Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 6 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møder i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 6/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle undersøge, om der på en virksomhed er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning, samt påbud om brug af autoriseret rådgiver, da der på trods af gennemførte foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af mobning er en begrundet mistanke om, at mobning ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Sag nr. 2: Fastholdelse af afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse med afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område, for så vidt angår en ansat med et fireårigt uddannelsesforløb på Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling og et tre årigt forløb hos ISTDP, da virksomheden ikke opfyldte kravene til autorisation på det psykosociale område.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til et arbejdsområde på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til arbejdsområdet i bygningen, idet det ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig for de ansatte at anvende adgangs- og transportvejen til bygningen, da en adgangs- og transportvej ikke var ryddet for sne og is, og ikke var holdt fri for materialer eller genstande, som kunne være til fare for færdslen.

Sag nr. 5: Påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at en virksomhed skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation tilbage til Arbejdstilsynet, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde, da virksomheden ikke i tilstrækkelig omfang havde forebygget risikoen for vold og trusler om vold, og da de ansatte ikke havde fået den nødvendige oplæring og instruktion.

Sag nr. 7: Fastholdelse af afgørelse om at en hviletidsaftale mellem en virksomhed og medarbejderne ikke er gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra reglerne om hviletid

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en aftale om hviletid mellem en virksomhed og virksomhedens medarbejdere ikke var gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra hviletidsreglerne, idet aftalen ikke var indgået med en lønmodtagerorganisation, og der ikke var tale om sådanne særlige arbejdsformer, der gjorde en fravigelse fra reglerne nødvendig, og fordi arbejdet efter dets art ikke var uopsættelig.

Sag nr. 8:Påbud om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte afgørelse om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser tilbage til Arbejdstilsynet, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at det eksisterende mekaniske udsugningsanlæg, ikke var tilstrækkeligt i forhold til de faste arbejdspladser.

Sag nr. 9: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af paller fra en bil

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter tunge pakker fra bil, idet en af virksomhedens ansatte chauffører leverede en pakke på 50 kg til en kunde og i den forbindelse håndterede pakken som et to -personers løft sammen med kunden.

Sag nr. 10: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om brug af personlige værnemidler ved afklædning af disse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig afklædning af personlige værnemidler, da aftagning af personlige værnemidler ved arbejde med et epoxyprodukt ikke havde været planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sag nr. 11: Fastholdelse af påbud om at forsyne ventilation over et stegeområde med en kontrolanordning mens påbud om kontrolanordning på ventilation over en opvaskemaskine blev sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forsyne en ventilation med en kontrolanordning for utilstrækkelig funktion i ved stege- og fritureområder, men hjemviste påbud om kontrolanordning ved et ventilationsanlæg ved en industriopvaskemaskine.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Sag nr. 12: Fastholdelse af afgørelse om, at en ansøgning om fleksjobbonus ikke skal behandles, da ansøgningsfristen var overskredet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse om, at en ansøgning om fleksjobbonus ikke skulle behandles, fordi ansøgningsfristen var overskredet, da virksomheden først havde søgt om fleksjobbonus efter medarbejderen i fleksjob havde været ansat i mere end 9 måneder.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent / souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 6/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring