Gå til indhold

Eksempler på dispensationer (fx pga. nedsat arbejdsevne, geografiske udfordringer eller coronarestriktioner)

I Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse stilles en række krav til omfanget og indholdet af den praktiske uddannelse, som en psykolog skal gennemføre for at kunne blive meddelt autorisation. For nogle ansøgere kan det imidlertid være særligt udfordrende at opfylde nogle af de konkrete krav til omfanget af uddannelse og til måden, hvorpå kravene bliver opfyldt, f.eks. som følge af begrænsninger i arbejdsevnen, geografiske forhold eller coronarestriktioner.

Nedenfor følger eksempler på omstændigheder, der kan give anledning til en dispensation fra kravene i autorisationsordningen.

Gennemførelse af den praktiske uddannelse i lande, der fortsat er ramt af restriktioner

Psykolognævnet er opmærksom på, at der forsat kan gælde restriktioner for ansøgere, der arbejder i f.eks. Grønland, og at der derfor for disse ansøgere fortsat kan være udfordringer i relation til den praktiske uddannelse.  Ansøgere kan i de tilfælde søge om dispensation samtidig med indsendelsen af en ansøgning om autorisation. 

Dispensation fra kravet om maksimalt 40 timers fjernsupervision

Det fremgår af retningslinjerne for den praktiske uddannelse, at maksimalt 40 af de i alt 160 timers supervision kan opfyldes ved fjernsupervision, som er supervision over video.

I forbindelse med en konkret ansøgning om autorisation ønskede ansøger dispensation, så ansøger kunne medregne i alt 77 timers fjernsupervision.

Efter en konkret vurdering blev ansøger givet dispensation og kunne derfor medregne samtlige 77 timers fjernsupervision.

Psykolognævnet lagde vægt på, at:

 • ansøger var eneste psykolog i et stort område i Grønland og på grund af geografiske vanskeligheder havde svært ved at få mere supervision ansigt til ansigt
 • betingelserne for at medregne fjernsupervisionen var opfyldt,
 • mere end halvdelen af det samlede antal supervisionstimer hos supervisor var modtaget ansigt til ansigt.

Ansøger blev herefter meddelt autorisation som psykolog.

Dispensation fra kravet om minimum 15 ugentlige arbejdstimer

Det er bl.a. et krav, at psykologen har haft minimum 15 arbejdstimer om ugen. Det begrundes med et ønske om en vis intensitet i det psykologfaglige virke, men det kan også være svært at opnå de øvrige krav i den praktiske uddannelse, hvis ikke den ugentlige arbejdstid ligger på et vist timetal.

Kravet til den ugentlige arbejdstid kan dog betyde, at fx psykologer, der er ansat i fleksjob på mindre end 15 timer om ugen, ikke kan få autorisation.

Psykolognævnet har som følge heraf modtaget to dispensationsansøgninger til kravet om de 15 arbejdstimer om ugen.

Begge dispensationsansøgninger blev modtaget og behandlet af nævnet forud for en egentlig autorisationsansøgning. Sædvanligvis kan nævnet først tage stilling til en dispensationsansøgning, når nævnet modtager en konkret ansøgning om autorisation. Dispensation i de konkrete tilfælde var imidlertid en betingelse for, at ansøger kunne påbegynde uddannelsen til autorisation, og i den ene af sagerne var det en forudsætning for, at ansøger overhovedet kunne blive ansat i den pågældende psykologstilling, som ville kunne føre til autorisation. Der var derfor tale om to helt ekstraordinære tilfælde, hvor nævnet kunne tage stilling til et spørgsmål om dispensation, før ansøger havde gennemgået den praktiske uddannelse og ansøgt om autorisation.

Sag nr. 1

I sagen fik ansøger dispensation fra kravet om en ugentlig arbejdstid på minimum 15 timer, således at ansøger kunne medregne et fleksjob på 11 effektive arbejdstimer om ugen til den praktiske uddannelse, som skulle danne grundlag for ansøgers autorisation som psykolog.

Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at:

 • ansøgers arbejdsevne var nedsat til 11 effektive arbejdstimer om ugen på grund af kroniske rygsmerter
 • ansøger efter nævnets vurdering havde dokumenteret at have afsluttet en virksomhedspraktik på 11 effektive arbejdstimer om ugen og afventede et møde i rehabiliteringsteamet, hvor der i mødeindkaldelsen var henvist til fleksjob som det relevante tilbud. Det var derfor ikke afgørende, at ansøger på ansøgningstidspunktet endnu ikke var tildelt et fleksjob.
 • ansøger havde fået tilsagn fra praktikstedet om en ansættelse på 11 arbejdstimer om ugen, forudsat at ansøger kunne opnå autorisation.

Nævnet bemærkede, at arbejdsforholdet ville kunne medregnes med halvdelen af arbejdsperioden, sådan at ansøgers praktiske uddannelse ville have en varighed af minimum fire år. Derudover bemærkede nævnet, at ansøger fortsat skulle opfylde kravene til uddannelsens indhold og omfang.

Sag nr. 2

I sagen fik ansøger dispensation fra kravet om en ugentlig arbejdstid på minimum 15 timer, således at ansøger kunne medregne et fleksjob på 10-12 effektive arbejdstimer om ugen.

Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at:

 • ansøgers arbejdsevne var varigt og væsentligt nedsat på grund af kroniske nervesmerter, og at ansøger på den baggrund var blevet tilkendt et fleksjob
 • ansøger havde en effektiv ugentlig arbejdstid på 10-12 timer.

Ansøger havde også søgt om dispensation fra det indholdsmæssige krav om mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen ”gruppe” eller ”organisation” samt kravet om mindst 160 timers supervision med henvisning til, at ansøger alene havde haft 20 gruppekonfrontationstimer på tre år, og at ansøger på grund af sit handicap ikke havde de samme indtjeningsmuligheder som andre psykologer og dermed havde sværere ved at betale for supervisionsforløb.

Psykolognævnet vurderede, at der ikke kan dispenseres fra kravene til uddannelsens indhold og omfang. Der kunne derfor ikke gives dispensation fra kravet om mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen ”gruppe” eller ”organisation” samt kravet om mindst 160 timers supervision.

Nævnet lagde vægt på, at:

 • den konkrete dispensation ikke bør forringe den praktiske uddannelses faglige kvalitet,
 • en dispensation fra de indholdsmæssige krav om mindst 200 konfrontationstimer med gruppe eller organisation og mindst 160 timers supervision vil være en væsentlig forringelse af den praktiske uddannelses faglige kvalitet
 • den praktiske efteruddannelse har til formål at sikre borgerne en kvalificeret psykologydelse ved bl.a. at træne psykologen i at benytte erhvervet teorietisk viden i praksis.

Psykologen skulle derfor, ligesom ansøger i sag nr. 1, fortsat opfylde kravene i den praktiske uddannelse om:

 • minimum 1000 konfrontationstimer, heraf
  • 500 timer med udredning og
  • 500 timer med intervention, og
  • 200 konfrontationstimer over for individer og
  • 200 konfrontationstimer over for enten grupper eller organisationer
 • minimum 160 timers supervision på egne sager, heraf
  • 40 timers individuel supervision,
  • 40 timers gruppesupervision og
  • 40 timer ved samme eksterne supervisor.

Arbejdsforholdet ville kunne medregnes med halvdelen af arbejdsperioden.

Sidst opdateret 08.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring