Forskelsbehandling på grund af alder

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder kun forskelsbehandling, der sker inden for arbejdsmarkedet. Det er forskelsbehandling, der sker, når du søger om ansættelse hos en arbejdsgiver, når du er blevet ansat eller i forbindelse med afskedigelse. Forbuddet gælder også i relation til erhvervsuddannelse og vejledning, der har beskæftigelsesmæssigt sigte.

""

Man er ikke beskyttet uden for arbejdsmarkedet

Der gælder ikke noget forbud mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at det i alle tilfælde, som ikke har noget med din ansættelse at gøre, er lovligt at lægge vægt på din alder. For eksempel er det lovligt at have forskellige priser på entré for børn og voksne eller at fastsætte en minimumsalder for eksempel adgang til et diskotek.

Der er undtagelser

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er ikke absolut. Det er muligt at opnå dispensation fra forbuddet mod forskelsbehandling, ligesom der i loven er fastsat en række undtagelser for visse grupper.

Blandt andet er der givet dispensation til, at en handicappet ved ansættelse af en handicaphjælper efter reglerne om Borgerstyret Personlig Assistanve kan lægge vægt på hjælperens alder, ligesom visse stillinger inden for forsvaret er undtaget fra loven.

Hvem er beskyttet?

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder ikke kun i forhold til ældre medarbejdere. Alle – ung som gammel – er beskyttet mod forskelsbehandling.

Beskyttelsen indebærer, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på din alder, når han træffer beslutninger omkring dit ansættelsesforhold.

Arbejdsgiveren må ikke afskedige dig, fordi du er den yngste og derfor har bedre muligheder for at få nyt arbejde, eller undlade at ansætte dig, fordi arbejdsgiveren mener, at du er for gammel.

Du skal skabe en formodning for forskelsbehandling

Det er dig som klager, der skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at din arbejdsgiver har lagt vægt på din alder. Det er ikke nok, at du er den ældste på arbejdspladsen, og at det var dig, der blev afskediget. Det er heller ikke nok, at du fik afslag på ansættelse, og at du tror, at det måske var din alder, der var årsagen.

Du skal skabe en formodning for, at der er sket forskelsbehandling, ved at pege på de forhold, som tyder på, at din er alder indgået i beslutningsgrundlaget. Det kan for eksempel være, at alle dem, der blev afskediget var de ældste på arbejdspladsen, eller at arbejdsgiveren i begrundelsen for sin beslutning har henvist til forhold, der er forbundet med din alder.

Du kan i Ligebehandlingsnævnets database finde tidligere afgørelser fra nævnet, hvor du kan se, hvordan klagerne i de enkelte sager har skabt en formodning for, at de var blevet forskelsbehandlet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase

Stillingsannoncer

Der gælder et særligt forbud mod i en stillingsannonce at søge efter personer med en bestemt alder. Man må ikke i en stillingsannonce skrive, at man søger medarbejdere mellem for eksempel 35 og 40 år. Der gælder dog en særlig undtagelse ved ansættelse af unge under 18 år, hvis de efter overenskomsten på området kan aflønnes med en lavere løn.

Hvad kan du opnå ved at klage til nævnet

Ligebehandlingsnævnet kan konstatere, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, og nævnet kan fastsætte en godtgørelse for denne krænkelse.

Nævnet kan derimod ikke pålægge en arbejdsgiver at ansætte eller genansætte dig.

Hvis du er blevet afskediget, tager godtgørelsen udgangspunkt i din anciennitet, og godtgørelsen fastsættes som udgangspunkt svarende til 6 eller 9 måneders løn.

Hvis du har fået afslag på en stilling fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 25.000 kr.

I andre tilfælde fastsættes godtgørelsen efter en konkret vurdering.

Hvis du har klaget over, at en arbejdsgiver i en stillingsannonce har søgt efter medarbejdere med en bestemt alder, og du ikke selv har søgt stillingen og fået afslag på grund af din alder, kan der ikke gives en godtgørelse. Det skyldes, at der efter loven ikke er givet denne mulighed ved aldersdiskriminerende stillingsannoncer. Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde, hvis man anmelder det til Politiet.

Sidst opdateret 19.12.2013