Hvad er en afgørelse?

Ankestyrelsen træffer afgørelser administrativt og i ankemøder i ca. 65.000 sager om året.

Mulige afgørelser

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil almindeligvis indeholde en af tre muligheder:

  • Er vi enige i den afgørelse, der er klaget over, så sker der ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hvis vi er helt eller delvist uenige i den afgørelse, der er klaget over, så ændrer vi afgørelsen. Det kan f.eks. betyde at, den, som har klaget, tilkendes en større eller en mindre erstatning.
  • Hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger i en sag, sender vi sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over. Dette kaldes at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Afgørelser der ændrer resultatet

Vi kan ændre en forudgående afgørelse, så det enten bliver til din fordel, hvorved du f.eks. får en større erstatning eller sådan, at du f.eks. får mindre end det, du har fået tidligere.

En ændring til skade for den, der klager, vil på de fleste lovområder dog kun ske, hvis Ankestyrelsen erklærer den tidligere afgørelse for ulovlig. I de tilfælde skal vi samtidig afgøre, fra hvornår ændringen skal have virkning. På arbejdsskadeområdet kan Arbejdsskadestyrelsens afgørelse dog ændres, hvis den er forkert.

Formidling af en afgørelse

Når en klagesag er afgjort, sender vi et brev til de involverede parter med afgørelsen.

Hvis afgørelsen er truffet på et ankemøde, vil det fremgå af afgørelsen i din sag, om den er truffet i enighed mellem mødelederen og de beskikkede medlemmer, eller om afgørelsen er truffet af et flertal.

Dette er for at oplyse dig om, hvordan din sag er blevet behandlet, men det har ingen betydning for afgørelsens resultat, om afgørelsen i din sag er truffet i enighed eller af et flertal.

Læs mere om afslutning på klagesager

Nogle afgørelser bliver Principafgørelser og dermed retskilder

Blandt de kommunale afgørelser, som vi modtager på social- og beskæftigelsesområdet, udtager Ankestyrelsen et antal sager til principiel behandling. Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler sagerne med deltagelse af beskikkede medlemmer. De generelle og principielle afgørelser vil være bindende vejledning for senere afgørelser i lignende sager i kommunerne.

Vi kan vælge at offentliggøre en principiel afgørelse i anonymiseret form. Afgørelsen bliver derved en såkaldt Principafgørelse, der er en bindende retskilde.

Læs mere om Ankestyrelsens Principafgørelser.

Gå direkte til vores database over Principafgørelser.

Sidst opdateret 29.08.2014