Gå til indhold

Din sag om anbringelse af børn og unge

Ankestyrelsen kan behandle en klage over en afgørelse truffet af en kommunes børn og unge-udvalg

Det er sagens parter, der kan klage til Ankestyrelsen. Sagens parter er:

 • forældremyndighedsindehavere
 • børn over 10 år 
 • og den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, men som afgørelsen drejer sig om

Breve til sagens parter
Når din klage behandles i Ankestyrelsen, får du som regel mindst to breve:

 • en bekræftelse på at vi har modtaget din klage 
 • og en afgørelse.

Er du repræsenteret ved advokat eller anden partsrepræsentant, er det dog kun din advokat eller partsrepræsentant, der modtager bekræftelsesbrevet og afgørelsen. Din advokat giver dig besked om, hvornår mødet i Ankestyrelsen er og hvad resultatet af Ankestyrelsens afgørelse er.

Hvad sker der, når man klager?

Når Ankestyrelsen modtager din klage, tager vi kontakt til kommunen og beder om de dokumenter, som børn og unge-udvalget havde, da afgørelsen blev truffet. Vi beder også om nye akter.

En jurist læser nu materialet igennem. Juristen kan kontakte kommunen undervejs, hvis vi mangler information om dig eller din familie.

Vi har 8 uger til at behandle sagen.

Sådan afgør vi sagen

Sagen bliver afgjort på et ankemøde.

To jurister fra Ankestyrelsen og to beskikkede medlemmer træffer afgørelse i sagen på ankemøde

De beskikkede medlemmer anvender deres generelle viden og faglige baggrund. De er udpeget af ministeren på området og repræsenterer befolkningen bredt. De er indstillet af de faglige organisationer, KL og Dansk Handicap og er ikke ansat i Ankestyrelsen.

Derudover deltager en børnesagkyndig for at rådgive og give vejledning. Den børnesagkyndige kan være børnepsykiater eller børnepsykolog. Denne børnesagkyndig har dog ikke stemmeret ved afgørelsen. 

Du kan komme med til mødet i Ankestyrelsen

Inden vi træffer afgørelse i en børnesag inviterer vi sagens parter til at udtale sig personligt på et ankemøde i Ankestyrelsen. Det foregår enten i vores afdeling i Aalborg eller i København. Din advokat vil fortælle dig, hvilket afdeling mødet foregår i.

Under mødet vil vi gerne høre, hvad du synes og tænker om sagen.

Du har ret til gratis advokathjælp under mødet i Ankestyrelsen.

Du har også ret til at have en bisidder med til mødet. Det kan eksempelvis være et familiemedlem eller en ven. Bisidderen har ret til at komme med en kort bemærkning om sagen.

Sagens parter herunder advokater skal forlade mødelokalet, når samtalen er afsluttet. Herefter træffer de to jurister og to beskikkede medlemmer afgørelsen.

Et fremmøde på et ankemøde tager typisk 20-30 minutter.

Hvis du ikke vil mødes med dine forældre

Hvis du som barn er inviteret med til et ankemøde, og ikke vil mødes med dine forældre, kan vi sørge for, at det ikke sker. Vi skal da have besked i forvejen.

Selve afgørelsen

Ankestyrelsen kan bl.a. træffe afgørelse om:

 • at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet
 • at barnet eller den unge skal have samvær med sine forældre
 • at barnet eller den unge skal have overvåget samvær med forældrene
 • at kontakten mellem en eller begge forældrene og barnet eller den unge skal afbrydes
 • at barnets eller den unges anbringelsessted skal være anonymt for forældrene
 • hvor lang tid der skal gå, før kommunens børn og unge-udvalg skal behandle sagen igen.

Ankestyrelsen kan også på ankemødet træffe afgørelse om andre forhold, der ikke er klaget om. Ankestyrelsen kan godt ændre til skade for parterne og eksempelvis bestemme, at der skal være en længere genbehandlingsfrist.

Efter ankemødet i Ankestyrelsen

Sagens parter og deres advokater får ikke oplyst afgørelsen samme dag, men må vente i en uge på at få afgørelsen på skrift.

Hvis vores afgørelse skal oversættes til et fremmedsprog, kan det medføre yderligere tid. Afgørelsen på dansk vil dog blive sendt inden for en uge.

Din sagsbehandler i kommunen vil fortælle dig, hvad der så skal ske.

Din kommune skal hjælpe dig

Kommunen skal betale transportudgifter til Ankestyrelsen til sagens parter.

Kommunen skal også sørge for, at sagens parter får tilbudt gratis advokathjælp.

Ankestyrelsen kan indkalde en tolk til ankemødet, hvis en af deltagerne i mødet ikke taler eller forstår dansk. Af praktiske grunde skal vi vide det i god tid.

Sidst opdateret 31.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring