Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen.

Sekretariatet har til opgave at forberede sagerne til nævnsmøderne.

Sekretariatet yder telefonisk hjælp og rådgivning om, hvordan en klage kan indbringes for nævnet og om nævnets praksis.

Sekretariatet besvarer også generelle spørgsmål fra offentlige myndigheder og interessenter. Det drejer sig om bidrag til svar på Folketingsspørgsmål, høringssvar til offentlige udvalg og arbejdsgrupper og forespørgsler fra interessenter.

Ligebehandlingsnævnet er eneste administrative klagemulighed på ligebehandlingsområdet. Sekretariatet står for al sagsoplysning frem til, der træffes en afgørelse ved Ligebehandlingsnævnet.

Sekretariatet skal sørge for, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kan træffe afgørelse i sagerne på fornødent sikkert grundlag.

Sekretariatets behandling af klagen

Sekretariatsmæssig afvisning

Sekretariatet har kompetence til at afvise din klage:

  • hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet, for eksempel hvis der ikke kan træffes afgørelse uden at parter og vidner afgiver mundtlig forklaring
  • hvis det må anses for åbenbart, at du ikke vil kunne få medhold i sagen, for eksempel fordi det du klager over, ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Sekretariatets afvisning kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet inden for en frist på fire uger.

Sidst opdateret 19.11.2013