Gå til indhold

Efter afgørelsen

Når nævnet har truffet afgørelse, bliver afgørelsen sendt til sagens parter, og afgørelsen bliver offentliggjort.

Efter mødet

Når nævnet har truffet afgørelse på mødet, bliver afgørelsen sendt til sagens parter. Hvis klager eller indklagede har en partsrepræsentant, bliver afgørelsen sendt til partsrepræsentanten. Afgørelsen bliver sendt med Digital Post.

Herefter bliver sagen lukket.

Offentliggørelse

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på retsinformation.dk i anonymiseret form. Afgørelserne kan søges frem i databasen her på hjemmesiden.

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase

Bindende afgørelser

Det er ikke muligt at klage over Ligebehandlingsnævnets afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene af sagens parter, hvis de er uenige i afgørelsen. 

Hvis afgørelsen ikke bliver efterlevet

Hvis nævnet har tilkendt klageren en godtgørelse, og indklagede ikke betaler, kan klageren bede Ligebehandlingsnævnet om at indbringe sagen for domstolene.

Retssagen føres af Kammeradvokaten. Under retssagen er Ligebehandlingsnævnet mandatar for klageren.

Det er klager, som er part i retssagen. Som part i retssagen skal man forvente at skulle afgive forklaring for retten.

Ligebehandlingsnævnet betaler sagens omkostninger i det omfang, der ikke er mulighed for at få fri proces eller dækning af en retshjælpsforsikring.

Retssagens genstand

Under retssagen vil Kammeradvokaten på vegne af klager nedlægge påstand om betaling af den godtgørelse, som klageren blev tilkendt ved Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Det er ikke inden for mandatarordningen muligt at nedlægge påstand om tilkendelse af en højere godtgørelse, end nævnet er nået frem til. Det er heller ikke muligt under retssagen at medtage eventuelle klagepunkter, som nævnet ikke har givet klageren medhold i.

Hvis man som klager ønsker at udvide sagens genstand eller godtgørelsens størrelse, har man i stedet mulighed for selv at anlægge sag ved domstolene. Så vælger man selv sin advokat og betaler som udgangspunkt selv sagens omkostninger.

Anke

Det er som udgangspunkt muligt at anke en sag, hvis man ikke får medhold i 1. instans.

Klageren har ikke krav på, at Ligebehandlingsnævnet er mandatar under ankesagen.

Det beror på nævnets konkrete vurdering af sagen, om nævnet også vil være mandatar for klager under en anke og dermed betale omkostningerne ved ankesagen.

Hvis nævnet udtræder som mandatar under en ankesag, skal klageren selv betale for sagsomkostningerne i forbindelse med en anke.

Beskatning

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål omkring den skattemæssige behandling af godtgørelsen. Her må SKAT kontaktes.

Sidst opdateret 22.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring