Gå til indhold

Dispensation

For nogle ansøgere kan det være særligt udfordrende at opfylde kravene i uddannelsen, fx som følge af en nedsat arbejdsevne, og for andre kan det være vanskeligt at dokumentere dele af uddannelsen, fx fordi en supervisor er afgået ved døden.

Hvis man ønsker at søge om dispensation, skal man oplyse det, når man sender ansøgningen om autorisation. Man skal samtidig redegøre for, hvorfor man søger om dispensationen.

Nedenfor følger eksempler på omstændigheder, der kan give anledning til en dispensation fra kravene i autorisationsordningen.

Dispensation fra kravet om minimum 15 ugentlige arbejdstimer

Det er bl.a. et krav, at psykologen har haft minimum 15 arbejdstimer om ugen. Det begrundes med et ønske om en vis intensitet i det psykologfaglige virke, men det kan også være svært at opnå de øvrige krav i den praktiske uddannelse, hvis ikke den ugentlige arbejdstid ligger på et vist timetal.

Kravet til den ugentlige arbejdstid kan dog betyde, at fx psykologer, der er ansat i fleksjob på mindre end 15 timer om ugen, ikke kan få autorisation.

Psykolognævnet har som følge heraf modtaget to dispensationsansøgninger til kravet om de 15 arbejdstimer om ugen.

Begge dispensationsansøgninger blev modtaget og behandlet af nævnet forud for en egentlig autorisationsansøgning. Sædvanligvis kan nævnet først tage stilling til en dispensationsansøgning, når nævnet modtager en konkret ansøgning om autorisation. Dispensation i de konkrete tilfælde var imidlertid en betingelse for, at ansøger kunne påbegynde uddannelsen til autorisation, og i den ene af sagerne var det en forudsætning for, at ansøger overhovedet kunne blive ansat i den pågældende psykologstilling, som ville kunne føre til autorisation. Der var derfor tale om to helt ekstraordinære tilfælde, hvor nævnet kunne tage stilling til et spørgsmål om dispensation, før ansøger havde gennemgået den praktiske uddannelse og ansøgt om autorisation.

Sag nr. 1

I sagen fik ansøger dispensation fra kravet om en ugentlig arbejdstid på minimum 15 timer, således at ansøger kunne medregne et fleksjob på 11 effektive arbejdstimer om ugen til den praktiske uddannelse, som skulle danne grundlag for ansøgers autorisation som psykolog.

Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at:

 • ansøgers arbejdsevne var nedsat til 11 effektive arbejdstimer om ugen på grund af kroniske rygsmerter
 • ansøger efter nævnets vurdering havde dokumenteret at have afsluttet en virksomhedspraktik på 11 effektive arbejdstimer om ugen og afventede et møde i rehabiliteringsteamet, hvor der i mødeindkaldelsen var henvist til fleksjob som det relevante tilbud. Det var derfor ikke afgørende, at ansøger på ansøgningstidspunktet endnu ikke var tildelt et fleksjob.
 • ansøger havde fået tilsagn fra praktikstedet om en ansættelse på 11 arbejdstimer om ugen, forudsat at ansøger kunne opnå autorisation.

Nævnet bemærkede, at arbejdsforholdet ville kunne medregnes med halvdelen af arbejdsperioden, sådan at ansøgers praktiske uddannelse ville have en varighed af minimum fire år. Derudover bemærkede nævnet, at ansøger fortsat skulle opfylde kravene til uddannelsens indhold og omfang.

Sag nr. 2

I sagen fik ansøger dispensation fra kravet om en ugentlig arbejdstid på minimum 15 timer, således at ansøger kunne medregne et fleksjob på 10-12 effektive arbejdstimer om ugen.

Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at:

 • ansøgers arbejdsevne var varigt og væsentligt nedsat på grund af kroniske nervesmerter, og at ansøger på den baggrund var blevet tilkendt et fleksjob
 • ansøger havde en effektiv ugentlig arbejdstid på 10-12 timer.

Ansøger havde også søgt om dispensation fra det indholdsmæssige krav om mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen ”gruppe” eller ”organisation” samt kravet om mindst 160 timers supervision med henvisning til, at ansøger alene havde haft 20 gruppekonfrontationstimer på tre år, og at ansøger på grund af sit handicap ikke havde de samme indtjeningsmuligheder som andre psykologer og dermed havde sværere ved at betale for supervisionsforløb.

Psykolognævnet vurderede, at der ikke kan dispenseres fra kravene til uddannelsens indhold og omfang. Der kunne derfor ikke gives dispensation fra kravet om mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen ”gruppe” eller ”organisation” samt kravet om mindst 160 timers supervision.

Nævnet lagde vægt på, at:

 • den konkrete dispensation ikke bør forringe den praktiske uddannelses faglige kvalitet,
 • en dispensation fra de indholdsmæssige krav om mindst 200 konfrontationstimer med gruppe eller organisation og mindst 160 timers supervision vil være en væsentlig forringelse af den praktiske uddannelses faglige kvalitet
 • den praktiske efteruddannelse har til formål at sikre borgerne en kvalificeret psykologydelse ved bl.a. at træne psykologen i at benytte erhvervet teorietisk viden i praksis.

Psykologen skulle derfor, ligesom ansøger i sag nr. 1, fortsat opfylde kravene i den praktiske uddannelse om:

 • minimum 1000 konfrontationstimer, heraf
  • 500 timer med udredning og
  • 500 timer med intervention, og
  • 200 konfrontationstimer over for individer og
  • 200 konfrontationstimer over for enten grupper eller organisationer
 • minimum 160 timers supervision på egne sager, heraf
  • 40 timers individuel supervision,
  • 40 timers gruppesupervision og
  • 40 timer ved samme eksterne supervisor.

Arbejdsforholdet ville kunne medregnes med halvdelen af arbejdsperioden.

Corona/Covid-19-dispensationen

Efter de gældende retningslinjer er det muligt at medregne konfrontationstimer afholdt over video og de kan udgøre op til halvdelen af de timetal, der kræves for konfrontationstimer. Det er også blevet muligt at medregne op til 80 timers fjernsupervision.

Muligheden for at medregne konfrontationstimer og supervision afholdt over telefonen gælder dog fortsat kun for perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Timerne afholdt telefonisk dokumenteres i feltet på den respektive blanket for det arbejdsforhold eller supervisionsforløb, hvori timerne er afholdt.

Herudover henvises til den generelle mulighed for at søge om individuel dispensation.

Dispensation fra dokumentationskravene

 

Det er en forudsætning for at blive autoriseret som psykolog, at ansøgeren har dokumenteret den praktiske uddannelse.

 

Psykologer med mindst 20 års erhvervserfaring

Psykologer, der har haft praktisk psykologarbejde gennem en periode på mindst 20 år, kan opnå autorisation efter en konkret vurdering, uanset det ikke er muligt at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for uddannelsen, f.eks. på grund af supervisors død, arbejdspladsens ophør eller andre særlige forhold. Ansøgeren skal indsende dokumentation for de dele af uddannelsen, som det er muligt at få dokumenteret, samt en beskrivelse af de dele af uddannelsen, der ikke kan dokumenteres. Herefter tager Psykolognævnet stilling

til, om der i den konkrete sag er grundlag for at meddele ansøger autorisation på baggrund af den indsendte dokumentation og ansøgers beskrivelse af sin praktiske uddannelse. Ved vurderingen lægges også vægt på aktualitetskravet, se pkt. 2.3. i retningslinjerne for den

praktiske uddannelse.

 

Andre situationer

Der kan også opstå problemer med at dokumentere den praktiske uddannelse, selv om ansøger ikke har mindst 20 års erhvervserfaring, f.eks. fordi en supervisor afgår ved døden, inden ansøger kan nå at få supervisors underskrift på den blanket, der dokumenterer supervisionsforløbet. Så vidt det er muligt, skal forløbet forsøges bekræftet af en anden med kendskab til forløbet, f.eks. en kollega til supervisor eller en

medsupervisand. Også for disse situationer gælder det, at nævnet vil foretage en konkret vurdering af, om supervisionsforløbet vil kunne medregnes på den baggrund og i så fald i hvilket omfang.

 

Hvis det af andre årsager ikke er muligt at få supervisors bekræftelse på et supervisionsforløb eller arbejdsgivers bekræftelse på et arbejdsforhold, f.eks. på grund af

uoverensstemmelser, vil disse ikke kunne medregnes til autorisation.

Sidst opdateret 01.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring