Hvad er formålet med autorisationsordningen?

Den praktiske uddannelse til autorisation er en efteruddannelse, der har til formål at sikre borgere og myndigheder en kvalificeret psykologydelse.

Autorisation er ikke obligatorisk for at kunne arbejde som psykolog i Danmark.

Dog er det inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder anbefalet, at arbejdet udføres af en autoriseret psykolog. Det gælder f.eks. udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.

Derudover er det efter servicelovens § 109, stk. 8 et krav, at den psykologbehandling, der skal tilbydes mindreårige, som ledsager moren under hendes midlertidige ophold på et krisecenter, udføres af en autoriseret psykolog.

Formålet med den praktiske uddannelse

Den praktiske uddannelse skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig forskelligartede opgaver med udredning og intervention. 

Det sker ved at træne psykologen i at benytte erhvervet teoretisk viden i praksis, så psykologen bliver i stand til at begrunde sine psykologfaglige tiltag på grundlag af teoretiske og metodiske overvejelser. 

I forhold til udredning betyder det, at psykologen kan:

 • argumentere for relevante udredningsformer i forhold til opdraget
 • tilrettelægge udredninger, der er realistiske og praktisk gennemførlige
 • foretage udredninger med relevans og præcision, det vil sige, at:
  • de anvendte metoder er relevante i forhold til det, der skal undersøges,
  • de anvendte procedurer og/eller prøver bruges efter deres hensigt,
  • udredningen er tilstrækkelig omfattende til, at psykologen kan drage pålidelige konklusioner,
  • psykologen på baggrund af udredningen kan begrunde interventioner og/eller foretage visitering.
 • udarbejde en skriftlig eller mundtlig afrapportering af udredningen, der besvarer den opgave, som ligger i opdraget.

I forhold til intervention betyder det, at psykologen kan:

 • argumentere for relevante interventionsformer i forhold til udredningen og/eller opdraget,
 • anvende forskellige metoder og interventionsformer,
 • opstille mål for interventionen, der er realistiske, og som kan gøres til genstand for evaluering,
 • evaluere relevansen af de anvendte interventionsformer.

Formålet med uddannelsen er også, at psykologen i løbet af uddannelsen øger sin bevidsthed om egne styrker og begrænsninger og udvider sine faglige muligheder for at foretage et kvalificeret skøn og for at forholde sig reflekterende til eget teoretisk ståsted.

Sidst opdateret 02.10.2019