Hvad er en principafgørelse?

Ankestyrelsen udsender særlige afgørelser som principafgørelser.

Bindende retskilder for kommunerne

En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

Ankestyrelsens principafgørelser er altså en rettesnor for senere afgørelser i kommuner og øvrige underindstanser.

Vi afgør, om en sag kan blive en principafgørelse

Det er Ankestyrelsen, som vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal blive til en principafgørelse. Det sker for eksempel, hvis sagen rejser spørgsmål, om en lovregel er rigtigt anvendt. Det kan også være, hvis vi vurderer, at en afgørelse får betydning for praksis på området.

Vi kan også behandle et spørgsmål principielt, hvis Folketingets Ombudsmand kritiserer vores praksis, eller domstolene ændrer vores praksis.

Om en sag er principiel eller generel er ikke entydig. Overordnet skal være så generel, at den kan bruges som vejledning for senere afgørelser.

De involverede parter i sagen bliver ikke informeret om, at deres sag bliver offentliggjort som en principafgørelse. Den bliver offentliggjort i anonymiseret form.

Principafgørelser er tilgængelige for alle

Alle principafgørelserne er offentlige og kan ses i vores principdatabase. Afgørelserne henvender sig primært til myndigheder som kommuner, nævn og styrelser samt andre med en særlig faglig interesse.

Søg i vores principdatabase

Lovgrundlaget

Udvælgelsen af sager til principiel behandling bygger på lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sidst opdateret 04.12.2018