Gå til indhold

De 4 forhold, der kan begrunde anvendelse af reglerne om anbringelse uden samtykke

Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet uden samtykke sker det oftest på baggrund af en kombination af forhold hos både forældrene og barnet eller den unge

De fire forhold, der uddyber den åbenbare risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling er udtømmende opregnet i barnets lov § 47, stk. 1, nr. 1-4

Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge

Der kan være flere forhold hos forældrene, der kan være medvirkende til, at de ikke kan sikre barnet eller den unge tilstrækkelig omsorg eller behandling.

Der kan være tale om manglende:

  • personlige ressourcer hos forældreren som følge af dårlig begavelse, personlighedsforstyrrelse, anden psykisk sygdom, misbrug eller lignende
  • evne til at sætte sig ind i barnets eller dens unges behov eller manglende evne til at tilsidesætte egne behov
  • evne til at stimulere barnet eller den unge, skabe ro og tryghed og sikre stabile og forudsigelige ydre rammer
  • vilje til at samarbejde og manglende forståelse for, at barnet eller den unge har brug for hjælp.

Overgreb

Når der er tale om, at et barn eller en ung udsættes for overgreb i form af vold eller seksuelle overgreb fra forældremyndighedsindehaverens side, er barnets eller den unges sundhed og udvikling i alvorlig fare. 

Efter Ankestyrelsens praksis forudsætter anvendelsen af dette forhold, at forældremyndighedsindehaveren er dømt eller har erkendt overgrebet.

Det er Ankestyrelsens praksis, at hvis barnet eller den unge har overværet vold eller andre alvorlige overgreb fra forældremyndighedsindehaveren, bør der ske anbringelse på baggrund af utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge.

Det er også Ankestyrelsens opfattelse, at hvis det ikke er indehaveren af forældremyndigheden, der har begået overgrebet mod barnet eller den unge, men eksempelvis dennes samlever, vil der  være grundlag for anbringelse på baggrund af utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge, da indehaveren af forældremyndigheden ikke har kunnet beskytte barnet eller den unge mod overgrebet.

Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge

Nogle gange kan der være betydelige vanskeligheder hos barnet eller den unge selv, der gør et indgreb nødvendigt. Det vil typisk dreje sig om børn eller unge med

  • misbrugsproblemer
  • udtalte indlærings- eller skoleproblemer
  • kriminel adfærd

Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

I nogle tilfælde kan der være tale om flere faktorer, der tilsammen udgør en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Der vil ofte være tale om en kombination af utilstrækkelig omsorg fra forældremyndighedsindehaverens side og problemer, der kan konstateres hos barnet eller den unge, uden at de hver for sig er så udtalte, at de i sig selv kan begrunde et tvangsmæssigt indgreb.

Det karakteristiske for denne gruppe børn og unge vil imidlertid være, at der er problemer af adfærds- eller følelsesmæssig eller lignende art, samtidig med at det ikke er muligt at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer ved familiens hjælp eller, mens barnet eller den unge opholder sig i hjemmet.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring