Gå til indhold

Retningslinjer af 21. oktober 2016, vedrørende Adoptionsnævnets henstilling om vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten, den 31. august 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. Nævnet har i anledning af en konkret sag, der var blevet indberettet til nævnet, drøftet spørgsmålet om vurdering af børn, hvor der er oplysning om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten.

Hent retningslinjerne i pdf-format. (pdf)

Nævnet har i anledning af en konkret sag, der var blevet indberettet til nævnet, drøftet spørgsmålet om vurdering af børn, hvor der er oplysning om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten.

I Sundhedsstyrelsens rapport ”Fosterskadende effekter af alkohol forbrug under graviditeten” præsenteres eksisterende viden om fosterskadelige effekter af alkoholforbrug under graviditeten. I rapporten skelnes mellem højt dagligt, dagligt, ugentligt og episodisk højt alkoholforbrug defineret som følgende:

  • Højt dagligt forbrug - Indtag af minimum 2-3 genstande pr. dag under graviditeten
  • Dagligt alkoholforbrug - Indtag af >6 genstande pr. uge og op til 2 genstande pr. dag under graviditeten
  • Ugentligt alkoholforbrug - Indtag af >0 og op til 6 genstande pr. uge under graviditeten
  • Episodisk højt alkoholforbrug - Indtag af 5 eller flere genstande ved én enkelt lejlighed, hvis ikke andet er anført. Episodisk højt alkohol forbrug er det, der i den engelsksprogede litteratur betegnes ’binge drinking’

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et fosterskadende stof. Et fosters evne til at nedbryde alkohol er anslået til at være 5 – 10 % af voksnes evne, og fosteret er derved udsat for alkohol i længere tid.

Rapporten bekræfter, at der er stærk evidens for, at et højt alkoholforbrug under graviditeten kan give fosterskader. Resultaterne viser, at dagligt og højt dagligt alkoholforbrug under graviditeten er sammenhængende med en række fosterskader, som hører under samlebetegnel-sen FASD (fetal alcohol spectrum disorders), herunder FAS (føtalt alkoholsyndrom).

Resultaterne viser entydigt, at højt dagligt forbrug af alkohol er fosterskadeligt og kan medføre FASD og FAS, men også at dagligt forbrug øger risikoen for fosterdød, lav fødselsvægt, væksthæmning, neurologiske udviklingsforstyrrelser, motoriske udviklingsforstyrrelser eller misdannelser. Undersøgelser af ugentligt alkoholforbrug eller episodisk højt alkoholforbrug viser ikke entydige resultater.

På baggrund af denne rapport finder Adoptionsnævnet, at børn, hvis mødre har haft et alkohol-forbrug på mere end 6 genstande pr uge (højt dagligt forbrug / dagligt forbrug), bør bortadopteres uden for almen godkendelse, således at de kommende adoptivforældre er opmærksomme på de følger, eksponeringen kan have for barnets udvikling.

Der henvises venligst til rapporten for detaljer.

* Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten. Udarbejdet for Sundhedsstyrel-sen af Gitte Lindved Petersen, Ulrik Schiøler Kesmodel og Katrine Strandberg Larsen. Københavns Universitet 2015.

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring