Adoptionsnævnets opgaver

Nævnet behandler klagesager, fører tilsyn med adoptionsområdet og indsamler, bearbejder og formidler viden om adoptionsområdet. Nævnet bringer også børn i forslag til national adoption, ligesom nævnet udpeger et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der har fået bragt et barn i forslag fra udlandet.

Klager

En af Adoptionsnævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene i Statsforvaltningen.

Det drejer sig f.eks. om klager over et samråds afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant og klager over et samråds behandling af en matchningssag (dvs. når der bringes et barn i forslag til adoptanter).

Desuden behandler nævnet klager over samrådene og samrådssekretariatets sagsbehandling i forbindelse med afgørelse af konkrete sager.

Tilsyn

En anden hovedopgave er at føre tilsyn med adoptionsområdet. Opgaven indebærer tilsyn med adoptionssamrådene og videreformidling af den praksis, som Adoptionsnævnet fastlægger.

Vidensformidling

Nævnets tredje hovedopgaver er at indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet.

Matchning

Herudover er det nævnets opgave at bringe børn i forslag til national adoption. Når et barn ønskes bortadopteret, er det derfor Adoptionsnævnets opgave at vælge den godkendte ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det pågældende barn.

Dansk barn i forslag (link) (åbner i et nyt vindue)

Udtalelser

Nævnet har også som opgave at afgive udtalelser om generelle og konkrete forhold, som har betydning for Ankestyrelsens tilsyn med den adoptionsformidlende organisation.

Udpegning af børnelæger

Endelig udpeger Adoptionsnævnet et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der er blevet tilbudt at adoptere et konkret udenlandsk barn. 

Sidst opdateret 24.08.2016