Sådan behandler vi din sag

Din klage kommer igennem et bestemt forløb, fra Ankestyrelsen modtager din klage, til vi behandler og afslutter din sag.

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, sender vi dig et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter. Hvis du har bestemt, at en advokat eller anden partsrepræsentant skal repræsentere dig, er det kun din advokat eller partsrepræsentant, der modtager bekræftelsesbrevet og eventuelle andre breve.  

I brevet står journalnummeret på din sag i Ankestyrelsen. Det nummer skal du henvise til, hvis du kontakter os.

Sagen bliver behandlet, så du behøver ikke kontakte os, medmindre du har nye oplysninger til din sag.

Behandling af sagen

Sammen med din klage får vi normalt alle papirer i sagen fra den myndighed, der senest har truffet afgørelse i sagen. Mangler der yderligere oplysninger, fremskaffer vi dem så vidt muligt. Så har vi det bedst mulige grundlag at behandle sagen på.

Vi sender dig en kopi, hvis vi indhenter nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag. Så har du mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Herefter læser din sagsbehandler alt i gennem og overvejer Ankestyrelsens vurdering af sagen og klagen. Hvis sagen drejer sig om lægelige forhold, vil den blive forelagt en af styrelsens lægekonsulenter.

Sagsbehandlingstiderne veksler afhængig af, hvilken sagstype din sag tilhører.

Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Har du nye oplysninger om din sag?

Når vi behandler din sag, vurderer vi også, om vi eller underinstansen – for eksempel kommunen, Udbetaling Danmark eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - har fået alle oplysninger med. Du kan selv sende os nye oplysninger, som du mener, har betydning.

Når vi har fået oplysningerne fra dig, vurderer vi, om de har betydning for din sag.

Vi vil altid forklare, hvordan vi har brugt oplysningerne. Hvis vi ikke har brugt dem, vil vi også forklare hvorfor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ikke har fået en forklaring i brevet fra os.

Har vi overset oplysninger i din sag, som allerede er slut hos os?

Du kan også indsende oplysninger, selvom vi allerede har afgjort din sag, hvis du mener, at vi har overset noget.

Også her vil vi vurdere, om oplysningerne har betydning for din sag og skrive til dig igen. Vi vil forklare, hvordan vi har brugt oplysningerne. Hvis vi ikke har brugt dem, vil vi også forklare hvorfor.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Afslutning på sagen

Til sidst udarbejder din sagsbehandler en afgørelse. I nogle tilfælde skal sagen behandles med beskikkede medlemmer. Det gælder for eksempel, hvis der er tale om en arbejdsskadesag. I så fald udarbejder din sagsbehandler et mødeoplæg, hvori alle relevante oplysninger er inddraget. 

Mødeoplægget er grundlag for behandlingen af din klage. Selve afgørelsen i din sag bliver truffet på et ankemøde, nævnsmøde eller udvalgsmøde. Mødet bliver holdt i Ankestyrelsen.

Hvad er et ankemøde?

Se de forskellige nævn

Hvad er Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg?

Afgørelsen i din sag

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil almindeligvis indeholde en af tre muligheder:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over
  • Vi er helt eller delvist uenige i den afgørelse, der er klaget over. Derfor ændrer vi afgørelsen 
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over. Det kan for eksempel ske, fordi der mangler oplysninger. Det kaldes at hjemvise en klage 

Formidling af en afgørelse

Når en klagesag er afgjort, sender vi et brev til de involverede parter med afgørelsen.

Afslutningen på din klagesag

Ikke alle klager må behandles af Ankestyrelsen

Nogle sager kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Det kan for eksempel være, hvis klagefristen er overskredet. Du kan se tidsfristerne for din sagstype i klagevejledningen. Den fik du sammen med den afgørelse, du vil klage over. 

Hurtig besked, hvis vi må afvise din klage

Hvis vi ikke kan behandle din sag, får du besked om det hurtigst muligt.

Sidst opdateret 05.07.2016