Gå til indhold
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Vi har fundet 123 resultater med emnet Arbejdsmiljøklagenævnet. Viser 11 - 20
Påbud til rette modtager om straks at sikre ansatte mod at styrte ned fra et stillads
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af et påbud var en virksomhed, som lod en af sine ansatte arbejde på et stillads, der ikke var opstillet forsvarligt. Påbuddet drejede sig om at sikre ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning, uanset at virksomheden ikke selv havde opsat stilladset.
Mundtlig partshøring fundet tilstrækkelig, og påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisations medlemmer fastholdt
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en virksomhed havde været tilstrækkeligt partshørt, inden Arbejdstilsynet traf afgørelse med påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Nævnet fastholdt påbuddet og lagde vægt på, at mundtlig høring var tilstrækkelig, fordi sagen vedrørte enkle og forholdsvis overskuelige oplysninger om de faktiske forhold.
Påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine sendt tilbage til fornyet behandling hos Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at de ansatte blev udsat for generende påvirkning fra de dampe, der blev dannet, når maskinen blev åbnet.
Fastholdelse af påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole på grundlag af en konkret mistanke. Men nævnet ophæ-vede en frist for efterkommelse af påbuddet, fordi reglerne på området ikke næv-ner muligheden for at sætte en frist. Fristen for at melde tilbage på påbuddet blev sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet.
Fastholdelse af påbud om, at arbejde med formaldehyd skal foregå i et lukket anlæg
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om, at arbejde med formaldehyd i forbindelse med injektion af lig skal foregå i et lukket anlæg eller tilsvarende. Virksomheden blev desuden pålagt at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemet.
Fastholdelse af påbud om at standse arbejde nedenunder et løftet betonelement
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at standse arbejde, som udsatte de ansatte for en overhængende, betydelig fare, fordi det foregik under et betonelement, der var løftet med kran. Men nævnet ophævede et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, fordi Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden ikke tidligere havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme byggeplads.
Fastholdelse af påbud om straks at sikre ansatte mod påvirkninger fra slibestøv
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at sikre ansatte mod slibestøv fra en slibemaskine, der blev anvendt på betongulv. Maskinen udviklede generende og sundhedsskadeligt kvartsstøv, og Arbejdstilsynet konstaterede, at der var støv i en ansats åndedrætsværn.
Afvisning af klage over, at Arbejdstilsynet ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om en kedels konstruktion
Arbejdsmiljøklagenævnet har afvist en klage over, at Arbejdstilsynet i et brev ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om, at en kedel var konstrueret på en måde, der gjorde det muligt at sikkerhedstjekke den. Nævnet lagde vægt på, at meddelelsen i brevet ikke havde karakter af at være en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven.
Ophævelse af påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver vedrørende løft af multiplader og sække
Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede to påbud til en virksomhed om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med dels løft af multiplader, dels sække med multipladelim. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn havde konstateret, hvordan løftene blev udført, og heller ikke havde fået en ledelsesrepræsentant til at bekræfte, hvordan de skete.
Påbud om at sikre forsvarlig indsamling af dagrenovation sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering
Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over et påbud om at sikre, at en kommunes indsamling af dagrenovation kunne foregå fuldt forsvarligt. Nævnet sendte påbuddet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet, fordi nævnet fandt det utilstrækkeligt belyst, hvordan affaldssystemet var årsag til, at indsamlingen ikke kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring