Efter afgørelsen

Når nævnet har truffet afgørelse, bliver afgørelsen sendt til sagens parter, og afgørelsen bliver offentliggjort.

Efter mødet

Når nævnet har truffet afgørelse på mødet, bliver afgørelsen sendt til sagens parter. Hvis klager eller indklagede har en partsrepræsentant, bliver afgørelsen sendt til partsrepræsentanten. Afgørelsen bliver sendt med elektronisk post (e-Boks).

Herefter bliver sagen lukket.

Offentliggørelse

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på retsinformation.dk i anonymiseret form. Afgørelserne kan søges frem i databasen her på hjemmesiden.

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase

Bindende afgørelser

Det er ikke muligt at klage over Ligebehandlingsnævnets afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene af sagens parter, hvis de er uenige i afgørelsen. 

Hvis afgørelsen ikke bliver efterlevet

Hvis nævnet har tilkendt klager en godtgørelse, men indklagede ikke efterlever afgørelsen, kan klager bede sekretariatet om at indbringe sagen for domstolene på klagers vegne.

Hvis der ikke er mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, afholder sekretariatet udgifterne til retssagen. 

Beskatning

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål omkring den skattemæssige behandling af godtgørelsen. Her må SKAT kontaktes.

Sidst opdateret 28.01.2019