Gå til indhold

Opgaver og retningslinjer under anbringelsen

Kommunen har en del opgaver og beføjelser under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet

Når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet skal den anbringende kommune løbende føre tilsyn med barnet eller den unge og sikre, at barnets eller den unges behov tilgodeses under anbringelsen. 

Forældrene bevarer forældremyndigheden under anbringelsen, men i praksis har den anbringende kommune en vidtgående adgang til at træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold, når det er nødvendigt.  

Hvad kan forældremyndighedsindehaver bestemme

Der vil fortsat være en række forhold, som det som udgangspunkt alene er forældrene, der kan tage stilling til. I nogle tilfælde vil barnet eller den unge selv kunne tage spørgsmålet op.

En forældremyndighedsindehaver kan træffe beslutninger om en række personlige forhold vedrørende barnet eller den unge. Det kan f.eks. være navngivning, dåb og konfirmation.

Selvom barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet, og dermed hører under den anbringende kommunes ansvar, er det vigtigt at holde opmærksomheden på, at det normalt fortsat er de fleste forældre, der ønsker indflydelse på deres børns liv og ønsker at samarbejde med kommunen, hvilket blandt andet bør tilskyndes ved så vidt muligt at give forældrene indflydelse på væsentlige beslutninger i barnets eller den unges liv.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

En afgørelse om rent praktiske spørgsmål som f.eks. valg af læge, skole, indkøb af tøj og lignende er faktisk forvaltningsvirksomhed.

Normalt vil det være ting, som den anbringende kommune i samarbejde med anbringelsesstedet beslutter, men det bør overvejes, hvilke af disse ting, som forældremyndighedsindehaveren med fordel kan få indflydelse på, så vedkommende stadig har indflydelse på sit barns liv og oplever sig som forælder.

Udgangspunktet er, at faktisk forvaltningsvirksomhed  ikke har karakter af en retlig afgørelse men indgår som led i kommunens sagsbehandling.

Klager over kommunens sagsbehandling skal rettes til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen i kommunen. 

Ankestyrelsen kan dog efterprøve en afgørelse om, hvor eller hvordan opgaven skal udføres eller af hvem, hvis afgørelsen må anses for at have særlig indgribende karakter for den, afgørelsen træffes overfor. Dette kan f.eks. være tilfældet på baggrund af kontinuitetsbetragtninger, eller hvis afgørelsen vedrører spørgsmål af væsentlig personlig betydning for forældremyndighedsindehaver.

Hvad kan kommunen træffe afgørelse om

De afgørelser, som den anbringende kommune kan træffe, kan angå såvel forhold, som udtrykkeligt er omhandlet i handleplanen, som forhold, der er nye eller uomtalte. En række praktiske spørgsmål om barnets eller den unges dagligdag kan ligeledes nødvendiggøre en egentlig afgørelse fra kommunens side, såfremt der opstår konflikter med forældrene om disse spørgsmål. 

En kommune kan træffe afgørelse om uddannelse, behandling og anbringelsessted. Kommunen træffer afgørelserne med udgangspunkt i formålet med anbringelsen.

Valg/ændring af anbringelsessted

Det er kommunen, der i første omgang træffer afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med formålet med anbringelsen, som fremgår af handleplanen.

Ønsker kommunen at ændre barnets eller den unges anbringelsessted kræves samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige.

Kan samtykket ikke opnås, kan anbringelsesstedet kun ændres ved at der træffes afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børne- og ungeudvalget.

Når børne- og ungeudvalget har taget stilling til anbringelsesgrundlaget, er det kommunen der træffer afgørelse om valg af anbringelsessted.

Forældremyndighedsindehaver og barnet over 10 år kan klage til Ankestyrelsen over valget af anbringelsessted. En sådan klage har som udgangspunkt opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen om ændret anbringelsessted ikke må iværksættes før Ankestyrelsen har behandlet klagen.

I særlige tilfælde kan kommunen dog iværksætte det ændrede anbringelsessted straks.

Tilsyn under anbringelse

Den anbringende kommune har under anbringelsen pligt til at føre løbende tilsyn med det anbragte barn.

Tilsynet skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen skal tale med barnet eller den unge. Samtalen skal i vidt mulig omfang finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsessted.

Formålet med tilsynsbesøget er at foretage løbende revision den iværksatte foranstaltning og af behovet for at foretage en revision af handleplanen.

Klage over kommunale afgørelser

Hvis du ønsker at klage over kommunale afgørelser på socialområdet (eks. afgørelse om ændret anbringelsessted, samvær, ungestøtte, iværksættelse af børnefaglig undersøgelse mm.) skal du rette henvendelse til Ankestyrelsen Aalborg.

Hvis din henvendelse derimod drejer som om underretning om et udsat barn eller ung eller en klage over kommunal afgørelse om tvangsmæssig foranstaltning over for et barn eller en ung, skal du rette henvendelse til Ankestyrelsen København.

For nærmere information og vejledning kan du ringe på vores hovednummer 33 41 12 00

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring