Undersøgelses- og godkendelsesforløbet

Adoptionssamrådet i Familieretshuset træffer afgørelse om, hvorvidt du kan godkendes som adoptant.

Du skal sende en ansøgning om godkendelse til  Familieretshuset. Familieretshuset indsamler så de oplysninger om dig, som er nødvendige for samrådets afgørelse.

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet er opdelt i tre adskilte faser. Pr. 1. januar 2016 er der indført en fjerde fase med obligatorisk adoptionsrådgivning i perioden omkring hjemtagelse af et barn.

Hensigten med faserne

Hensigten med det faseopdelte forløb er, at undersøgelsen får karakter af en dialog mellem dig og myndighederne. Desuden kan det meget tidligt i forløbet afklares, om du opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. Det giver også mulighed for, at de ansøgere, som gennem det adoptionsforberedende kursus, er blevet klar over, at adoption ikke er noget for dem, selv melder fra.

Fase 1

I fase 1 vurderes det, om du opfylder de krav, som stilles til din alder, dit eventuelle samliv, dit helbred, dine strafforhold, dine boligforhold og din økonomi. De generelle betingelser er nærmere fastlagt i adoptionsbekendtgørelsen.

Adoptionsbekendtgørelsen

Hvis du opfylder de generelle betingelser, giver Familieretshuset  eller samrådet tilladelse til, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Opfylder du ikke betingelserne, giver samrådet afslag på ansøgningen.

Fase 2

Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus. Kurset er obligatorisk for alle, der søger om adoption for første gang. Du kan først komme på kursus, når du er godkendt i fase 1.

Hvis samrådet vurderer, at du har behov for det, kan du blive pålagt at deltage i kurset, også selvom du tidligere har adopteret et barn.
Hvis du ikke skal deltage i kurset, fordi du tidligere har adopteret et barn, kan du gå videre til fase 3. Flergangsansøgere kan dog vælge frivilligt at deltage i kurset, hvis der er ledige pladser.

Det er Ankestyrelsen, der tilrettelægger og udbyder de adoptionsforberedende kurser. Det koster 2.500 kr. per person at deltage i kurset.

Kurset foregår over to weekender som internatkursus og afholdes to forskellige steder i landet. Du skal selv tilmelde dig kurset. Det gør du til kursussekretariatet i Ankestyrelsen.

Adoptionsforberedende kurser

Fase 3

Fase 3 kan begynde, når du har deltaget i det adoptionsforberedende kursus. Du skal også have tilmeldt dig den formidlende organisation eller have en bekræftelse fra Adoptionsnævnet om, at du har tilkendegivet et ønske om at adoptere et barn født i Danmark (medmindre du søger om godkendelse til et konkret barn ved national adoption).

I fase 3 skal en individuel vurdering vise, om du kan anses for egnet til at adoptere. Familieretshusets sagsbehandler laver en beskrivelse af dig på baggrund af en samtale og et hjemmebesøg hos dig. Under samtalerne vil det være naturligt bl.a. at tale om adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, ægteskab/registreret partnerskab samt kendskab og indstilling til børn. Sagsbehandleren vil under samtalerne have fokus på psykisk robusthed og forudsigelighed, tilknytningsevne, omstillingsparathed og indsigt i adoptivbarnets situation.

Hvis du ønsker at påbegynde fase 3, skal du ansøge om det. Du skal søge, inden der er gået et år fra den dato, du blev godkendt i fase 1. Hvis du ikke har været på kursus, skal du søge inden for tre måneder.

Fase 4

Når du er blevet godkendt som adoptant af Familieretshuset i fase 3, kommer du på venteliste hos Danish International Adoption (ved international adoption) eller hos Adoptionsnævnet (ved national adoption). Fase 4 består af obligatorisk rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelsen af et barn.

Rådgivningen gives med henblik på at give dig og dit barn en god start på livet som adoptionsfamilie.
Du skal selv tage kontakt til en adoptionsrådgiver og aftale en tid for rådgivningen.

PAS-rådgivere 

og

obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle krav. Man skal også konkret undersøges og vurderes for at kunne blive anset for egnet til at opfostre et adoptivbarn.

Det er også et krav, at man har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. Hvis man bliver godkendt og ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal man normalt tilmelde sig den adoptionsformidlende organisation for at få anvist et barn og for at få gennemført adoptionsprocessen i barnets hjemland. Er det national adoption man ønsker, skal sagen indsendes via Familieretshuset til Adoptionsnævnet.

Sidst opdateret 30.10.2019