Gå til indhold

Forskelsbehandling på grund af køn inden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

""

Graviditet, barsel og adoption

Det er ikke forbudt at afskedige en kvinde, der er gravid eller på barsel. Det er imidlertid forbudt at afskedige hende, fordi hun er gravid eller på barsel.

Beskyttelsen af gravide betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på graviditet eller barsel, når der bliver truffet beslutninger omkring arbejdet. Fædre er også beskyttede.

Den særlige beskyttelse gælder i forbindelse med:

  • Graviditet
  • Barselsorlov
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov
  • Adoption 
  • Fertilitetsbehandling

Området er reguleret i ligebehandlingsloven og barselsloven.

Omvendt bevisbyrde

Hvis en kvinde bliver afskediget under graviditet eller fravær efter barselsloven, skal arbejdsgiveren godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Faderen til barnet er også omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten eller i forbindelse med sit fravær efter barselsloven.

Den omvendte bevisbyrde indebærer, at arbejdsgiveren skal pege på andre og saglige grunde til, at det var nødvendigt at afskedige vedkommende.

Det kan for eksempel være generelle nedskæringer eller nedlæggelse af stillinger, hvor arbejdsgiveren kan godtgøre, at denne lønmodtager var den, der bedst kunne undværes.

Delt bevisbyrde

I andre tilfælde er bevisbyrden delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, skal arbejdsgiveren bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 

Forskelsbehandling på grund af køn i øvrigt på arbejdsmarkedet

Beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af køn gælder ikke kun i forbindelse med graviditet eller barsel. 

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på køn ved ansættelse, forflyttelse, forfremmelse, afskedigelse eller for så vidt angår arbejdsvilkår.

En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Der er dog visse muligheder for at opnå dispensation fra loven. Blandt andet er der givet dispensation til, at en person med handicap ved ansættelse af en handicaphjælper efter reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance kan lægge vægt på ansøgerens køn.

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Ved afskedigelse tager nævnet udgangspunkt i løn og anciennitet, og godtgørelserne svarer som udgangspunkt til seks eller ni måneders løn.

I visse tilfælde kan nævnet afgøre, at en afskedigelse skal underkendes. Underkendelse af en afskedigelse forudsætter, at klager over for nævnet har fremsat ønske om at blive genansat. Derudover må det ikke på baggrund af en afvejning af klagers og arbejdsgivers interesser være åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet genoprettet.

Ved afslag på ansættelse i en fuldtidsstilling fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 25.000 kr.

I andre tilfælde fastsættes godtgørelsen efter en konkret vurdering.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring