Forskelsbehandling på grund af køn inden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

""

Forskelsbehandling på grund af graviditet og barsel

Det er ikke forbudt at afskedige en kvinde, der er gravid eller er på barsel. Men det er forbudt at afskedige hende, fordi hun er gravid eller på barsel.

Beskyttelsen af gravide betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på graviditet eller barsel, når han træffer beslutninger omkring arbejdet.

Den særlige beskyttelse gælder i forbindelse med:

  • Graviditet
  • Barselorlov
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov
  • Adoption 
  • Fertilitetsbehandling

Fædre er beskyttet på samme måde som mødre. Området er reguleret i ligebehandlingsloven og barselloven.

Omvendt bevisbyrde

Hvis du bliver afskediget, mens du er gravid eller på barselsorlov, er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at din graviditet eller det forhold, at du er på barsel, ikke er årsagen til opsigelsen. Det kaldes omvendt bevisbyrde og indebærer altså, at arbejdsgiveren skal pege på andre og saglige grunde til, at det var nødvendigt at sige dig op.

Det kan for eksempel være generelle nedskæringer eller nedlæggelse af stillinger, hvor arbejdsgiveren kan godtgøre, at du var den, der bedst kunne undværes.

Den omvendte bevisbyrde kan være tung at løfte, for eksempel hvis den begrundelse arbejdsgiveren giver for opsigelsen er samarbejdsproblemer eller utilfredsstillende opgaveløsning, og det ikke har været påpeget overfor dig tidligere.

Delt bevisbyrde

Hvis du bliver sagt op, efter du er kommet tilbage til arbejdet efter orlov, eller hvis du bliver forskelsbehandlet på anden måde i forbindelse med graviditet og barsel, for eksempel med hensyn til arbejdsvilkår, er bevisbyrden delt.

Det betyder, at du som klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at det forhold, at du er gravid eller på barsel, er årsagen til den behandling, du har fået.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, lægges bevisbyrden over på arbejdsgiveren. Det er altså i disse tilfælde ikke nok, at du er gravid eller på barsel.

Som eksempel på sådanne andre tilfælde af forskelsbehandling kan nævnes det forhold, at du ikke bliver indkaldt til lønsamtale ligesom andre medarbejdere, fordi du er eller har været på barsel.

Hvad kan du opnå ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Nævnet kan tilkende en godtgørelse, som fastsættes ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Ved afskedigelse tager nævnet udgangspunkt i din løn og din anciennitet, idet godtgørelserne som udgangspunkt fastsættes svarende til seks eller ni måneders løn.

I visse tilfælde kan nævnet endvidere træffe afgørelse om, at en afskedigelse skal annulleres. Dette er dog endnu ikke sket. Underkendelse af en afskedigelse forudsætter, at du som klager overfor nævnet fremsætter ønske om at blive genansat, og at det ikke efter en afvejning af dine og din arbejdsgivers interesser findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet genoprettet.

Forskelsbehandling på grund af køn i øvrigt på arbejdsmarkedet

Det er ikke kun i forbindelse med graviditet eller barsel m.v., at man er beskyttet mod forskelsbehandling på grund af køn. Man er også i øvrigt beskyttet mod at blive forskelsbehandlet på grund af sit køn.

En arbejdsgiver må således ikke lægge vægt på, om du er mand eller kvinde, når han træffer beslutninger om din ansættelse. Det kan for eksempel være om forfremmelse, afskedigelse eller om ansættelse.

En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at han ønsker en medarbejder af et bestemt køn.

Der er dog efter loven visse muligheder for at opnå dispensation fra loven. Blandt andet er der givet dispensation til, at en handicappet ved ansættelse af en handicaphjælper efter reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance kan lægge vægt på ansøgerens køn.

Sidst opdateret 17.10.2014