Psykolognævnet

Psykolognævnet er en selvstændig myndighed under Børne- og Socialministeriet. 

Psykolognævnet blev oprettet pr. 1. januar 1994 i medfør af lov om psykologer m.v. (lov nr. 494 af 30. juni 1993).

Psykologloven blev ændret i 1997 i forhold til nævnets tilsyn med psykologers annoncering og i 2000 med henvisning til psykologers tavshedspligt og vidneansvar. Ændringerne er indarbejdet i den gældende bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Psykolognævnet har som hovedopgave at autorisere psykologer og at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Herudover har Psykolognævnet til opgave at behandle ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Psykolognævnets afgørelser i autorisationssager, anerkendelsessager og i tilsynssager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Forretningsorden for Psykolognævnet

Psykolognævnets medlemmer og sekretariat

Psykolognævnet består af ni medlemmer og et tilsvarende antal personlige suppleanter, der alle udnævnes af Social- og Indenrigsministeren i henhold til § 17, stk. 1 i lov om psykologer m.v. Psykolognævnets medlemmer udnævnes for 4 år.

Et medlem af nævnet udnævnes af Social- og Indenrigsministeren og de øvrige medlemmer udnævnes af Social- og Indenrigsministeren efter indstilling fra Sundhedsministeren, Undervisningsministeren, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Danske Handicaporganisationer og Dansk Psykolog Forening.

Blandt medlemmerne udpeger Social- og Indenrigsministeren nævnets formand og næstformand.

Nævnets medlemmer pr. 1. januar 2016

Social- og Indenrigsministeriet:

Formand Charlotte Buus Kjær

Sundheds- og Ældreministeriet:

Chefkonsulent Eva Bidstrup

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling:

Centerchef Ane Stalknecht

Kommunernes Landsforening:

Direktør Knud Sterregaard

Danske Regioner:

Regionsrådsmedlem Peter Therkildsen

Københavns og Frederiksberg Kommuner:

Tommy Petersen

Danske Handicaporganisationer:

Mette Harpsøe Nielsen

Dansk Psykolog Forening:

Psykolog Rikke Schwartz

Psykolog Line Thatt Jensen.

Sidst opdateret 14.06.2017