Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence ved behandling af klagesager

Klagenævnet for Specialundervisning træffer afgørelse i klagesager over kommunens afgørelser om specialundervisningstilbud til børn, unge og voksne.

Når Klagenævnet for Specialundervisning modtager en klage, undersøger vi, om vi har mulighed for at behandle klagen.

Førskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 21, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • et barn skal henvises til et regionalt tilbud
  • indholdet af et regionalt tilbud tilgodeser barnets behov og vanskeligheder.

Folkeskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 20, stk. 2.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • et barn skal henvises til en specialskole eller specialklasse
  • et barn skal tildeles minimum 9 støttetimer à 60 minutter (12 timer à 45 minutter)
  • indholdet af kommunens tilbud tilgodeser barnets undervisningsbehov
  • et barn i et specialundervisningstilbud skal tildeles anden specialpædagogisk bistand.

Unge

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 3, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • den unge skal tilbydes en STU
  • indholdet af en STU passer med den unges ønsker og behov.

Voksne

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • kommunens afgørelse er truffet i overensstemmelse med korrekt fortolkning af loven
  • kommunen har overholdt de sagsbehandlingsregler, der har betydning for afgørelsens indhold og lovlighed.

Hvad siger loven?


Klageadgang i forhold til folkeskoleloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og lov om specialundervisning for voksne:

Heltidstilbud i folkeskolen

Ved heltidstilbud visiteres eleven til et specialundervisningstilbud og et fritidstilbud i et samlet tilbud. Fritidsdelen og undervisningsdelen holdes adskilt. Her kan vi kun tage stilling til specialundervisningsdelen.

Ved heldagstilbud visiteres eleven til et specialundervisningstilbud, hvor fritidsdelen er en integreret del af undervisningstilbuddet. I disse tilfælde vil det ikke være muligt for os at adskille fritidsdelen fra specialundervisningsdelen. Vi behandler derfor hele tilbuddet samlet.

Sidst opdateret 12.01.2018