Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2020

Nye tvangsadoptionsregler giver mulighed for, at et barn kan flytte hurtigt til de godkendte adoptanter. I nyhedsbrevet beskriver vi i en artikel de nye regler for midlertidig placering, som blev indført den 1. juli 2019.

”I artiklen forsøger vi at skabe et overblik over de nye regler og de hensyn, der skal tages undervejs i sagsbehandlingen. Hensigten med de nye regler om midlertidig placering er, at sikre barnets stabilitet i den kommende adoptivfamilie hurtigst muligt. Men bortadoption uden samtykke er en meget indgribende afgørelse, og det skal tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen selvfølgelig tage hensyn til,” siger ankechef Lone Strömgren.

Ny mulighed for at barnet kan flytte til godkendte adoptanter allerede, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om bortadoption uden samtykke - De nye regler om midlertidig placering

 Der er indført nye regler for midlertidig placering den 1. juli 2019. Hensigten med de nye regler er, at sikre barnets stabilitet i den kommende adoptivfamilie hurtigst muligt.

Læs artiklen

I nyhedsbrevet kan du også læse:

Sådan er reglerne om kommunernes pligt til at yde beboerindskudslån

En kommune har pligt til at yde støtte til betaling af beboerindskud, når indkomstbetingelserne er opfyldt. Hvis ansøgeren ikke har behov for lånet, kan kommunen give afslag.

Læs artiklen


Ferie under sygeforløb med løn eller sygedagpenge

En sygemeldt borger kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Borger kan ikke få sygedagpenge fra kommunen under ferien. Arbejdsgiver kan dermed heller ikke få sygedagpengerefusion.

Læs artiklen

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kommunen opkræver betaling hos forældre til børn med plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning. For børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal kommunen ifølge dagtilbudsloven give et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet nedsætter egenbetalingen for barnets plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning.

Læs artiklen

Oplysningsgrundlaget for løsarbejdere i sygedagpengeloven

Artiklen omhandler, hvilke oplysninger kommunen kan indhente, når kommunen skal undersøge, om en sygemeldt opfylder beskæftigelseskravet som løsarbejder efter sygedagpengeloven.

Læs artiklen


Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet

I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har Ankestyrelsen hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Læs artiklen
 

En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade

Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.

Læs artiklen
 

Ankestatistikken for 2019 er nu tilgængelig på vores hjemmeside

Ankestyrelsen har offentliggjort statistikken over ankesager om kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 Læs artiklen

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring