Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer

Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for de autoriserede psykologers pligter, som fremgår af psykologloven.

Generelt om retningslinjerne

Psykolognævnets vejledende retningslinjer er baseret på gældende lovgivning og Psykolognævnets praksis om de autoriserede psykologers pligter.

Psykolognævnets praksis bliver fastlagt på nævnsmøder, hvor Psykolognævnet træffer afgørelse i de konkrete tilsynssager.

Retningslinjernes opbygning

De vejledende retningslinjer er overordnet opdelt i hovedområder - § 12 om det faglige virke, § 14 om journalføring og opbevaring af journaler og § 16 om udfærdigelsen af erklæringer.

Hvert hovedområde er opdelt i ét afsnit, der beskriver området generelt og i afsnit, der er særlige for det enkelte hovedområde.

Herudover indeholder retningslinjerne et afsnit om Psykolognævnets afgørelser om alvorlig kritik.

Retningslinjerne revideres løbende, når der sker ændringer i gældende lovgivning og praksis, og drøftes én gang årligt i nævnet.

Du finder Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer i en samlet udgave her.

I denne mappe finder du desuden retningslinjernes indhold opdelt i de enkelte afsnit. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 12/04 2018

Sidst opdateret 12/04 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring