Forside » Nævn » Psykolognævnet » Udenlandske kvalifikationer » Procedure for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer m.v.

Procedure for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog behandles efter forskellige regelsæt afhængig af i hvilket land, ansøgeren er statsborger, og hvor uddannelsen er gennemført.

A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet

Statsborgere i et nordisk land, som har opnået godkendelse (autorisation) som psykolog et af de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), er omfattet af reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994 med senere ændringer.

Disse ansøgere har umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark, jf. § 2 i bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.

Ansøgningsprocedure for nordiske statsborgere

Ansøgning om autorisation sendes til Psykolognævnet. Psykolognævnet har udarbejdet et ansøgningsskema til brug for ansøgning for autorisation. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt under "Autorisation" samt "Selvbetjening" her på hjemmesiden eller kan rekvireres ved direkte henvendelse til Psykolognævnet.

Der vedlægges følgende dokumenter til ansøgningen:

 • Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, f.eks. i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas
 • Eventuel navneforandringsattest/vielsesattest
 • Dokumentation for uddannelsen (bekræftet kopi af eksamensbevis)
 • Dokumentation for autorisationen (godkendelsen)  i et nordisk land i form af bekræftet kopi af autorisationen
 • Dansk CPR-nummer, hvis dette foreligger.

B. Statsborgere i EU/EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med, som er omfattet af EU-regler

Statsborgere i et EU-land (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig), i et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller et land som EU har indgået aftale med, og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, er omfattet af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005, jf. bekendtgørelse nr. 568 af 19. maj 2017 om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer.

For nordiske statsborgere gælder, at de ud over at være omfattet af den nordiske overenskomst også er omfattet af Rådets direktiv, og derfor har mulighed for at vælge, om de vil ansøge om anerkendelse efter den nordiske overenskomst, jf. proceduren ovenfor om ansøgning om autorisation eller efter Rådets direktiv.

Etablering eller midlertidigt og lejlighedsvist virke?

I Rådets direktiv skelner man mellem, om en person ønsker at etablere sig i et andet EU/EØS-land eller om vedkommende ønsker at udøve sit erhverv midlertidigt og lejlighedsvist.

Etablering i Danmark

Psykologer, som er statsborgere i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er lovligt etableret i et af disse lande og er fuldt kvalificeret til at udøve erhverv som psykolog i disse lande, og som ønsker at arbejde fast som psykolog i Danmark, skal ansøge om anerkendelse af deres udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Ansøgning om anerkendelse

Ansøgninger om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer, som er opnået i udlandet, skal sendes til Psykolognævnet, som er den kompetente myndighed på området.

Psykolognævnet har udarbejdet et ansøgningsskema til brug for ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der vedlægges følgende dokumentation til ansøgningen:

 • Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab (f.eks. kopi af relevante sider fra pas)
 • Eventuel navneforandringsattest/vielsesattest og oversættelse heraf, hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne,
 • Dokumentation for ansøgerens kvalifikationer i form af bekræftede kopier af originale dokumenter (eksamensbevis for afsluttet psykologuddannelse samt karakterudskrift(er), transcript eller lignende lister over gennemførte fag på psykologuddannelsen)
 • Dansk eller engelsk oversættelse af eksamensbeviser samt karakterudskrift(er), transcript eller lignende liste over gennemførte fag, hvis dokumenterne ikke er på dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk
 • Eventuelt fagbeskrivelser og studieordning vedrørende psykologuddannelsen (kan være resume) på engelsk eller dansk, hvis dokumenterne ikke er på dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk
 • Attestation for, at ansøgeren er fuldt ud kvalificeret til at udøve psykologerhvervet i hjemlandet/uddannelseslandet, og lovligt kan udføre erhverv som psykolog i hjemlandet
 • Dokumentation for eventuel erhvervserfaring som psykolog efter bestået kandidateksamen.
 • Dokumentation for, at ansøgeren har udøvet psykologerhvervet i mindst to år i løbet af de seneste ti år i dit hjemland, hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i hjemlandet/uddannelseslandet.

Psykolognævnet kan senere anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af en ansøgning, f.eks. fagbeskrivelser og studieordning (evt. resume) fra psykologuddannelsen, hvis disse ikke allerede er fremsendt.

Hvis ansøgeren tidligere har fået vurderet sin uddannelse/erhvervsmæssige kvalfikationer her i landet eller i udlandet, vedlægges en kopi heraf.

Psykolognævnet kan beslutte at politianmelde den, der gør brug af et falsk dokument.

Bekræftede kopier

Kopier af de væsentlige originale dokumenter, f.eks. eksamensbevis(er) og karakterudskrift(er) eller lignende lister samt af oversættelser skal være bekræftet af en dansk myndighed (kommune, jobcenter m.v. ), den myndighed/institution, der har udstedt dokumentet, ambassade/konsulat i Danmark for det land, hvor dokumentet er udstedt eller en dansk ambassade/konsulat. Myndigheden bekræfter med stempel og underskrift på hver kopiside, at kopien stemmer overens med det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Oversættelser

Oversættelser skal være foretaget af en translatør her i landet eller i hjemlandet/uddannelseslandet, af hjemlandets ambassade/konsulat, af en anden kompetent myndighed i hjemlandet eller af den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.

Oversættes dokumentationen på anden vis end ved brug af translatør, skal oversættelserne være bekræftet af hjemlandets ambassade/konsulat eller en offentlig kompetent myndighed i hjemlandet.

Psykolognævnet forbeholder sig ret til at kontrollere ægtheden af fremsendte dokumenter ved at kontakte den myndighed, som har udstedt et dokument.

Identifikationsdokumenter som pas og ID-dokumenter skal ikke oversættes.

Psykolognævnets vurdering

Hvis Psykolognævnet vurderer, at ansøgerens udenlandske psykologuddannelse ækvivalerer den danske psykologuddannelse, anerkender Psykolognævnet ansøgerens kvalifikationer som psykolog, og giver meddelelse om, at ansøgeren kan betegne sig som psykolog her i landet.

Psykolognævnet tager ved vurderingen af udenlandske kvalifikationer hensyn til både ansøgerens uddannelse som psykolog og erhvervserfaring som psykolog efter bestået kandidateksamen.

Prøvetid eller egnethedsprøve

Ved behandling af ansøgninger efter EU-reglerne kan Psykolognævnet betinge anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid af op til tre års varighed eller at ansøgeren går op til en egnethedsprøve, hvis

1) varigheden af ansøgerens udenlandske uddannelse er mindst et år kortere end kandidatuddannelsen i psykologi (cand.psych.) eller psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.),

2) ansøgerens uddannelse omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af kandidatuddannelsen i psykologi eller den psykologisk-pædagogiske kandidateksamen, eller

3) erhvervet som psykolog her i landet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves her i landet, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Psykolognævnet kan i den forbindelse kræve, at ansøgeren enten beviser erhvervserfaring i sit hjemland, eller gennemfører en prøveansættelse af en bestemt varighed og under supervision ved en autoriseret psykolog, eller aflægger en egnethedsprøve i de fag, som kræves for at opnå kandidatuddannelsen i psykologi eller psykologisk-pædagogisk kandidateksamen, som ansøgeren ikke har bestået, når kendskab til disse fag er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve erhverv som psykolog i Danmark.

Det er formålet med prøveansættelsen, at ansøgeren opnår de kvalifikationer, som ansøgeren mangler i forhold til cand.psych. eller cand.pæd.psych.uddannelsen. Efter ansættelsen skal den superviserende psykolog afgive en udtalelse til Psykolognævnet om, hvorvidt ansøgeren har erhvervet kvalifikationer i de fag, som Psykolognævnet har stillet krav om.

Psykolognævnets afgørelser i ansøgningssager om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17, stk. 6 i lov om psykologer m.v.

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv i Danmark

Personer, som er statsborgere i et EU/EØS-land eller et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er etableret i et af disse lande, og som er fuldt kvalificeret til at udøve erhverv som psykolog i disse lande, og som kun midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udføre erhverv som psykolog i Danmark, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet.

Anmeldelsen skal være modtaget i Psykolognævnet, forinden psykologen første gang udfører erhverv som psykolog i Danmark.

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Anmeldelsen, der sendes som et brev til Psykolognævnet, skal indeholde oplysning om det midlertidige og lejlighedsvise virke som psykolog, som man ønsker at udføre i Danmark. 

Der skal vedlægges følgende dokumenter til anmeldelsen:

 • Dokumentation for psykologens navn, fødselsdato og statsborgerskab 
 • Eventuel navneforandringsattest eller vielsesattest, hvis navnet er ændret i forhold til det som i dokumentationen
 • Kontaktoplysninger
 • En attestation for, at psykologen er lovligt etableret i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, for dér at udøve erhverv som psykolog, og at den pågældende på tidspunktet for udstedelsen af dokumentationen ikke har modtaget forbud mod at udøve erhverv som psykolog, heller ikke midlertidigt
 • Bevis for anerkendelse af et uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland, i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv.

Anmeldelsens varighed

Anmeldelsen er gyldig i 12 måneder efter registreringen i Psykolognævnet. Hvis psykologen agter at udføre midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser her i landet senere end 12 måneder efter registreringen af seneste anmeldelse i Psykolognævnet, skal psykologen sende en ny anmeldelse til Psykolognævnet.

Det bemærkes, at psykologen udfører sine midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser i Danmark under den faglige titel, som psykologen har opnået.

En psykolog, som udfører midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser i Danmark, skal på begæring give tjenestemodtageren oplysninger om psykologens faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, oplysninger om uddannelsesbeviset og den medlemsstat, i hvilken det er tildelt.

Psykolognævnet modtager som udgangspunkt kun bilag i kopi og ikke originaldokumenter.

C. Statsborgere i tredjelande, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/­EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med.

Psykologer, som er statsborgere i tredjelande, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og for statsborgere i EU/EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med, kan ansøge om anerkendelse af deres udenlandske kvalifikationer. Psykolognævnet meddeler sin afgørelse efter individuel vurdering af de udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Ansøgning om anerkendelse fra borgere i tredjelande

Ansøgningsproceduren er den samme som for statsborgere i EU/EØS-lande (se under punkt B).

Hvis Psykolognævnet vurderer, at ansøgerens udenlandske psykologuddannelse ikke kan ligestilles med den danske psykologuddannelse i niveau, varighed og indhold, kan Psykolognævnet kræve, at ansøgeren opfylder de samme kvalifikationskrav, som stilles til de danske statsborgere i lov om psykologer m.v.

D. Ansøgnings- og behandlingsprocedure for ansøgninger efter punkt B og C

Ansøgninger om anerkendelse sendes direkte til Psykolognævnet, som er den kompetente myndighed på området, ved brug af nævnets ansøgningsblanket.

Hvis Psykolognævnet ikke umiddelbart kan vurdere, om ansøgerens uddannelse kan ligestilles med en dansk psykologuddannelse, jf. § 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v., indhenter nævnet en vurdering af ansøgerens udenlandske uddannelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (tidligere CIRIUS og Styrelsen for Videregående Uddannelser), jf. § 2a, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014 af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

I visse tilfælde anmoder Styrelsen for Forskning og Uddannelse en relevant uddannelsesinstitution om at bidrage til vurderingen.

Sidst opdateret 15.12.2017