Gå til indhold

Retningslinjer af 21. oktober 2016, vedrørende Adoptionsnævnets henstilling om behandlingen af sager vedrørende børn fra Etiopien, der stilles i forslag til danske forældre. Usikkerhed omkring alder, 25. november 2015

Til adoptionssamrådene, Statsforvaltningen, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, 25. november 2015. Nævnet skal hermed offentliggøre en ny henstilling vedrørende børn fra Etiopien, der alene indeholder retningslinjer for Adoptionsnævnets tilsynsområder. Denne henstilling træder således i stedet for henstilling af 5. september 2012.

Hent retningslinjerne i pdf-format (pdf)

1. På baggrund af en række konkrete sager, hvor børn, der er adopteret af danske adoptanter fra Etiopien, efter hjemtagelsen har vist sig at have at have en anden alder end den (ofte noget ældre), der fremgår af de etiopiske fødselsregistreringspapirer, bad Adoptionsnævnet ved henstilling af 5. september 2012 om, at en nærmere angivet procedure fulgtes i forbindelse med, at etiopiske børn bringes i forslag til danske adoptanter.

Henstillingen indeholdt også retningslinjer indenfor områder, der ikke længere er omfattet af Adoptionsnævnets tilsynsområde, da Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen har overtaget en del af nævnets tidligere tilsynsområder. I forbindelse med evalueringen af det gennemførte skærpede tilsyn med sager fra Etiopien har Familieretsafdelingen ændret i de i henstillingen nævnte procedurer for så vidt angår de områder, som Familieretsafdelingen nu fører tilsyn med (se Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens retningslinjer gældende fra 1. november 2015).

I den forbindelse skal nævnet hermed offentliggøre en ny henstilling vedrørende børn fra Etiopien, der alene indeholder retningslinjer for Adoptionsnævnets tilsynsområder.

Denne henstilling træder således i stedet for henstilling af 5. september 2012.

2. Nævnet foretog i november 2011 en tilsynsrejse til Etiopien, hvorunder man blandt andet havde særlig fokus på problemstillingen vedrørende ukorrekt angivelse af børnenes alder. Under tilsynsrejsen blev det fra flere sider bekræftet, at det forekommer, at den fødselsdato, der er registreret af de etiopiske myndigheder, er behæftet med usikkerhed eller afviger fra den faktiske fødselsdato. Det blev endvidere oplyst, at dette blandt andet har sammenhæng med, at der i Etiopien ikke findes et egentligt fødselsregistreringssystem, og at børnenes alder ofte må anslås skønsmæssigt på et meget usikkert grundlag. Hertil kommer, at man i Etiopien benytter sig af et andet kalendersystem end her i landet. Endelig blev det oplyst, at det i Etiopien normalt ikke er muligt at ændre den officielle fødselsdato, uanset at den måtte vise sig at være ukorrekt.

For at sikre adoptanterne det bedst mulige oplysningsgrundlag vedrørende et barn, som bringes i forslag til dem fra Etiopien, og for at imødegå de helt særlige problemstillinger, der kan opstå i tilfælde, hvor barnet efter hjemtagelsen måtte vise sig at have en anden alder end oprindeligt antaget, skal Adoptionsnævnet henstille, at følgende procedure følges i forbindelse med, at etiopiske børn bringes i forslag til danske adoptanter:

  • Før et konkret barn fra Etiopien bringes i forslag til danske adoptanter, bør den formidlende organisation nøje overveje de foreliggende oplysninger om barnets alder, og eventuelle usikkerhedsfaktorer skal undersøges grundigt.
  • Hvis barnet er ældre end 3 år, skal der afholdes en samtale med barnet om barnets egen opfattelse af situationen og sin alder. Denne bør normalt foretages af socialrådgiveren fra børnehjemmet eller af den formidlende organisations kontaktperson. Samtalen skal være dybdegående og give et detaljeret billede af barnets opfattelse af situationen. Indholdet af samtalen skal gengives i et skriftligt notat. Den formidlende organisation og børnehjemmet skal foretage en selvstændig vurdering af barnets alder.
  • Det bør overvejes at supplere aldersvurderingen med en knoglealdersbestemmelse (røntgenundersøgelse af venstre hånd) og/eller en vurdering af tandstatus, hvis der er mistanke om, at barnet er mere end 2 år ældre end angivet.
  • Hvis det må antages, at barnets alder afviger fra den officielle alder, eller hvis der er tvivl om alderen på et konkret barn, skal dette tydeligt fremgå af de papirer, som adoptanterne modtager i forbindelse med, at barnet bringes i forslag til dem, ligesom det tydeligt bør fremgå, hvilken alder barnet bringes i forslag med.
  • Når barnet skal bringes i forslag til adoptanter med en relevant aldersramme, skal organisationen/samrådene tage udgangspunkt i den alder, som barnet skønnes at have, uanset evt. afvigende oplysninger i barnets officielle papirer. Når barnets alder skønnes at være inden for et vist interval, bør der ved matchningen lægges vægt på den højeste alder, barnet skønnes at kunne have.

Herudover bør alle ansøgere, der overvejer at adoptere fra Etiopien, som hidtil på forhånd informeres grundigt om den usikkerhed, der kan være med hensyn til barnets aldersangivelse, og tage stilling hertil.

Det er således vigtigt, at ansøgerne såvel i forbindelse med landevalg som i forbindelse med et konkret matchningsforslag modtager realistiske oplysninger om eventuelle usikkerhedsfaktorer vedrørende barnets alder og rådgivning om betydningen heraf.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring