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager

Ankestyrelsen tilbyder i 2020 tre forskellige kurser om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager. Der er et grundlæggende kursus, et temakursus om psykiske arbejdsskader (som omfatter både ulykker og erhvervssygdomme) og et temakursus om det nye ulykkesbegreb. Der vil være visse overlap i indholdet af kurserne.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kommunen opkræver betaling hos forældre til børn med plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning. For børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal kommunen ifølge dagtilbudsloven give et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet nedsætter egenbetalingen for barnets plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning.

Nyhedsbrev nr. 11/2019

Resuméer af 4 udvalgte afgørelser om tilstrækkelig partshøring, reaktionsvalg, kørsel med runner på lager, hensigtsmæssige adgangsveje på byggeplads samt alenearbejde ved arbejde med indsatte, der skal tilrettelægges, så risiko for vold imødegås. Sagerne er afgjort på møde den 17. december 2019.

Skema og vejledning

Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Ferie under sygeforløb med løn eller sygedagpenge

En sygemeldt borger kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Borger kan ikke få sygedagpenge fra kommunen under ferien. Arbejdsgiver kan dermed heller ikke få sygedagpengerefusion.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring