Hvad er et ankemøde?

Læs mere om Ankestyrelsens ankemøder.

Det er kun på bestemte sagsområder, i principielle sager samt sager med et vist skønsmæssigt element, at afgørelsen træffes i et ankemøde. I de resterende sager træffer Ankestyrelsen afgørelse administrativt uden deltagelse af beskikkede medlemmer.

Et ankemøde er betegnelsen for den instans i Ankestyrelsen, der på de bestemte sagsområder afgør klagesagerne.

Et ankemøde har en domstolslignende sammensætning og procedure.

Deltagere i et ankemøde

Antallet af deltagere i et ankemøde afhænger af sagstypen. I arbejdsskadesager vil for eksempel deltage følgende:

  • To beskikkede medlemmer / lægmænd med stemmeret. 
  • En eller to fra Ankestyrelsen, hvoraf minimum en er ankechef eller dennes stedfortræder. En er formand for mødet.

Disse personer afgør sagen.

Hvis de ikke er enige, afgør flertallet sagen. Der bliver sjældent stemt om, hvordan en klagesag skal afgøres, da deltagerne på mødet ofte søger at blive enige uden afstemning.

Formanden for ankemødet

Hvert ankemøde har en formand, der kommer fra Ankestyrelsen. En formand har såkaldt delegation fra direktøren, vicedirektøren eller den ansvarlige ankechef til at lede mødet.

De beskikkede medlemmer repræsenterer befolkningen


De beskikkede medlemmer - også kaldet lægmænd - repræsenterer befolkningen bredt. De deltager ikke som partsrepræsentanter, men som lægmænd uden særlig viden om sagerne eller lovgrundlaget.

Afgørelserne skal afspejle den almindelige opfattelse i befolkningen og samtidig overholde lovgivningen. Derfor bliver sagerne afgjort på et møde, hvor der deltager beskikkede lægmænd. 

En lægekonsulent deltager også som rådgiver

Der deltager også en lægefaglig konsulent i de sager, der kræver en lægelig afklaring. Lægekonsulenten skal besvare lægelige spørgsmål til sagen. Lægen har ikke har stemmeret og deltager ikke i afgørelsen af sagerne.

De beskikkede får sagen i god tid

De beskikkede medlemmer modtager sagerne i god tid inden mødet. På den måde har de beskikkede medlemmer tid til at afklare deres egen vurdering af, hvordan sagerne skal afgøres.

Selve ankemødet

Vi behandler hver sag enkeltvis.

Først fremlægger Ankestyrelsen sagen. Derefter kan de beskikkede medlemmer spørge Ankestyrelsen og eventuelt lægekonsulenten om sagen.

Herefter drøfter de beskikkede medlemmer og de ansatte fra Ankestyrelsen, hvordan sagen skal afgøres.

Til sidst afgør vi sagen.

I brevet fra Ankestyrelsen med afgørelsen står der, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal af mødedeltagerne. Det har dog ingen betydning for en afgørelses resultat, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal.

Referat uden drøftelser

Efter hver sag er afgjort, skriver vi afgørelsen ind i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet. Et beskikket medlem kan dog bede om at få et særstandpunkt med en kort begrundelse skrevet ind i referatet.

Du kan som regel få aktindsigt i eventuelle lægelige udtalelser, der står i referatet fra det ankemøde, hvor din sag er afgjort.

Møderen er ikke offentlige

Ankemøderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter, eller repræsentanter for disse, ikke krav på at være til stede under ankemødet.

Vi holder ankemøder flere gange om ugen. På ankemøderne behandler vi ofte flere sager i forlængelse af hinanden. 

Sidst opdateret 11.01.2017