Gå til indhold

Forskelsbehandling på grund af alder

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder inden for arbejdsmarkedet. Der er ikke et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder uden for arbejdsmarkedet.

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med ansættelse, under en ansættelse eller i forbindelse med afskedigelse. Alle uanset alder er beskyttet mod forskelsbehandling.

Forbuddet gælder også i relation til uddannelse med sigte på lønnet beskæftigelse.

En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer med en bestemt alder.

Bevisbyrden

Bevisbyrden i forskelsbehandlingsloven er delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Det er ikke nok, at man føler, at arbejdsgiveren har lagt vægt på alder. Det er for eksempel ikke nok, at den, der blev afskediget, var den ældste på arbejdspladsen. Det er heller ikke nok, at den, der fik afslag på ansættelse, tror, at alderen var årsagen.

Klageren skal pege på konkrete grunde, der tyder på, at der er sket forskelsbehandling på grund af alder. Det kan for eksempel være, at alle dem der blev afskediget, var de ældste på arbejdspladsen. Det kan også være, at arbejdsgiveren i begrundelsen for sin beslutning har henvist til forhold, der er forbundet med alder.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, skal arbejdsgiveren bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænet.

Dispensation og undtagelser

Under særlige omstændigheder er det muligt at opnå dispensation fra forbuddet mod forskelsbehandling. Der er endvidere i forskelsbehandlingsloven undtagelser for visse grupper. 

Der er blandt andet givet dispensation til, at en handicappet ved ansættelse af en handicaphjælper efter reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance kan lægge vægt på ansøgerens alder. Visse stillinger inden for forsvaret er endvidere undtaget fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Ligebehandlingsnævnet kan konstatere, at der er sket forskelsbehandling i strid med loven, og nævnet kan tilkende en godtgørelse for denne krænkelse.

Nævnet kan derimod ikke pålægge en arbejdsgiver at ansætte eller genansætte en person.

Ved afskedigelse tager nævnet udgangspunkt i løn og anciennitet, og godtgørelsen svarer som udgangspunkt til seks eller ni måneders løn.

Ved afslag på ansættelse i en fuldtidsstilling fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 25.000 kr.

I andre tilfælde fastsættes godtgørelsen efter en konkret vurdering.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring