Gå til indhold

Påbud om at sikre forsvarlig indsamling af dagrenovation sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over et påbud om at sikre, at en kommunes indsamling af dagrenovation kunne foregå fuldt forsvarligt. Nævnet sendte påbuddet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet, fordi nævnet fandt det utilstrækkeligt belyst, hvordan affaldssystemet var årsag til, at indsamlingen ikke kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et renovationsfirma havde meddelt Arbejdstilsynet, at de ikke har mulighed for at fjerne årsagen til stikskader i forbindelse med indsamling af dagrenovation i sække ved kilden, idet stikskaderne er knyttet til anvendelse af plastsække til indsamling af affald i de berørte områder i en kommune.

Arbejdstilsynet gav derfor påbud til kommunen om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kunne udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte. Ved en administrativ fejl blev påbuddet ikke forsynet med klagevejledninger.

Kommunerne indsendte planer for afhjælpende foranstaltninger, herunder en overgang fra sække til spande.

Efterfølgende fulgte Arbejdstilsynets tilsynsførende indsamlingsarbejdet i kommunen i et par tilfælde. De så flere eksempler på, at sække var gennembrudt af skarpe eller spidse genstande, blandt andet glasskår. De tilsynsførende konstaterede også, at det i praksis ikke var muligt for skraldemanden at undgå kontakt med affaldssækken, når denne blev løftet ud af affaldsstativet og over på en kærre.

Arbejdstilsynet traf derfor afgørelse om, at påbuddet til kommunen ikke kunne anerkendes som fuldt efterkommet, og udsatte derfor fristen på nogle fastsatte betingelser, idet Arbejdstilsynet erkendte, at det ville tage tid at løse problemet.

Kommunen klagede både over det tidligere påbud og over afgørelsen med ny frist og de fastsatte betingelser.

Regler

Det fremgår af § 33a i arbejdsmiljøloven, at den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i forbindelse med udbuddet påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at udbudsmaterialet indeholder relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil.

Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt.

Det fremgår af § 38 i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 77, stk. 1, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Det fremgår af § 81, stk. 1 og stk. 4, i samme lov, at en klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til en EU-forordning eller i henhold til loven, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Når særlige grunde taler derfor, kan Arbejdsmiljøklagenævnet behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen ikke er fremkommet rettidigt.

Det fremgår af § 4 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper.

Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelsen om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, at udbyder af en tjenesteydelse i alle forhold, som udbyder har direkte indflydelse på, i øvrigt skal medvirke til, at den udbudte tjenesteydelse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen af den arbejdsgiver, der skal udføre tjenesteydelsen.

Udbyder må således ikke på områder, som udbyder har direkte indflydelse på, gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for arbejdsgiverens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre tjenesteydelsen.

Tilsvarende gælder, hvor udbyder i kraft af sin myndighedsrolle på det pågældende område har indflydelse på forhold, der har direkte betydning for tjenesteydelsens udførelse.

Det fremgår af § 25 i forvaltningsloven, at afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at klagen over det tidligere påbud skulle behandles selvom klagen først blev afgivet længe efter lovens klagefrist på fire uger. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets afgørelse ikke var ledsaget af en klagevejledning med oplysning om klagefristen. Afgørelsen om klagen skulle behandles blev truffet af et enigt nævn.

Nævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om, at kommunen skulle medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kunne udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Afgørelsen blev truffet, fordi et flertal på 6 af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer ikke fandt ikke sagen tilstrækkeligt oplyst, da Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, om det var kommunens affaldssystem med plastsække, der var årsag til, at indsamlingen af dagrenovation ikke kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om at udsætte fristen for påbuddet på nogle fastsatte betingelser, idet det samme flertal ikke fandt grundlag for afgørelsen med fristudsættelse, da det oprindelige påbud blev hjemvist til Arbejdstilsynet.

Mindretalsudtalelse

Et mindretal på 5 medlemmer fandt, at der var grundlag for at fastholde Arbejdstilsynets afgørelse om, at kommunen skulle medvirke til at sikre forsvarlig indsamling af dagrenovation, idet mindretallet fandt, at sagen var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Mindretallet fandt på den baggrund, at der også var grundlag for at fastholde Arbejdstilsynets afgørelse om at udsætte fristen (j.nr. 2014-6020-48710, 2014-6100-19812, 2014-6101-19813).

Link direkte til den aktuelle afgørelse i Retsinformation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring