Spørgsmål/svar om klagesager

Her er en samling generelle spørgsmål og svar til sagsbehandling og afgørelser i Ankestyrelsen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage til Ankestyrelsen?

Hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen, skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Hvorfor skal jeg sende min klage til den myndighed, jeg vil klage over, og ikke til jer?

Grunden er, at myndigheden skal have mulighed for at vurdere din sag igen, inden den videresender din klage til Ankestyrelsen. Dette gælder ikke klager over afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, hvor du skal sende klagen direkte til Ankestyrelsen.

Hvordan kan jeg vide, om de sender min klage til jer?

En myndighed har efter loven pligt til at videresende en klage. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, skal de sende sagen til Ankestyrelsen inden fire uger efter, at de har modtaget din klage.

Klager over afgørelser i et Børne- og ungeudvalg skal ikke genvurderes, men straks sendes til Ankestyrelsen.

Hvornår bliver min sag afgjort?

Er din sag begyndt før 1. juli 2013 i et af de tidligere nævn, har du i begyndelsen af juli fået et brev. I det står der en forventet sagsbehandlingstid.

Du skal være opmærksom på, at tiden er beregnet fra juli 2013. Det var der, Ankestyrelsen overtog behandlingen af din sag.

Hvis Ankestyrelsen har modtaget din sag efter 1. juli 2013, vil du få et brev med besked om den forventede sagsbehandlingstid. Brevet bliver sendt, når sagen er oprettet hos os.

Hvornår vil jeg høre fra jer?

Når vi har modtaget din klagesag, får du og de andre parter i sagen et kvitteringsbrev fra Ankestyrelsen.

I brevet skriver vi, hvor længe vi regner med at være om at behandle din sag. Når sagen er afgjort, får du og sagens andre parter et brev med vores afgørelse. Desuden kontakter vi dig, hvis vi får nye oplysninger i din sag.

Kan jeg overvære ankemøder?

Nej, ankemøderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter og deres repræsentanter ikke krav på at være til stede under mødet.

Der er andre forhold i sager om anbringelser af børn.

Får jeg besked, hvis sagsbehandlingen trækker ud?

Vi sender et brev til sagens parter, hvis sagen mod forventning ikke er afgjort inden for den forventede sagsbehandlingstid. I brevet oplyser vi, hvornår vi forventer at afgøre sagen.

Hvor finder jeg Ankestyrelsens klagevejledning?

Du kan læse om, hvordan du klager til Ankestyrelsen på siden "Vil du klage?"

Vi kan også henvise til Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil sende nye oplysninger til Ankestyrelsen?

Du kan sende os nye oplysninger i din sag i et brev, en mail eller ved hjælp af kontaktsiden på hjemmesiden. Hvis en anden person fører din sag, er det denne person, som skal sende oplysningerne.

Kontakt Ankestyrelsen.

Kan jeg få lov til at se lægekonsulentens udtalelse i min sag?

Lægekonsulentudtalelser fra ansatte læger i Ankestyrelsen er interne arbejdspapirer. Udtalelserne er derfor ikke omfattet af retten til aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

Ankestyrelsen har imidlertid valgt at give aktindsigt i videre omfang, end hvad lovgivningen kræver. Det betyder, at vi som hovedregel giver aktindsigt efter anmodning. Der kan dog være tilfælde f.eks. i børnesager, hvor vi afslår aktindsigt af hensyn til barnets tarv. Aktindsigten kan gives, når sagen er afgjort.

Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Skal jeg undersøges af Ankestyrelsen lægekonsulent?

Nej, lægekonsulenten afgiver skriftlig udtalelse til sagen på grundlag af de oplysninger, vi får med sagen eller undervejs i sagsbehandlingen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med en afgørelse fra Ankestyrelsen eller nævn/udvalg?

Ankestyrelsen er administrative klageinstans, og du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du har imidlertid altid mulighed for at få din sag prøvet ved domstolene. Det koster penge, men du har mulighed for at søge om fri proces. Du kan læse mere om at søge om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke ændre vores afgørelse, men kan komme med en udtalelse i sagen.

Koster det noget at klage til Ankestyrelsen?

Nej, det er gratis.

Hvilke hjemmesider kan I anbefale, hvis jeg gerne vil vide mere om klagemuligheder generelt, love mv.

Vi kan anbefale Borger.dk, som er din indgang til hele det offentlige Danmark.

Du kan også se på Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem, som indeholder databaser med:

  • love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.
  • Folketingets dokumenter
  • Folketingets Ombudsmands beretningssager

Retsinformationen er målrettet faglige bruger og kan derfor være svær at anvende for ikke-jurister.

Hvor mange sager afgør I om året?

Vi afgør omkring 60.000 sager årligt.

 

Sidst opdateret 29.04.2014