Gå til indhold

Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning

Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.

Liste over dokumenter der skal medsendes, jf. specialundervisningsbekendtgørelsens § 22, stk. 4:

 • Kommunens afgørelse
  Den oprindelige afgørelse med angivelse af skoleår som forældrene har klaget over samt oplysninger om elevens klassetrin.

 • Forældrenes klage
  Forældrenes oprindelige klage med oplysning om hvilken dato klagen er modtaget.

 • Kommunens genvurdering
  Kommunens begrundelse/en udtalelse hvor kommunen forholder sig til forældrenes klagepunkter, og om forvaltningslovens regler er overholdt, herunder reglerne om partshøring, begrundelse og undersøgelsesprincippet.

 • En detaljeret beskrivelse af det tilbudte undervisningstilbud der klages over

  En detaljeret beskrivelse af den konkrete elevs tilbudte undervisningstilbud som indeholder generel information om skolen, beskrivelse af målgruppe, pædagogik, normering, fysiske rammer, mulighed for holddeling, supplerende undervisning m.m.

Klik her for at se, hvilke punkter en sådan beskrivelse kan indeholde

 • En aktuel (dateret) skoleudtalelse

  En aktuel, udførlig og dateret skoleudtalelse, der beskriver elevens faglige progression og aktuelle status i minimum dansk og matematik samt elevens faglige og personlige trivsel i klassen.

Klik her for at downloade en skabelon med punkter, der kan udfyldes og besvares

  • Den aktuelle elevplan og eventuelle handleplan

   Den aktuelle elevplan og/eller eventuelle handleplan som indeholder en beskrivelse af iværksatte tiltag og effekten af disse samt planer og aftaler for opfølgning på det fremtidige arbejdede.

  • Den nyeste vurdering (PPV) fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand

   Herunder også tidligere (relevante) PPV´er. Særligt hvis den nyeste vurdering er et tillæg til en tidligere vurdering.

  • Relevante faglige udtalelser om eleven fra andre sagkyndige

   Eksempler på relevante faglige udtalelser kan være fra:
   Psykologer, børnepsykiatrisk afdeling, læger mm. Udtalelser, rapporter mm. udarbejdet af Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse (DPU’er) eller lignende.

   Andre relevante udtalelser kan også være fra:
   Pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger m.fl.

   Hvilke udtalelser, der er relevante for den konkrete sag, afhænger af elevens vanskeligheder og sagens karakter.

  • Opgørelser på relevante test

   Eksempler på relevante tests kan være:
   WISC (WISC-IV og WISC-V), BRIEF, SRS, SRS-2, ADOS, Beck Youth Inventories mm. samt div. faglige test, som skolen løbende foretager.

  • I sager om dysleksi

   Eksempler på relevante tests kan være:
   Ordblindetest.nu, DVO-testen, Testbatteriet, diverse læsetest samt andre test og udtalelser i forhold til elevens dyslektiske vanskeligheder.

  • Andet der kan være relevant for sagen:

  Mødereferater mellem forældrene, skolen, kommunen m.fl.
  Særligt hvis der i kommunens oprindelige afgørelse og/eller genvurdering, henvises til specifikke mødereferater.

  Eventuelt kommunens ajourførte oplysningsark/journalark hvis der indgår relevante faktuelle oplysninger.

  Særligt for klagesager om skolestartere:

  • En aktuel (dateret) udtalelse fra børnehaven

   En aktuel, udførlig og dateret udtalelse fra børnehaven der beskriver barnets evne til at indgå i børnehavens dagligdag og aktiviteter samt barnets personlige og sociale udvikling og trivsel i børnehaven.

  • Evt. en beskrivelse af hvordan eventuel opstart i SFO/førskole er gået

   En beskrivelse af hvordan barnet indgår i de planlagte aktiviteter og det sociale samspil med de andre børn.

  Kommunen bedes være opmærksom på, at alle dokumenter er angivet med korrekt dato for dokumentets oprindelige udarbejdelse.

  Under sagens behandling i klagenævnet:

  Der kan i enkelte klagesager tilkomme nye relevante oplysninger, efter kommunen har sendt sagen til klagenævnet. Dette kan for eksempel være nye udredninger, nye relevante faglige udtalelser om eleven eller mødereferater, hvor der indgår relevante faktuelle oplysninger eller lignende.

  Hvis kommunen kommer i besiddelse af nye relevante dokumenter, mens sagen er under behandling i klagenævnet, bedes disse dokumenter eftersendt.

   

  Sidst opdateret 30.05.2024

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring