Gå til indhold

Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt under anbringelsen

Børn og unge har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk, når de bliver anbragt uden for hjemmet. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om omfanget og udførelsen af samværet og kontakten. Kommunen kan også fastsætte vilkår for samværet og kontakten.

Kommunens opgave

Kommunen har pligt til at sørge for at forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge holdes ved lige.

Det er kommunen, der skal fastsætte og regulere samvær og kontakt. Kommunen skal beslutte hvor, hvornår og hvor længe samvær skal finde sted.

Barnets eller den unges tarv

Når kommunen vurderer samværet og kontakten mellem barnet og den unge og forældrene skal der være fokus på barnets og den unges behov. Det vil sige, at kommunen skal lægge særligt vægt på barnets eller den unges synspunkt og formålet med anbringelsen. Det er barnet eller den unges ret til samvær og kontakt - ikke forældrenes.

Tvangsmæssige afgørelser om samvær og kontakt 

Børne- og ungeudvalget kan af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling træffe afgørelse om overvåget samvær, afbrudt samvær, anonymisering af opholdssted og kontrol af brev-, mail- eller telefonkontakt.

Parter i sager om tvangsmæssige afgørelser om samvær og kontakt 

Tvangsmæssige afgørelser, der regulerer samværet og kontakten mellem barnet eller den unge og forældrene eller netværket bliver alene truffet over for sagens parter, dvs. forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge.

I de tilfælde, hvor en afgørelse om samvær og kontakt træffes over for den forælder, der ikke har den i forældremyndigheden, har han eller hun også klageadgang. 

Netværkspersoner (som eksempelvis bedsteforældre, bonusforældre eller søskende) har ikke partsstatus og dermed ikke ret til advokatbistand, aktindsigt mm. Netværket har heller ikke klageadgang. 

Akut afgørelse

Når der er et akut behov for at regulere kontakten mellem barnet og den unge og personerne omkring dem, kan formanden eller i dennes fravær næstformanden for børne- og ungeudvalget træffe en foreløbig afgørelse om overvåget samvær, afbrudt samvær eller kontakt, anonymisering af anbringelsessted samt brev- og telefonkontrol.

Der skal være tale om akutte situationer, der ikke kan afvente et møde i børne- og ungeudvalget.

Betingelserne for akutte afgørelser

Kommunen har kompetencen til at træffe afgørelser om omfang, udøvelse og vilkår for samvær. En afgørelse, der medfører samvær eller kontakt mindre end én gang om måneden sidestilles med en afbrydelse af forbindelse og skal afgøres af børne- og ungeudvalget.

Det er børne- og ungeudvalget, der træffer afgørelse om de tvangsmæssige foranstaltninger i forhold til samvær herunder overvåget samvær, afbrudt samvær, anonymiseret anbringelsessted og kontrol af brev-, mail- og telefonkontakt.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring