Sådan udfylder du blanketterne

Her finder du gode råd til udfyldelse af blanketterne og punkter, som du skal være særligt opmærksom på.

Sådan udfylder du blanketterne

Det kan være en fordel at få dokumenteret den praktiske uddannelse undervejs, som de forskellige forløb bliver afsluttet, så man kan undgå situationer, hvor det er svært at huske, hvad man præcis har haft af timer, og hvor der er uenighed om timetallet.

Ansøgningsskema

 • Udfyld og underskriv blanketten "Ansøgningsskema"
 • Vedlæg kopi af dit eksamensbevis. 
 • Har du efterfølgende ændret navn i forhold til det fulde navn på eksamensbeviset vedlægges dokumentation herfor, f.eks. kopi af vielsesattest.

Vær særligt opmærksom på, at:

 • Gennemgå tjeklisten på ansøgningsskemaets side 3, så du er sikker på, at du har husket det hele.
 • Hvis du er uddannet psykolog på Aalborg Universitet, skal du sende kopi af den første side af karakterudskriften, hvor dato for bestået kandidateksamen fremgår.

Se blanketeksempel .

Arbejde i et ansættelsesforhold

 • Udfyld blanketten ”Arbejdsforhold - ansat”
 • Blanketten skal underskrives af din nærmeste chef
 • Vedlæg en kort, men fyldestgørende beskrivelse af de arbejdsopgaver, du har udført (stillingsbeskrivelse). 

Vær særligt opmærksom på, at:

 • Du skal oplyse det antal timer, du reelt har arbejdet om ugen, uanset hvad der står i din ansættelseskontrakt.
 • Du skal kun oplyse om fraværsperioder på mere end 8 sammenhængende uger, hvor du har haft fuldt fravær eller har arbejdet mindre end 15 timer ugentligt.
 • Det samlede antal konfrontationstimer fordelt på hovedområder skal stemme overens med det samlede antal konfrontationstimer fordelt på målgrupper.
 • Arbejdsgiver først skal underskrive blanketten, når ansættelsen er afsluttet, da underskriften er en bekræftelse på, at ansøger har været ansat i hele perioden og har haft det oplyste antal og fordeling af konfrontationstimer.
 • Hvis du oplyser fortsat at være ansat på det pågældende arbejdssted, medregnes arbejdsforholdet frem til og med den dato, hvor arbejdsgiver har underskrevet blanketten.
 • Stillingsbeskrivelsen behøver ikke at være underskrevet af arbejdsgiver. En kopi af jobannoncen er kun tilstrækkeligt, hvis den beskriver de arbejdsopgaver, men rent faktisk har udført i sin ansættelse.

Se blanketeksempel

Arbejde som selvstændig/privatpraktiserende

 • Udfyld blanketten ”Arbejdsforhold - selvstændig”
 • Vedlæg en revisorerklæring over dine bruttoindtægter som selvstændig i den arbejdsperiode, du har oplyst på blanketten. Revisorerklæringen skal være udarbejdet af en godkendt revisor.

Læs mere om revisorerklæringer her. 

Vær særligt opmærksom på, at:

 • Blanketten ”Arbejdsforhold - selvstændig” er en ”tro- og love-erklæring”. Det betyder, at du med din underskrift på blanketten bekræfter på tro og love, at du har haft det oplyste antal konfrontationstimer.
 • Den gennemsnitlige timetakst = bruttoindtægt divideret med konfrontationstimer

Se blanketeksempel

Se eksempel på revisorerklæring 

Supervisionsforløb

 • Udfyld blanketten ”Supervision”
 • Blanketten skal underskrives af både dig og supervisor
 • Vedlæg dokumentation for supervisors faglige baggrund, hvis supervisor ikke er autoriseret psykolog, herunder hvis supervisionen er modtaget af en udenlandsk supervisor

Vær særligt opmærksom på, at:

 • Hvis supervisor f.eks. er læge, underskrives pkt. 16 og kopi af autorisationsbevis medsendes.
 • Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt supervisor er intern/ekstern, skal ansøgningen være ledsaget af en beskrivelse af forholdene mellem de to arbejdspladser.
 • De oplyste supervisionsperioder skal ligge inden for de arbejdsperioder, der er dokumenteret på blanketterne om arbejdsforhold, da der kun kan medregnes supervision, der er modtaget i arbejdsforhold, der kan medregnes.
 • De oplyste supervisionsperioder ikke må være inden for eventuelle fraværsperioder, der er oplyst på blanketten "Arbejdsforhold - ansat", da der kun kan medregnes supervision, der er modtaget i arbejdsperioder, der kan medregnes.
 • Supervisor og supervisand først skal datere og underskrive blanketten efter, at supervisionsforløbet er endeligt afsluttet, da det er en bekræftelse på, at alle de oplyste timer er gennemført.
 • Det fulde timetal for gruppesupervision oplyses på blanketten. Vi omregner timetallet, og det er det omregnede timetal, vi medregner.
 • Hvis der ved gruppesupervision ved samme supervisor har deltaget et forskelligt antal supervisander, skal det af hensyn til korrekt omregning fremgå på blanketten, hvor mange af timerne der er modtaget med de forskellige antal supervisander. F.eks. hvor mange af timerne, der har været 2 supervisander til stede, og hvor mange der har været 3-5 supervisander til stede. Det kan evt. være nødvendigt at udfylde flere blanketter for samme supervisor.
 • Oplyse antal supervisander ved gruppesupervision og gruppens faglige sammensætning (f.eks. "1 sygeplejerske, 3 psykologer").
 • Fjernsupervision dokumenteres i pkt. 8 og/eller 9 afhængigt af supervisionsformen. Den forudgående ansigt-til-ansigt-supervision dokumenteres i pkt. 6 og/eller 7, og det skal fremgå tydeligt, at ansigt-til-ansigt-supervisionen er modtaget forud for fjernsupervisionen.

Se blanketeksempel

Egenterapi

 • Udfyld blanketten ”Egenterapi”
 • Blanketten skal underskrives af terapeuten
 • Vedlæg dokumentation for terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag

Se blanketeksempel

Hvordan sender jeg min ansøgning om autorisation?

Her finder du information om, hvordan du sender din ansøgning om autorisation. 

Sidst opdateret 21.01.2020