Gå til indhold

Sagens afgørelse

Ligebehandlingsnævnet afgør sagen.

Nævnsmødet

Sagerne bliver afgjort på nævnets møder, hvor formanden eller en næstformand, der alle er dommere, deltager sammen med to medlemmer af nævnet.

Formanden kan beslutte, at der skal deltage yderligere to nævnsmedlemmer ved behandlingen af principielle sager.

Sager, der kan afgøres i overensstemmelse med fast rets- eller nævnspraksis, kan træffes af et medlem af formandskabet alene. 

Nævnsmøderne er ikke offentlige, så sagens parter eller deres partsrepræsentanter kan ikke deltage i møderne.

På møderne bliver sagerne diskuteret, og afgørelsesudkast bliver rettet til på baggrund af diskussionerne. Der kan afgives dissens, såfremt der ikke kan opnås enighed. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Når sagerne er afgjort, bliver afgørelserne sendt med Digital Post.

Hvad kan der opnås med en klage?

En afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet kan fastslå, at klageren får medhold, eller at klageren ikke får medhold i klagen. 

Nævnet kan også afvise en klage. En klage bliver afvist, hvis nævnet vurderer, at der er behov for mundtlige forklaringer fra parter og/eller vidner. Mundtlige forklaringer kan ikke ske ved nævnet.

Hvis nævnet konstaterer, at der er sket forskelsbehandling i strid med ligebehandlingslovene, kan nævnet tilkende en godtgørelse for denne krænkelse.

Nævnet kan i visse tilfælde også underkende en afskedigelse. Det er alene tilfældet, hvis der er tale om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en afskedigelse.

Nævnet kan ikke udstede bøder eller ændre en afgørelse fra en anden administrativ myndighed eller domstolene.

Sidst opdateret 22.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring