Gå til indhold

Adoptionsnævnets opgaver

Nævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.

Klager

En af Adoptionsnævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene i Statsforvaltningen.

Det drejer sig f.eks. om klager over et samråds afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant og klager over et samråds behandling af en matchningssag (dvs. når der bringes et barn i forslag til adoptanter).

Desuden behandler nævnet klager over samrådene og samrådssekretariatets sagsbehandling i forbindelse med afgørelse af konkrete sager.

Tilsyn

En anden hovedopgave er at føre tilsyn med adoptionsområdet. Opgaven indebærer tilsyn med adoptionssamrådene og videreformidling af den praksis, som Adoptionsnævnet fastlægger.

Vidensformidling

Nævnets tredje hovedopgaver er at indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet.

Matchning

Herudover er det nævnets opgave at bringe børn i forslag til national adoption. Når et barn ønskes bortadopteret, er det derfor Adoptionsnævnets opgave at vælge den godkendte ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det pågældende barn.

Dansk barn i forslag

Udtalelser

Nævnet har også som opgave at afgive udtalelser om generelle og konkrete forhold, som har betydning for Ankestyrelsens tilsyn med den adoptionsformidlende organisation.

Udpegning af børnelæger

Endelig udpeger Adoptionsnævnet et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der er blevet tilbudt at adoptere et konkret udenlandsk barn. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring