Forskelsbehandling på grund af køn inden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

""

Graviditet, barsel og adoption

Det er ikke forbudt at afskedige en kvinde, der er gravid eller er på barsel. Men det er forbudt at afskedige hende, fordi hun er gravid eller på barsel.

Beskyttelsen af gravide betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på graviditet eller barsel, når der bliver truffet beslutninger omkring arbejdet.

Den særlige beskyttelse gælder i forbindelse med:

  • Graviditet
  • Barselsorlov
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov
  • Adoption 
  • Fertilitetsbehandling

Fædre er beskyttet på samme måde som mødre. Området er reguleret i ligebehandlingsloven og barselsloven.

Omvendt bevisbyrde

Hvis en kvinde bliver afskediget under graviditet eller fravær efter barselsloven, er det arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Den omvendte bevisbyrde indebærer, at arbejdsgiveren skal pege på andre og saglige grunde til, at det var nødvendigt at afskedige vedkommende.

Det kan for eksempel være generelle nedskæringer eller nedlæggelse af stillinger, hvor arbejdsgiveren kan godtgøre, at denne lønmodtager var den, der bedst kunne undværes.

Delt bevisbyrde

I alle andre tilfælde er bevisbyrden delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, lægges bevisbyrden over på arbejdsgiveren, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 

Som eksempel på sådanne andre tilfælde af forskelsbehandling kan nævnes det forhold, at en lønmodtager ikke bliver indkaldt til lønsamtale ligesom andre medarbejdere, fordi vedkommende er eller har været på barsel.

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Nævnet kan tilkende en godtgørelse, som fastsættes ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Ved afskedigelse tager nævnet udgangspunkt i løn og anciennitet, idet godtgørelserne som udgangspunkt fastsættes svarende til seks eller ni måneders løn.

I visse tilfælde kan nævnet endvidere træffe afgørelse om, at en afskedigelse skal underkendes. Underkendelse af en afskedigelse forudsætter, at klager overfor nævnet har fremsat ønske om at blive genansat, og at det på baggrund af en afvejning af klagers og arbejdsgivers interesser ikke findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet genoprettet.

Forskelsbehandling på grund af køn i øvrigt på arbejdsmarkedet

Der er ikke kun beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med graviditet eller barsel. 

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på køn ved ansættelse, forflyttelse, forfremmelse, afskedigelse eller for så vidt angår arbejdsvilkår.

En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Der er dog efter loven visse muligheder for at opnå dispensation fra loven. Blandt andet er der givet dispensation til, at en handicappet ved ansættelse af en handicaphjælper efter reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance kan lægge vægt på ansøgerens køn.

Sidst opdateret 22.12.2017