Vil du klage?

Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en en afgørelse, for eksempel fra din kommune.

Vi behandler klager over afgørelser fra:

 • Kommuner (på det social- og beskæftigelsesmæssige område)
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Udbetaling Danmark
 • Kommunernes børn og unge-udvalg
 • Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring
 • Jobcentre
 • Uddannelsesinstitutioner
 • A-kasser. 

Hvem kan klage til Ankestyrelsen?

Det kan parterne i den sag, som en myndighederne har afgjort. 

Parter i en sag er for eksempel den person eller forsikringsselskab, som afgørelsen handler om.

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans. Herefter har du mulighed for at gå videre til domstolene eller Ombudsmanden.

Det er gratis at klage til os.

Du skal følge en bestemt klagevejledning og overholde tidsfrister 

Hvis du vil klage til os, skal du følge en klagevejledning. Den fik du i brevet sammen med afgørelsen, du vil klage over. 

Læs mere om tidsfrister og klagevejledning

Hvad skal der stå i klagen?

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Men det er alligevel en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal dog meget gerne indeholde:

 • dit navn 
 • din adresse, telefonnummer og mail 
 • dit cpr-nr. 
 • navnet på den myndighed, du klager over, for eksempel din kommune eller Udbetaling Danmark 
 • gerne sagsnummeret på den sag, du klager over.

Materiale om sagen

Vi sørger for at få alt relevant materiale om din sag fra den myndighed, du klager over. Materialet i din sag hedder også akter.

Du kan sende os kopier af relevant materiale. Du får ikke kopierne igen. Du kan også sende os nyt materiale, mens vi behandler din sag.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du mener, at der mangler oplysninger. Det gælder også, hvis du har bemærkninger til sagen. Din eventuelle partsrepræsentant kan også kontakte os.

Hvis du eller din partsrepræsentant har bemærkninger, beder vi om at få dem inden 14 dage.

Hvordan behandler og afgør vi klager?

Vi sender vi dig et brev, når vi har modtaget din klage. I det brev bekræfter vi, at vi har fået klagen og de forskellige materialer/akter.

Særligt for klagesager til nævn og udvalg

Der er nogle særlige regler for klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og de nævn, vi er sekretariat for, altså:

Lovgrundlag

Vores kompetence til at afgøre klager kan du læse om i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Læs loven på retsinformation.dk 

Sidst opdateret 22.02.2017