Gå til indhold

Akutte afgørelser, når et barn eller en ungs situation er meget kritisk

Når et barns eller en ungs situation er meget kritisk kan kommunen handle akut og træffe en formandsafgørelse

En del af de afgørelser børne- og ungeudvalget kan træffe efter indstilling fra forvaltningen, kan også træffes akut alene af formanden eller næstformanden for børne- og ungeudvalget. Disse kaldes for formandsafgørelser. 

Betingelserne for en formandsafgørelse

En af betingelserne for at træffe en formandsafgørelse er, at hensynet til barnet eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente en ordinær mødebehandling i børne- og ungeudvalget.

Det øjeblikkelige behov beror altid på en konkret vurdering i hvert enkelt sag. 

Herudover skal de betingelser i den bestemmelse, som den foreløbige afgørelse angår, være opfyldt. Dvs. hvis den foreløbige afgørelse omhandler en anbringelse uden for hjemmet skal kriterierne for en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke være opfyldt. 

Forvaltningen skal også have forsøgt at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, til den påtænkte foranstaltning, inden der træffes en formandsafgørelse.

I konkrete tilfælde kan det dog vise sig praktisk umuligt at komme i kontakt eller dialog med sagens parter. Derfor skal forældremyndighedsindehaver og evt. andre parter have skriftlig meddelelse inden for 24 timer efter iværksættelse af afgørelsen. Der skal desuden være oplysning om retten til at se sagens akter, til advokatbistand og til at udtale sig.

Godkendelse af formandsafgørelse

En formandsafgørelse er alene en foreløbig afgørelse. For at den kan have gyldighed skal den godkendes af børn og unge-udvalget snarest muligt og inden 7 dage efter iværksættelsen. Ved beregningen af 7-dages fristen medregnes dagen for iværksættelsen samt søn- og helligdage.

En formandsafgørelse har herefter alene gyldighed i 1 måned.

En akut afgørelse om undersøgelse uden samtykke har derimod gyldighed indtil undersøgelsen er afsluttet, dog højest 2 måneder.

Endelig afgørelse

Finder forvaltningen, at der fortsat er grundlag for den afgørelse, der blev truffet som formandsafgørelse, skal forvaltningen forelægge sagen for børne- og ungeudvalget til endelig afgørelse  inden 1 måned efter iværksættelsen.

Behandling af en sag i børne- og ungeudvalget

Klage

Sagens parter kan klage over både den foreløbige afgørelse og den endelige afgørelse til Ankestyrelsen.

 

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring