Gå til indhold

Sagens forberedelse

Ligebehandlingsnævnets sekretariat forbereder sagen.

Når Ligebehandlingsnævnets sekretariat har modtaget en klage, sender vi en bekræftelse med Digital Post. I brevet fra sekretariatet står der, hvilket journalnummer sagen har fået. 

Oplysning af sagen

Sekretariatet kontakter indledningsvis klager, hvis:

  • klagen skal præciseres
  • der mangler oplysninger til klagen

Herefter vil klagen og bilag til klagen blive sendt i høring hos den, der er klaget over (indklagede). Det er ikke muligt at være anonym. Hvis indklagede ikke i forvejen har klagers cpr-nummer, vil vi anonymisere den del af klagen.

Når indklagede har udtalt sig, får klager mulighed for at svare. En sag er typisk i høring hos sagens parter to gange. 

Sekretariatet kan afvise en klage

Sekretariatet kan afvise en klage, hvis:

  • klagen ikke er egnet til behandling i nævnet
  • det er åbenbart, at klager ikke vil få medhold i klagen
  • der er klaget over noget, som nævnet ikke kan afgøre; for eksempel forskelsbehandling på grund af alder uden for arbejdsmarkedet. 

Det er en betingelse for, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle en klage, at en eventuel administrativ klageadgang er udnyttet, at sagen ikke verserer eller er afgjort ved domstolene, samt at klagen ikke behandles i det fagretlige system.

Når sagen er oplyst

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Ligebehandlingsnævnet kan træffe en afgørelse, forbereder sekretariatet sagen til behandling på møde i nævnet. 

Sekretariatet udarbejder udkast til afgørelse, som sammen med alle sagens oplysninger bliver forelagt nævnet til afgørelse.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er seks til ni måneder. Sagsbehandlingstiden varierer og afhænger blandt andet af sagens omfang og karakter samt parternes medvirken til sagsoplysningen.

Tilbagekalde en klage

Den, der har klaget til Ligebehandlingsnævnet, kan tilbagekalde sin klage helt frem til, at nævnet har truffet afgørelse.

Sagen bortfalder, hvis klagerens krav bliver opfyldt under sagens behandling. Sagen bortfalder også, hvis parterne indgår forlig.

Sidst opdateret 22.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring