Hvad er en principafgørelse?

Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som Principafgørelser.

Bindende retskilder for kommunerne

En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og andre myndigheder skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.

Ankestyrelsens principafgørelser er derved en praktisk rettesnor for senere afgørelser i kommuner og øvrige underindstanser.

Ankestyrelsen afgør, om en klagesag kan blive en principafgørelse

Det er Ankestyrelsen, som vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal udsendes som en principafgørelse. En sag er f.eks. egnet, hvis der rejses spørgsmål om, hvorvidt en lovregel er rigtigt anvendt, eller hvis vi skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på det pågældende område.

Hvis Folketingets Ombudsmand kritiserer eller domstolene tilsidesætter vores afgørelsespraksis på et bestemt område, kan det føre til, at vi tager spørgsmålet op i en principafgørelse.

Begrebet "principiel eller generel" findes i retssikkerhedslovens § 52 c.

Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp, men har flydende overgange. Overordnet kan man sige, at sagen skal være så generel, at den kan bruges som vejledning for senere afgørelser.

De involverede parter i sagen bliver ikke informeret om, at deres sag bliver offentliggjort som en Principafgørelse, da den bliver offentliggjort i anonymiseret form.

Kasserede afgørelser

Efter behov kasserer vi principafgørelser.

Principafgørelser er tilgængelige for alle

Alle principafgørelserne er offentlige og kan ses i vores principdatabase. Offentliggørelsen er henvendt til myndigheder som kommuner, nævn og styrelser samt andre med en særlig faglig interesse.

Søg i Ankestyrelsens Principdatabase

Få de nyeste principafgørelser på mail

Når der er cirka ti principafgørelser, sende vi en nyhedsmail.

Opret abonnement på kommende principafgørelser

Vigtig del af praksiskoordineringen

Udsendelsen af principafgørelser er et vigtigt element i vores praksiskoordinering på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere om Ankestyrelsens praksiskoordinering

Lovgrundlaget

Udvælgelsen af sager til principiel behandling bygger på lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 52 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Sidst opdateret 05.07.2016