Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, december 2020

Læs om Ankestyrelsen nye strategiske fokusområder, serviceniveauer, principmeddelelse 3-19, nyt ulykkesbegreb, dom i Vestre landsret, flekslønstilskud, seniorpension, opholdskrav og vores nye kursuskatalog for 2021

Ankestyrelsen udpeger tre nye strategiske fokusområder

Vi har opdateret vores fem-årige strategi med tre nye fokusområder: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed. Fokusområderne er udpeget på baggrund af input fra vores førsteinstanser, interessenter og samarbejdspartnere.

Læs hele artiklen

Krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer

En kommune skal i hver enkelt sag vurdere konkret, om en ændring af kommunens serviceniveauer har betydning for borgerens hjælp og støtte, og kommunen skal altid begrunde det, hvis en borgers hjælp sættes ned eller ophører.

Principmeddelelse 3-19 om praktiske opgaver i en fælles husstand

Det er en fælles opgave for en husstands medlemmer at udføre de praktiske opgaver i hjemmet. Kommunen skal derfor se på husstandens samlede muligheder for at klare disse praktiske opgaver, når der er søgt om praktisk hjælp efter serviceloven. Fordelingen af opgaverne skal ikke ske efter en matematisk model, men efter en konkret vurdering af opgavernes karakter set i forhold til husstandens ressourcer.

Det bliver enklere og hurtigere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade

En lovændring for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020 medfører, at flere personer kan få anerkendt deres personskade som en arbejdsskade, og flere vil modtage en afgørelse om anerkendelse hurtigere. Ankestyrelsen har den 8. december 2020 offentliggjort den første principmeddelelse på baggrund af de nye regler. Principmeddelelsen handler om hvilke oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsskademyndighederne kan afgøre om ulykken er en arbejdsskade.

Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager

Vestre Landsret har den 7. september 2020 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om børn og unge-udvalget har kompetence til at træffe afgørelse om at afbryde samværet mellem et barn og forældrene, når kommunen alene har indstillet til udvalget, at samværet skulle være overvåget.

Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser halvdelen af sager om fleksløntilskud – nye tiltag skal hjælpe kommunerne med at træffe flere rigtige afgørelser

Ankestyrelsen har i 2020 indtil videre omgjort 50 pct. af de sager om fleksløntilskud, som vi har modtaget fra kommunerne. Den høje omgørelsesprocent vidner om, at kommunerne har svært ved at anvende reglerne korrekt. Ankestyrelsen står derfor klar med en række tiltag, som skal understøtte kommunerne i at træffe rigtige afgørelser om fleksløntilskud.

Klagetemaer i seniorpensionssager i 2020

Ankestyrelsen har behandlet de første klagesager om seniorpension. I denne artikel gennemgår vi nogle af de temaer, som vi har set i sagerne. Ankestyrelsen vil i en kommende principmeddelelse behandle spørgsmålet om dokumentation i seniorpensionssager.

Ændret praksis om dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

Ankestyrelsen har ændret praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager. Det har vi gjort på baggrund af Folketingets Ombudsmands redegørelse af 25. marts 2020 om krav til dokumentation for ophold i riget i uddannelses- og kontanthjælpssager.

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling

Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring