Gå til indhold

Bliver du forskelsbehandlet?

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om forskelsbehandling, der sker på grund af følgende diskriminationsgrunde:

Inden for arbejdsmarkedet:

 • Køn
 • Race
 • Hudfarve
 • Religion eller tro
 • Politisk anskuelse
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Handicap
 • National oprindelse
 • Social oprindelse
 • Etnisk oprindelse
 • Kønsidentitet
 • Kønsudtryk
 • Kønskarakteristika

Uden for arbejdsmarkedet:

 • Køn
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Handicap
 • Seksuel orientering
 • Kønsidentitet
 • Kønsudtryk
 • Kønskarakteristika

Både direkte og indirekte forskelsbehandling samt chikane er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling.

Direkte forskelsbehandling er, når en person behandles ringere end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation, når grunden til den ringere behandling er en af de ovennævnte grunde.

Indirekte forskelsbehandling er, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer, der er omfattet af en af de ovennævnte diskriminationsgrunde, ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Der er tale om chikane, når en uønsket adfærd i relation til en diskriminationsgrund finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

Sidst opdateret 15.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring