Gå til indhold

Anbringelse af børn og unge uden samtykke

Hvis der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemme uden samtykke

Ved en anbringelse uden for hjemmet flytter barnet eller den unge til et anbringelsessted uden forældrene for en bestemt periode.

En anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en indgribende afgørelse over for et barn eller en ung og forældrene. Der er derfor en række betingelser, der skal være opfyldt, før der kan træffes sådan en afgørelse.

Betingelserne for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Anbringelse af et barn eller ung uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver kan kun foretages, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. 

Der skal også være en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge fortsat bor hjemme.

Åbenbar risiko

Der kan være tale om åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling af følgende grunde:

  1. utilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge
  2. overgreb, som barnet eller den unge har været udsat af fra forældrene
  3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  4. adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

Begrundet formodning

En begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet betyder ikke, at det er en betingelse, at kommunen først har afprøvet alternative eller mindre indgribende foranstaltninger.

En begrundet formodning vil f.eks. kunne foreligge, hvis det ud fra de foreliggende oplysninger og materiale må forudses, at forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke vil være tilstrækkelige til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Det afgørende er, om en anbringelse uden for hjemmet vil være mest formålstjenligt set i forhold barnets eller den unges behov.

Akutte tilfælde

I de tilfælde, hvor barnets eller den unges øjeblikkelige behov for en anbringelse ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan der træffes en akut afgørelse af formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget.

Adgangen til at træffe foreløbige afgørelser i akutte tilfælde

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring