Anvendelse af titlen "psykolog" i Danmark

Titlen "psykolog" er en beskyttet titel i Danmark. I henhold til § 21, stk. 1 i lov om psykologer m.v. har man kun ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har bestået kandidateksamen i psykologi (cand.psych. eller den tidligere psykologisk pædagogisk kandidateksamen cand.pæd.psych.) eller en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution (i udlandet).

Hvis man har en udenlandsk uddannelse i psykologi og ønsker at benytte den danske titel "psykolog" i Danmark, skal man først have opnået Psykolognævnets anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Uberettiget anvendelse af betegnelsen "psykolog" straffes med bøde, jf. § 23, stk. 1 i lov om psykologer m.v.

Enhver som bliver bekendt med overtrædelse af § 21, stk. 1 i lov om psykologer m.v. kan anmelde det pågældende forhold til politiet.

Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

For at opnå anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog og dermed få ret til at kalde sig psykolog i Danmark, skal man indsende en ansøgning til Psykolognævnet.

Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog foregår efter forskellige regelsæt afhængigt af i hvilket land, ansøgeren er statsborger, og hvor uddannelsen er gennemført.

Det drejer sig om tre forskellige regelsæt for henholdsvis nordiske statsborgere, statsborgere i EU/EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EU-regler, og statsborgere i tredjelande.

Proceduren for og kravene til ansøgerne i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet er nærmere beskrevet i "Procedure for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer".

Selve ansøgningsproceduren er beskrevet under "Ansøgning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer".

Psykolognævnet modtager som udgangspunkt kun bilag i kopi og ikke originaldokumenter.

 

Anmeldelse af midlertidigt og lejlighedsvist virke

Statsborgere i et EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er etableret i et af disse lande, og fuldt ud kvalificeret til at udøve erhverv som psykolog i et af disse lande, og som ønsker midlertidigt og lejlighedsvist at udøve erhverv som psykolog i Danmark, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet inden arbejdet påbegyndes. Sådanne personer udfører arbejdet i Danmark under den faglige titel, som psykologen har opnået.

Se mere om proceduren for anmeldelse under

Anmeldelse af midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af psykologerhvervet.

Sidst opdateret 24.05.2016