Hvad er et ankemøde?

Et ankemøde har en domstolslignende sammensætning og procedure.

Det er kun på bestemte sagsområder, i principielle sager og i sager med et vist skønsmæssigt element, at afgørelsen sker på et ankemøde. I andre sager sker afgørelsen administrativt, og beskikkede medlemmer deltager ikke.

Et ankemøde er betegnelsen for den instans i Ankestyrelsen, der på de bestemte sagsområder afgør klagesagerne.

Deltagere

Antallet af deltagere i et ankemøde afhænger af sagstypen. I arbejdsskadesager vil for eksempel deltage:

  • to beskikkede medlemmer / lægmænd med stemmeret. 
  • en eller to fra Ankestyrelsen, hvoraf minimum en er ankechef eller dennes stedfortræder. 

De personer afgør sagen.

Hvis de ikke er enige, afgør flertallet sagen. Det sker sjældent, fordi deltagerne ofte forsøger at blive enige uden afstemning.

Formanden for ankemødet

Hvert ankemøde har en formand, der kommer fra Ankestyrelsen. En formand har såkaldt delegation fra direktøren, vicedirektøren eller den ansvarlige ankechef til at lede mødet.

De beskikkede medlemmer repræsenterer befolkningen


De beskikkede medlemmer - også kaldet lægmænd - repræsenterer befolkningen bredt. De deltager som lægmænd uden særlig viden om sagerne eller lovgrundlaget.

Afgørelserne skal afspejle den almindelige opfattelse i befolkningen og samtidig overholde loven. Derfor bliver sagerne afgjort på et møde med beskikkede lægmænd. 

En lægekonsulent deltager også som rådgiver

Der deltager også en lægefaglig konsulent i de sager, der kræver det. Lægekonsulenten skal besvare lægelige spørgsmål til sagen. Lægen har ikke stemmeret og deltager heller ikke i afgørelsen af sagerne.

Selve ankemødet

Vi behandler hver sag enkeltvis.

Først fremlægger Ankestyrelsen sagen. Så kan de beskikkede medlemmer spørge Ankestyrelsen og eventuelt lægekonsulenten om sagen.

Herefter drøfter de beskikkede medlemmer og de ansatte fra Ankestyrelsen afgørelsen.

Til sidst afgør vi sagen.

I brevet fra Ankestyrelsen med afgørelsen står der, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal af mødedeltagerne. Men det har ikke betydning for afgørelsens resultat, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal.

Referat uden drøftelser

Efter hver sag er afgjort, skriver vi afgørelsen ind i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet. Et beskikket medlem kan dog bede om at få et særstandpunkt med en kort begrundelse skrevet ind i referatet.

Du kan som regel få aktindsigt i eventuelle lægelige udtalelser fra ankemødet.

Møderne er ikke offentlige

Sagens parter eller partsrepræsentanterne har ikke krav på at være til stede under ankemødet.

Vi holder ankemøder flere gange om ugen. På ankemøderne behandler vi ofte flere sager i forlængelse af hinanden. 

Sidst opdateret 26.04.2017