Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 7/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i juli og august måned 2015 truffet 46 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 7/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sag nr. 1: Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om, at en virksomhed straks skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt tilbage til Arbejdstilsynet, da det var uklart, om de ansatte arbejdede alene.

Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke, hvor en ansat kom til skade, da en patient reagerede voldsomt, da patienten skulle bæltefikseres, da de i strid med den givne instruks gik ind til patienten, før politiet ankom.

Sag nr. 3: Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på dispensation fra kravet om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved brug af et produkt med MAL-kode 5-5 tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til, om der foreligger særlige forhold, der kan tillade afvigelser fra reglerne, og om en sådan afvigelse fra reglerne vil være rimelig og fuldt forsvarlig.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning forsvarligt, idet en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2, hvorved den ansatte arbejdede i en knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med  vægten af kroppen hvilende på hælene.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod ulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i el-tavler under spænding, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, da der ved åbning af en låge i en el-tavle blev anvendt en u-isoleret nøgle (UMBRACO).

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks blev påbudt at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning under arbejde på en gitterrist i et anlæg, idet gitterristen var lavet af glasfiber og derfor ikke var egnet til færdsel grundet gennemstyrtningsfaren.

Sag nr. 7: Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afslag på anmodning om forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på et personaletoilet samt påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende kulde begge i en børnehave, idet kommunens anmodning om fristforlængelse bundede i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan i sig selv ikke udløse en fristforlængelse.

Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da arbejdet på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sag nr. 9: Afgørelse med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et afslag på en virksomheds forslag til at efterkomme et påbud om brug af effektiv procesventilation i et stensliberum tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynets afslag ikke var konkret begrundet i forhold til virksomhedens forslag om at sikre kursister mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger ved brug af åndedrætsværn.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent / souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 7/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring